ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 : ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 
 

เกณฑ์การประเมิน

 
 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

 
 

ดำเนินการ 1 ข้อ

ดำเนินการ 2 ข้อ

ดำเนินการ 3 ข้อ

ดำเนินการ 4 ข้อ

ดำเนินการ 5 หรือ 6 ข้อ

 
 

ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2556

(ให้รายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรอบปีการศึกษา ตามที่เกณฑ์กำหนด โดยระบุกิจกรรม บุคคล วัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน)

 

1.มีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

ฝ่ายกิจการนิสิต มีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเงินทุนเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2554 โดยกำหนดบทบาทและภารกิจ ดังนี้

1.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตแพทย์มีคุณธรรมและจริยธรรม

2.  ส่งเสริมให้นิสิตมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีความรู้และได้ฝึกหัดดนตรีไทยและนาฏศิลป์

5.  ส่งเสริมให้นิสิตได้รู้ถึงโบราณสถานและโบราณวัตถุของไทย

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้เรียนรู้ถึงศาสนาและพิธีกรรมต่างๆ

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ 8 แห่งระเบียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุนเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2541 ฝ่ายกิจการนิสิตได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ และมีแผนงานทำนุและสืบสานวัฒนธรรม

ปีงบประมาณ 2554-2555 ประกอบด้วย

1.  กิจกรรมจารีตประเพณีและบริการ

       1.1 โครงงานบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน

       1.2 โครงงานวันอานันทมหิดล ซึ่งมีองค์กรภายนอกเข้ามาร่วมกิจกรรม

       1.3  โครงงานทำบุญตักบาตร มีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

2.  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

       2.1 โครงงานคารวะคุณครูดนตรีไทย

   2.2   โครงงานพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

       2.3 โครงงานวันไหว้ครู

       2.4   โครงงานบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่

       2.5. สติในชีวิตประจำวัน

 1. 3.  กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

       3.1  โครงงานสอนดนตรีไทย

(ภาควิชาเพิ่มเติมข้อมูล(ถ้ามี))

ภาควิชาฯ มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา เช่น การจัดทำรายวิชาวิชาจริยธรรมกับเวชปฏิบัติ รหัสวิชา 3016721 จำนวน 1 หน่วยกิต เพื่อสอนจริยธรรมและการทำนุบำรุงศิลปะ สอดแทรกความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับนิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ดังนี้

 1. งานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านใหม่ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม ตึกเจริญ-สมศรีฯ ชั้น 7
 2. งานไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.00 - 09.30 น.ณ ห้องประชุม ตึกเจริญ-สมศรีฯ ชั้น 7
 3. งานวางพวงมาลาในงานวันอานันทหิดล วันที่ 9 มิถุนายน 2556 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน

2.มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา เช่น โครงงานทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร   ณ ลานตึกอานันมหิดล, โครงงานบรรพชาและอุปสมบทฯ ระหว่างวันที่ 16 มี.ค. – 18 เม.ย.2556 ณ วัดเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา,   โครงงานพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2556 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ วัดคำปะมง จังหวัดสกลนคร , โครงงานวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556   ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, โครงงานบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ โถงชั้น1 อาคารจักรพงษ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ , โครงงานสอนดนตรีไทย   ซึ่งจัดสอนทุกวันพฤหัสบดี และ โครงงานสอนนาฏศิลป์ ซึ่งจะมีการสอนฯในกิจกรรมต่างๆ เช่น งานวันศิลปวัฒนธรรม และ งานรับน้องใหม่(อินเดียน) เป็นต้น

(ภาควิชาเพิ่มเติมข้อมูล(ถ้ามี))

