Home

LOGO OrthoEng                      

 ____________________________________________________________

 
            ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและสืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract)  งานวิจัยของคณาจารย์   เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000  ถึงปัจจุบัน จากฐานข้อมูลต่าง ๆ  ทั้งในประเทศ  และ ต่างประเทศ  โดยมีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์   เพื่อเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ สนับสนุนองค์ความรู้เดิมและต่อยอดความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป   

____________________________________________________________

++แหล่งเงินทุนวิจัย & เครื่องมือวิจัย ฐานข้อมูลงานวิจัย | ++