พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8
    [Next] [Last]