03 | 06 | 2020
Main Menu
Login Form

Search
ภาระงาน
ชื่อ - สกุล
วันที่เริ่ม-สิ้นสุด
พ.ศ.
รายละเอียด
แฟ้ม
file PDF
ประวัติส่วนตัว นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ: 15.01.2020 | ในประเทศ 2563 ึคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 0234/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีพิเศษ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายแพทย์วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 แฟ้ม 5ส 5ed4650f52aa5-ORTHO11221.pdf
ประวัติส่วนตัว นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล: นพ.ทวีชัย 03.12.2018 | ในประเทศ 2563 สำเนา / คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 5453/2541 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก
1. นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
2. นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล
สั่ง ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2541
แฟ้ม 5ส 5ed4639d090a7-ORTHO11219.pdf
ประวัติส่วนตัว นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ: 01.06.2020 | ในประเทศ 2563 ใบสมัครโครงการค่าตอบแทนพิเศษเบื้องต้น นพ.วิรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ - ฟ.5ส 10.4 5ecc9880ed030-ORTHO11209.pdf
ประชุม/อบรมดูงาน นพ.กวี ภัทราดูลย์: 14.05.2020 | 14.05.2020 ในประเทศ 2563 ประชุมแทน หน.ภาคฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชุดที่ 3 และ 4 เพื่อเตรียมการจัดแผนการศึกษานิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 14 พค 2563 เวลา 9.30-11.00 น. ร ห้องประชุม 401 ฝ่ายวิชาการ อาคารอานันทมหิดล ชั้น 4 10.4 5ecc94a0dad0e-ORTHO11181.pdf
การบริการ/วิทยากร นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล: 17.05.2020 | 17.05.2020 ในประเทศ 2563 ผ่าตัดผู้ป่วย VIP โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ 10.4 5ecc9343a3f0e-ORTHO11182.pdf
กรรมการ นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล: นพ.นรา, นพ.วรวรรธน์, นพ.วีรศักดิ์ 18.06.2020 | 18.06.2020 ในประเทศ 2563 กรรมการสอบ Spine Fellowship Examination 2020 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิย 2563 ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ ศิสิราชพยาบาล แฟ้ม 5ส 5ecc909071fc6-ORTHO11184.pdf
กรรมการ นพ.จิรันดร์ อภินันทน์: 20.12.2019 | 20.07.2020 ในประเทศ 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 10.4 5ecb2e5f8e64e-ORTHO11192.pdf
ประชุม/อบรมดูงาน นพ.กวี ภัทราดูลย์: 14.05.2020 | 14.05.2020 ในประเทศ 2563 ประชุมอนุกรรมการพัฒนาและบริหารกลุ่มวิชาออร์โธปิดิกส์ เพื่อเตรียมการจัดแผนการศึกษาขอนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 401 ฝ่ายวิชาการ อาคารอานันทมหิดล ชั้น 4 10.4 5ecb2c8b4e238-ORTHO11181.pdf
ประชุม/อบรมดูงาน นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล: 19.05.2020 | 19.05.2020 ในประเทศ 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันอังคารที่ 19 พค 2563 เวลา 8.00-10.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ณฏ 91839220758 10.4 5ec8728a22c02-ORTHO11180.pdf
ประชุม/อบรมดูงาน นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล: นพ.พงศ์ศักดิ์ , นพ.ทวีชัย , นพ.อารี , นพ.วัชระ, นพ.ประวิทย์, นพ.วิชาญ, นพ.ณพชาติ, นพ.กวี, นพ.สีหธัช, นพ.กฤษณ์, นพ.นรา, นพ.จิรันดร์, นพ.ธนะเทพ, นพ.วรวรรธน์, นพ.วีรศักดิ์, นพ.ชินดนัย, นพ.ภพ, นพ.ศรัณย์, นพ.ชวรินทร์, นพ.ธันว์ 01.05.2020 | 01.05.2020 ในประเทศ 2563 ประชุมภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ครั้งที่ 5/2563 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ด้วยระบบ ZOOM Video Conferencing ประชุมภาค 5ec770742b315-ORTHO11177.pdf
ประชุม/อบรมดูงาน นพ.วัชระ วิไลรัตน์: 07.05.2020 | 07.05.2020 ในประเทศ 2563 ประชุมการย้ายเข้าอาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ วันพฤหัสบดี ที่ 7 พค 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1201 อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 12 รพ.จุฬาลงกรณ์ / อ.สมศักดิ (หน.ฝ่าย) ให้ อ.วัชระ เข้าร่วมประชุมแทน แฟ้ม 5ส 5eb5388603997-ORTHO11036.pdf
