สัมมนาภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2560 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ณ ห้องประชุม 200 โซน C อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560

    [Next] [Last]