ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 (ใหม่) ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1304 อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
[First] [Prev]