 • ภาควิชาฯ ได้เข้ากิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ ในกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น งานทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร ณ ลานตึกอานันทมหิดล งานวันอานันทมหิดล วันที่ 9 มิถุนายน 2556 งานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 และร่วมเป็นเจ้าภาพโครงงานบรรพชาและอุปสมบทฯ ระหว่างวันที่ 16 มี.ค. – 18 เม.ย.2556   ณ วัดเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 • ในส่วนของภาควิชาฯ ได้จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ งานทำบุญตึกประจำปี , งานวันปฐมนิเทศและไหว้ครูภาควิชาฯ , งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557 สำหรับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยการเผยแพร่ในเว็บไซด์ของภาควิชาฯ และป้ายประกาศติดบอร์ด

3.มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์มีกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในรูปแบบเป็นการภายใน และรูปแบบที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยการประชาสัมพันธ์ ให้ทราบ และ/หรือ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ในรูปแบบของการลงข่าวในสื่อสาธารณ จดหมายข่าว รวมถึงการเผยแพร่ในเว็บไซด์ของจุฬาฯ และ Social Media ต่าง ๆ   ในรอบปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์มีกิจกรรมพอสรุปได้ ดังนี้

     1. กิจกรรมงานอาจารยปูชา (แสดงความเคารพร่างอาจารย์ใหญ่) และงานพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ)   ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา มีการเชิญญาติของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และ มีประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่ทราบต่อสาธารณชนทั่วไปทั้งก่อนและหลังวันงาน

     2. งานบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน มีการประชาสัมพันธ์ทั้งศิษย์เก่าที่เคยบรรพชาและอุปสมบท รวมทั้งผู้ที่เคยเข้าร่วมปฏิบัติธรรม     และมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก สถาบันการศึกษาต่างๆ ช่วงปิดเรียนภาคปลาย ทุกปีการศึกษา

     3. งานทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันอังคาร ณ ลานตึกอานันทมหิดล ซึ่งมีทั้งอาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยมาร่วมทำบุญตักบาตร

     4. งานวันอานันทมหิดล วันที่ 9 มิถุนายน 2556 มีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง และเรียนเชิญหน่วยงานราชการ เอกชนต่างๆเข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 8

     5. งานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

     6. งานเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2556 วันที่5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องโถง อาคารแพทยพัฒน์ โดยปีการศึกษา 2555   มีคณาจารย์และบุคลากรผู้ได้รับเกียรติในการเข้ารับโล่เกียรติยศ ทั้งหมดจำนวน 51   ท่าน

     7. งานเลี้ยงอำลาวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556     ในวันที่ 17   กันยายน   2556 ณ ห้องโถง   อาคารแพทยพัฒน์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงคุณูปการของอาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ใน ระหว่างปฏิบัติหน้าที่   เพื่อเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรรุ่นหลังต่อไป   โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 17   ท่าน เป็นสายวิชาการ 7 ท่าน สายสนับสนุน 10 ท่าน และมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 700   คน

     8. “งานเลี้ยงสังสรรค์บุคลากร ปีใหม่ 2556 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ   ห้องโถง อาคารแพทยพัฒน์ เพื่อเป็นการเลี้ยงสังสรรค์บุคลากร   เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในคณะแพทยศาสตร์ และถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบมา

     9. การแข่งขันกีฬาภายในบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี   2556 ครั้งที่ 35   โดยมีผู้บริหารคณะฯ อาจารย์และบุคลากรคณะฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด-ปิด และร่วมการแข่งขัน   เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาร่างกายและจิตใจ   มีส่วนร่วมในการสร้างความสามัคคีภายในองค์กรอันจะก่อให้เกิดความมุ่งมั่น ทุ่มเท   ในการพัฒนาองค์กรและบูรณาการด้านบุคลากรและงานด้านต่างๆ ของคณะฯ   อีกทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่น่าเชื่อถือในฐานะองค์กรสาธารณะอย่างแท้จริง จัดระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556   ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2556

   10. โครงการทำนุบำรุงและสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ ประจำปี   2556 ในวันที่   9   เมษายน 2556   ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย   การสรงน้ำพระพุทธรูป     การรดน้ำผู้ใหญ่     และการแต่งกายผ้าไทย มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200   คน ประกอบด้วย   บุคลากร และนิสิตในคณะแพทยศาสตร์ จุฬามหาวิทยาลัย

