พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมแพทย์พัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

    [Next] [Last]