ประวัติส่วนตัว นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์: 01.10.2020 | 30.09.2021 ในประเทศ 2563 บันทึกข้อความ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอจ้างบุคคล รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย - ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 รวมระยะเวลา 12 เดือน พนักงาน 5ea8e13fc84e8-ORTHO194-1.pdf
ประชุม/อบรมดูงาน นพ.กวี ภัทราดูลย์: 28.04.2020 | 28.04.2020 ในประเทศ 2563 ประชุมแทน หน.ภาคฯ (ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารกลุ่มวิชาออร์โธปิดิกส์) ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน online นิสิตแพทย์ปี 5 วันอังคารที่ 28 เม.ย. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประุชุม 401 ฝ่ายวิชาการ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4 ประชุมแทน 5ea8df3f28788-เรียนอ.กวีพิจารณาและดำเนินการ.pdf
ประชุม/อบรมดูงาน นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข: 26.03.2020 | 26.03.2020 ในประเทศ 2563 เปลี่ยนวันเนื่องจากสถานการณ์โควิด / ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 10.4 5e9ff6260ce53-ORTHO1930.pdf
การบริการ/วิทยากร นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล: นพ.พงศ์ศักดิ์ , นพ.ธนะเทพ, นพ.ธันว์ 05.03.2020 | 05.03.2020 ในประเทศ 2563 ขอเชิญเป็นวิทยากรงานประชุมวิชาการ เรื่อง Musculoskeletal Imaging in Sports Orthopedics Conference ในพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม พร.601,602 ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ให้แก่แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล นักศึกษาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 60 คน 10.4 5e9ff30759534-ORTHO1933.pdf
การบริการ/วิทยากร นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล: 25.03.2020 | 25.03.2020 ในประเทศ 2563 ขอเชิญเป็น Speaker และ Instructors หัวข้อเรื่อง Introduction and principle in arthroscopic surgery เวลา 8.30-8.40 น. ในงานประชุมวิชาการ Knee and shoulder Arthroscopic Workshop for Resident and Fellow ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10.4 5e9ff02a571d0-ORTHO1924.pdf
การบริการ/วิทยากร นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม: 14.03.2020 | 14.03.2020 ในประเทศ 2563 วิทยากร หัวข้อเรื่อง Clubfoot เวลา 9.30-10.00 น. วันที่ 14 มีค 2563 ในงานประชุม TPOS Annual Meeting 2020 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 ณ ห้องประขุม อารี วัลยะเสวี รพ.รามาธิบดี กรงเทพฯ 10.4 5e9fec7c91ff5-ORTHO1920.pdf
การบริการ/วิทยากร นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม: 29.05.2020 | 29.05.2020 ในประเทศ 2563 วิทยากรบรรยายวิชาการ เรื่อง "Common Orthopedic Problem in Children" ให้แก่แพทย์ประจำบ้าน นิสิตเวชปฏิบัติและผู้สนใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 29 พค 2563 เวลา 8.00-9.00 น. ณ ห้องเรียน 1 ตึก สก.ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 10.4 5e9feaddb1001-ORTHO1919.pdf
การบริการ/วิทยากร นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล: 23.01.2020 | 23.01.2020 ในประเทศ 2563 วิทยากรและ Moderator หัวข้อเรื่อง PCL Injury เวลา 8.00-9.00 น. ในงานประชุมวิชาการ Sports Medicine Intensive Day 2020 ระหว่างวันที่ 23-24 มค 2563 ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า รพ.ภูมิพลฯ 10.4 5e9fe5231f01e-ORTHO1917.pdf
กรรมการ นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล: 06.11.2019 | ในประเทศ 2562 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอกสถาบันคณะกรรมการกำกับหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ สถาบันออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน 10.4 5e9fe3b2af47b-ORTHO1907.pdf
Page 1 of 126
No record found