งานเลี้ยงขอบคุณ อาจารย์ พยาบาล และบุคลากร ประจำปี 2559
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