ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน

ตัวบ่งชี้ที่1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน

เกณฑ์การประเมิน

 

 คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4

คะแนน 5

ดำเนินการ 1 ข้อ

ดำเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ

ดำเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ

ดำเนินการ 6 หรือ 7 ข้อ

ดำเนินการ 8 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2556  

(ให้รายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรอบปีการศึกษา ตามที่เกณฑ์กำหนด โดยระบุกิจกรรม บุคคล วัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน) 

1.มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 -- 2565)   และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551 -- 2554)   

        ภาควิชาฯ ดำเนินกิจกรรมภายใน แผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ แผนยุทธศาสตร์ ของภาควิชา โดยอธิบายความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ  4   แผนงาน  คือ  งานการเรียนการสอน  งานวิจัย   งานบริการ  งานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม  แต่ละแผนงานมีเป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 5 ปี (2553-2557)  และแผนงานโครงการชัดเจน โดยนำเสนอผ่านที่ประชุมคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2557 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 จากแผนงานดังกล่าวก็จะจัดทำเป็นแผน short term และแผน long term   มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปปฏิบัติทั่วทั้งภาควิชาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยผ่านไปทางการประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ และการสัมมนาภาควิชาฯ ประจำปี

 2.มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

         ภาควิชาฯ มีการถ่ายทอดแผลกลยุทธ์ให้บุคลากรฝ่าย/ภาควิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ และทำแผนปฏิบัติการต่อไป โดยให้บุคลากรทุกคนทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายและ KPI ของ แผนงาน   ที่จัดทำขึ้น  ให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น Website ภาควิชาฯ และโปสเตอร์ ภาควิชา  ตลอดจนการประชุมภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ครั้งที่  5/2556 วันพุธที่  27  พฤศจิกายน  2556  การกำหนดแผนผังสายการบริหารงานภาควิชาฯ  เพื่อกำหนดอาจารย์รับผิดชอบในแผนกลยุทธ์แต่ละงาน

          บุคลากรภาควิชาฯ ร่วมส่ง clip vdo เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ค่านิยิมของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอดหลักคิด หลักปฏิบัติในการทำงานขององค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ไปสู่หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน

3.มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

          ภาควิชาฯ มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ครบ 4  พันธกิจ คือด้านการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรองหัวหน้าภาควิชาฯ ทั้งฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายบริการ และฝ่ายประกันคุณภาพ  โดยการสัมมนาภาควิชาฯ  ณ ห้องประชุม ท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ตึก เจริญ-สมศรีฯ ชั้น 7 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2556  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 การเรียนการสอนระดับปริญญาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษ ยุทธศาสตร์ที่ 3  การทำวิจัย การสร้างบุคลากรในอนาคต และยุทธศาสร์ที่ 4 การบริการ  ทั้งนี้โดยได้เปิดโอกาสที่ประชุมได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ  และส่งรายงานการสัมมนาให้ที่ประชุมคณะแพทยศาสตร์ รับทราบ  ตลอดจนมีคู่มือกระบวนการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อความเข้าใจของบุคลากรทุกระดับไปในทิศทางเดียวกัน

 4.มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

         ภาควิชาฯ มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ประกอบด้วย งานการเรียนการสอน 13 ตัวชี้วัด งานวิจัย 3 ตัวชี้วัด งานบริการ 10 ตัวชี้วัด และงานบริหารจัดการ 5 ตัวชี้วัด นำเสนอผ่านที่ประชุมคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2557 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการและแผนปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน ในแต่ละโครงการหรือกิจกรรมมีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ รวมทั้งกรอบเวลาที่ชัดเจน   ทั้งนี้มีการติดตามผลของแต่ละโครงการในการประชุมภาควิชาฯ ครั้งต่อๆ ไป

5.มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบ 4 พันธกิจ

        ภาควิชาฯ มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมภาควิชาฯ  ซึ่งครอบคลุมพันธกิจครบทั้ง 4 ด้าน และมีการรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมภาควิชาฯ  ครั้งที่ 2-2556 วันที่ 21 สิงหาคม 2556 และครั้งที่ 5-2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 56

