งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2562
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562
[First] [Prev]