(ภาควิชาเพิ่มเติมข้อมูล(ถ้ามี))

อ้างอิงข้อมูลจากกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ฝ่ายกิจการนิสิต มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการ งานด้านทำนุบำรุงกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้น ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

     1.  โครงงานทำบุญตักบาตร โดยผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ คือ ให้นิสิตแพทย์ อาจารย์ และบุลคากรในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้มีโอกาสระลึกถึงพระพุทธศาสนา ด้วยวิธีอย่างง่าย คือการตักบาตร เพื่อนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต , เป็นการให้คนไทยสืบต่อประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นหลังได้ค้นพบแสงแห่งธรรม และ เกิดความสบายใจ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คือ ประมาณ 80%

     2.  โครงงานวันไหว้ครู   โดยผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้นิสิตแพทย์มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนตักเตือนศิษย์มาจนปัจจุบัน และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป อยู่ในเกณฑ์ดีมากที่สุด คือ 63.60 %

(ภาควิชาเพิ่มเติมข้อมูล(ถ้ามี))

อ้างอิงข้อมูลจากกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนิสิตมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา   โดยนำผลสรุปการประเมินในแต่ละครั้งไปปรับปรุงกระบวนการดำเนินกิจกรรมในปีต่อไป โดยคณะกรรมการของแต่ละกิจกรรมจะเป็นผู้พิจารณาผลการประเมินแล้ววางแผนงานปีต่อไป ให้ตอบสนองต่อผลจากการประเมินนั้น ๆโดยนิสิตผู้รับผิดชอบจะทำการประเมินผลของแต่ละกิจกรรมแล้วทำการสรุปงานต่างๆ รวมถึงปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆ เพื่อส่งต่องานให้รุ่นต่อไปในการวางแผนงานปีต่อไป ให้การตอบสนองต่อผลจากการประเมินนั้น เช่น   โครงงานวันไหว้ครู   ซึ่งจะบอกลำดับขั้นการทำงานต่างๆ ไว้ และบอกถึงปัญหาที่พบในการทำงาน และแนวทางการแก้ไขไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้รุ่นต่อไปนำไปใช้พิจารณาในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป เป็นต้น

(ภาควิชาเพิ่มเติมข้อมูล(ถ้ามี))

 • อ้างอิงข้อมูลจากกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภาควิชาฯ ดำเนินงานตามคณะแพทยศาสตร์ และภาควิชาฯ ได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมของแพทย์ประจำบ้านจากการสังเกตและสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม นำเรื่องเข้าประขุมภาควิชาฯ เพื่อประเมินและปรับปรุงต่อไป

6.มีการกำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

N/A

ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้ 6.1

เป้าหมาย * (ข้อ)

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

5

5

5

หมายเหตุ

       * ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อมูลสำหรับปีนี้

เป้าหมาย

 ok   บรรลุเป้าหมาย        nok ไม่บรรลุเป้าหมาย

 

คะแนนการประเมินปีที่แล้ว

5

เป้าหมายที่ตั้งไว้ปีที่แล้ว

5

ข้อมูลสำหรับปีหน้า

เป้าหมายปีต่อไป (ระบุเป็นข้อ)

5

จุดเด่น

 1. คณาจารย์ในภาควิชาฯ ให้ความสำคัญในการบูรณาการงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนและกิจกรรมของแพทย์ประจำบ้านอย่างต่อเนื่อง
 2. กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่คณะแพทยศาสตร์ จัดขึ้นมีหลายโครงการ ซึ่งภาควิชาฯ สามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามความเหมาะสมและโอกาส

               

จุดที่ควรพัฒนา

 1. เพิ่มจำนวนและความหลากหลายของกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของภาควิชาฯ

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

   แผนการดำเนินงาน

 1. จัดกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มากขึ้น

หลักฐานอ้างอิง