ภาพกิจกรรม : การประชุมสัมมนา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประจำปี 2562 : วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13

 

 

คำอธิบาย: [Next]

คำอธิบาย: [Last]

 

คำอธิบาย: C:\Users\Computer2\Desktop\17-5-2562\thumbs\tn_P1080060.jpg

คำอธิบาย: C:\Users\Computer2\Desktop\17-5-2562\thumbs\tn_P1080061.jpg

คำอธิบาย: C:\Users\Computer2\Desktop\17-5-2562\thumbs\tn_P1080062.jpg

คำอธิบาย: C:\Users\Computer2\Desktop\17-5-2562\thumbs\tn_P1080088.jpg

คำอธิบาย: C:\Users\Computer2\Desktop\17-5-2562\thumbs\tn_P1080089.jpg

คำอธิบาย: C:\Users\Computer2\Desktop\17-5-2562\thumbs\tn_P1080091.jpg

คำอธิบาย: C:\Users\Computer2\Desktop\17-5-2562\thumbs\tn_P1080093.jpg

คำอธิบาย: C:\Users\Computer2\Desktop\17-5-2562\thumbs\tn_P1080094.jpg

คำอธิบาย: C:\Users\Computer2\Desktop\17-5-2562\thumbs\tn_P1080096.jpg

คำอธิบาย: C:\Users\Computer2\Desktop\17-5-2562\thumbs\tn_P1080099.jpg

คำอธิบาย: C:\Users\Computer2\Desktop\17-5-2562\thumbs\tn_P1080100.jpg

คำอธิบาย: C:\Users\Computer2\Desktop\17-5-2562\thumbs\tn_P1080101.jpg

คำอธิบาย: C:\Users\Computer2\Desktop\17-5-2562\thumbs\tn_P1080102.jpg

คำอธิบาย: C:\Users\Computer2\Desktop\17-5-2562\thumbs\tn_P1080105.jpg

คำอธิบาย: C:\Users\Computer2\Desktop\17-5-2562\thumbs\tn_P1080106.jpg

คำอธิบาย: C:\Users\Computer2\Desktop\17-5-2562\thumbs\tn_P1080108.jpg