6.มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

       ภาควิชาฯ     มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมภาควิชาฯ ในระเบียบวาระการรายงานผลการดำเนินงาน    มีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการทบทวนและปรับปรุงเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในปีการศึกษา 2556 มีการติดตามผลการดำเนินงานโดยผ่านการประชุมภาควิชาฯ จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 3-2556 วันที่ 9 กันยายน 2556 และครั้งที่ 5-2556 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้มีรายงานผลการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

7.มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและ

สภาสถาบันเพื่อพิจารณา

      ภาควิชาฯ ได้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนมีการบันทึกรายงานการประชุมทั้งระบบเสียงและเอกสารรายงานการประชุม และรายงานต่อคณะแพทยศาสตร์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยหัวหน้าภาควิชาฯ แจ้งผลการประชุมและผลการดำเนินงานของภาควิชาฯ ในวาระสำคัญและเกี่ยวข้องโดยวาจา ต่อการประชุมคณะฯ  เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดให้ต้องส่งรายงานการประชุมภาควิชาฯ ต่อผู้บริหาร รายงานการประชุมภาควิชาฯ จึงเก็บไว้ที่ภาควิชาฯ ผู้บริหารสามารถขอดูได้ตลอดเวลา

8.มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

       ภาควิชาฯ  ได้ดำเนินการจัดสัมมนาบุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของภาควิชาและฝ่ายออร์โธปิดิกส์ เพื่อนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของภาควิชาฯ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี และนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุง ทบทวน ทุกๆ 1 ปี และการจัดทำแผนพัฒนาระยะสั้นและระยะยาวภาควิชาออร์โธปิดิกส์ สำหรับปี 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2556 โดยมีการทบทวนแผนงานต่างๆ หน่วยงานต่างๆ จะนำผลการดำเนินการ ตาม KPI ของทุกแผนฯ มาพิจารณาร่วมกับผลการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการปรับเป็นแผนปฏิบัติการ และกำหนดเป้าหมายและ KPI ของปีถัดไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาภาควิชาฯ ในปีถัดไป  ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้มีการนำผลการพิจารณาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณาจารย์ภาควิชาฯ ไปปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

1. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตแพทย์มีทักษะทางด้านออร์โธปิดิกส์ ภาควิชาฯ จัดสร้างหุ่นจำลองเพื่อการศึกษา จำนวน 5 หุ่น วันที่ 1 สิงหาคม 2556 กำลังอยู่ระหว่างการกำหนดรูปแบบการเรียนการสอน 

2.  การนับจำนวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน เปลี่ยนจากการเซ็นชื่อเข้าออกห้องเรียน เป็น ระบบการ scan ลายนิ้วมือ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557

3.   ปรับปรุง Logbook แพทย์ประจำบ้านให้ทันสมัย และตรงต่อความต้องการให้ผู้เรียนมากที่สุด

4.   ปรับปรุงฐานข้อมูลศิษย์เก่า ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 1.1

เป้าหมาย * (ข้อ)

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

กระบวนการพัฒนาแผน 

8 

8 

5 

หมายเหตุ

        * ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อมูลสำหรับปีนี้ 

เป้าหมาย 

   ok บรรลุเป้าหมาย                nok ไม่บรรลุเป้าหมาย

 

คะแนนการประเมินปีที่แล้ว

4

เป้าหมายที่ตั้งไว้ปีที่แล้ว 

8 

ข้อมูลสำหรับปีหน้า 

เป้าหมายปีต่อไป  (ระบุเป็นข้อ) 

8 

 

จุดเด่น

1. มีการดำเนินงานจัดประชุมภาควิชาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนมีการบันทึกหลักฐานการประชุมทั้งเสียงและเอกสาร 

