พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันอานันทมหิดล
วันที่ 9 มิถุนายน 2559