2.  มี Website เพื่อจัดระบบสารสนเทศด้านงานประชาสัมพันธ์แผนงาน

3. มีโสตทัศนูปกรณ์เกี่ยวกับการประชุมที่ทันสมัย 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมการสัมมนา แสดงความคิดเห็น การจัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าถึงระบบสารสนเทศอย่างทั่วถึง เพื่อการประชาสัมพันธ์แผนงาน ตัวชี้วัด อย่างทั่วถึง 

3. หาเครื่องมือเพื่อช่วยกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาฯ  ให้มากขึ้น และวัดผลได้

 แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

   แผนการดำเนินงาน 

1.          จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อผู้บริหาร  และดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ

2.          แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ

3.          การปรับปรุงโครงสร้างบริหารงานให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้อาจารย์ใหม่มีส่วนเข้ามารับผิดชอบในภาระหน้าที่สำคัญๆ  


 

หลักฐานอ้างอิง

1.1.2.5 Web site ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

1.1.7.1 ฐานข้อมูลระบบ Scan เอกสารภาควิชา

 1.1-8.1 าพหุ่นจำลองเพื่อการเรียนการสอน

 

Attachments:
File
Download this file (1.1-1.1  แผนกลยุทธ์ของภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ปี พ.ศ.2553-2557.pdf)1.1-1.1 แผนกลยุทธ์ของภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ปี พ.ศ.2553-2557.pdf
Download this file (1.1-1.2 วาระการประชุมคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4 2557 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ~.pdf)1.1-1.2 วาระการประชุมคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4 2557 วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ~.pdf
Download this file (1.1-2.1 รางวัลชมเชยประกวด clip vdo ค่านิยมโรงพยาบาล.PDF)1.1-2.1 รางวัลชมเชยประกวด clip vdo ค่านิยมโรงพยาบาล.PDF
Download this file (1.1-2.2  รายงานการประชุมภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ครั้งที่  5 2556 วันพุธที่  27~.pdf)1.1-2.2 รายงานการประชุมภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ครั้งที่ 5 2556 วันพุธที่ 27~.pdf
Download this file (1.1-2.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภาควิชาออร์โธปิดิกส์.pdf)1.1-2.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภาควิชาออร์โธปิดิกส์.pdf
Download this file (1.1-2.4  นโยบายและแผนงานของหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2554-2557.pdf)1.1-2.4 นโยบายและแผนงานของหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2554-2557.pdf
Download this file (1.1-3.1 รายงานการสัมมนาภาควิชาฯ  ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2556.pdf)1.1-3.1 รายงานการสัมมนาภาควิชาฯ ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2556.pdf
Download this file (1.1-3.2 แผนงานประจำปีของภาควิชาออร์โธปิดิกส์.pdf)1.1-3.2 แผนงานประจำปีของภาควิชาออร์โธปิดิกส์.pdf
Download this file (1.1-3.3  คู่มือ กระบวนการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์.pdf)1.1-3.3 คู่มือ กระบวนการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์.pdf
Download this file (1.1-4.1 รายงานการสัมมนาภาควิชาฯ  ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2556.pdf)1.1-4.1 รายงานการสัมมนาภาควิชาฯ ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2556.pdf
Download this file (1.1-6.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ปี~.pdf)1.1-6.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ปี~.pdf
Download this file (1.1-6.2 สรุปรายงานการประชุมภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2556.pdf)1.1-6.2 สรุปรายงานการประชุมภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2556.pdf
Download this file (1.1-7.2 รายงานการประชุมภาควิชาฯ ประจำปี 2556.pdf)1.1-7.2 รายงานการประชุมภาควิชาฯ ประจำปี 2556.pdf
Download this file (1.1-8.2 ภาพเครื่อง scan นิ้วมือเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน.pdf)1.1-8.2 ภาพเครื่อง scan นิ้วมือเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน.pdf
Download this file (1.1-8.3 Logbook แพทย์ประจำบ้าน.pdf)1.1-8.3 Logbook แพทย์ประจำบ้าน.pdf