ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ตัวบ่งชี้ที่

3.1

: ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

 

หมายเหตุ : ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5 โดยอนุโลม

เกณฑ์การประเมิน

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

 

ดำเนินการ 1 ข้อ

ดำเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ

ดำเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ

ดำเนินการ 6 ข้อ

ดำเนินการ 7 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2556

(ให้รายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรอบปีการศึกษา ตามที่เกณฑ์กำหนด โดยระบุกิจกรรม บุคคล วัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน)

 

1.มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

-   คณะแพทยศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อดูแลในภาพรวม ทำงานประสานระหว่างฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนิสิต โดยมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา

-   ปีการศึกษา 2556 ใช้รูปแบบการจัดอาจารย์ที่ปรึกษารูปแบบใหม่กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1-2 คือ อาจารย์ที่ปรึกษา 1   ท่านดูแลนิสิตในชั้นปีเดียวกันทั้งหมด 6 คน เพื่อความสะดวกในการดูแล เรียกพบ ติดตามนิสิต และนิสิตจะได้ดูแลช่วยเหลือกันเองในกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น ส่วนชั้นปีที่ 3 – 6 ยังคงใช้รูปแบบเดิมที่เป็นระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคู่ ดูแลนิสิตทุกชั้นปีชั้นปีละ 2 คนต่อไป อาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าวจะช่วยดูแลนิสิตทั้งในด้านการเรียนและด้านอื่นๆ รวมถึงช่วยติดตามการเรียนรู้ของนิสิตผ่านแฟ้มสะสมงาน

-   ในวันปฐมนิเทศใหม่ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

-   มีพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 มีการให้คำแนะนำก่อนขึ้นปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย

และชั้นปีที่ 6 มีพิธีมอบเสื้อกาวน์ พร้อมให้คำแนะนำในการฝึกเวชปฏิบัติ   รวมทั้งจัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเพื่อให้คำแนะนำในการทำงานในอนาคต นอกจากนี้เมื่อนิสิตอยู่ชั้นปีที่ 4-6 แต่ละภาควิชายังกำหนดอาจารย์ผู้ดูแลแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

กลไกที่สำคัญในการดูแลนิสิตในด้านวิชาการและการดำเนินชีวิตของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับคือ กลไกระดับคณะ และกลไกระดับหลักสูตร

—กลไกระดับคณะฯ

- ฝ่ายบัณฑิตศึกษาร่วมกับหน่วยวิจัยสถาบัน ได้จัดทำการสํารวจความคาดหวังของนิสิตบัณฑิตศึกษาในวันปฐมนิเทศ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตลอดจนสิ่งแวดล้อมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาทุกปี

-   ในวันปฐมนิเทศฝ่ายบัณฑิตศึกษาได้จัดให้มีการแนะแนวเรื่องการใช้ชีวิตในคณะฯ การติดต่อ การจัดทำธุรกรรมต่างๆ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่คณะจัดให้

- การอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัยรวม ห้องสมุด การบริการสืบค้นข้อมูล

- การให้คำปรึกษาการใช้สถิติ จากนักสถิติของฝ่ายวิจัย

- การตรวจแก้ไขภาษาอังกฤษ

- ศูนย์ออกกำลังกาย

- หอพักให้กับแพทย์ประจำบ้าน

— กลไกระดับหลักสูตร  

- มีการจัดปฐมนิเทศในระดับภาควิชา/ ระดับหลักสูตร   เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสพบกับคณาจารย์ในหลักสูตรให้นิสิตได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิชาการ การลงทะเบียน รายวิชา รวมทั้งการติดต่อประสานงานต่างๆ

- มีการจัด อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร และ อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตแต่ละคน เพื่อที่จะช่วยดูแลนิสิตในด้านวิชาการและการดำเนินชีวิต ตั้งแต่แรกเข้าศึกษา

(ภาควิชาเพิ่มเติมข้อมูล (ถ้ามี))

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ได้เริ่มใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิตบัณฑิตศึกษาหลักสูตรป.บัณฑิตชั้นสูงสาขาออร์โธปิดิกส์ ดังนี้

 • มีอาจารย์อาวุโสประจำสายเป็นเสมือนอาจารย์ที่ปรึกษาแพทย์ประจำบ้าน (O1-O5)
 • มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ดังนี้

1. นายแพทย์ ไกรนนท์ วสุเพ็ญ                 อาจารย์ที่ปรึกษา   ผศ (พิเศษ) นพ.กวี ภัทราดูลย์

2. นายแพทย์ ถนัดกิจ วรรณตร์                 อาจารย์ที่ปรึกษา   อจ.นพ.สีหธัช งามอุโฆษ

3. แพทย์หญิง ธัญธีรา ธูปตาก้อง                               อาจารย์ที่ปรึกษา   อจ.นพ.นรา จารุวังสันติ

4. นายแพทย์ ธันว์ อิทธิพานิชพงศ์                            อาจารย์ที่ปรึกษา   รศ (พิเศษ) นพ.วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล    

5. นายแพทย์ ธีรฉัตต์ ธนะสารสมบูรณ์    อาจารย์ที่ปรึกษา   ผศ (พิเศษ) นพ.ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์

6. นายแพทย์ ยุทธการ สืบสมบัติ                              อาจารย์ที่ปรึกษา   อจ.นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ

7. นายแพทย์ อิศรา ธรา                                              อาจารย์ที่ปรึกษา   อจ.พญ.พัชราภา โอสธีรกุล

 • การอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องสมุด การบริการสืบค้นข้อมูล
 • การลงทะเบียนรายวิชาแบบกลุ่มวิชารายปี (year course) หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ ชั้นสูง ออร์โธปิดิกส์
 • มีการปฐมนิเทศเมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 โดยจะมีการแนะแนวเรื่องการใช้ชีวิต การเรียนการสอน การทำวิจัย มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาการ การลงทะเบียน รายวิชา
 • จัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกาย เช่น โต๊ะปิงปอง เพื่อให้นิสิต แพทย์ประจำบ้าน บุคลากร ของภาควิชาฯ ใช้ออกกำลังนอกเวลาราชการ

2.การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

ภาควิชาได้ให้ข้อมูลข่าวสารอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์กับนิสิต เช่น ประกาศทุนการศึกษา ทุนวิจัย ประกาศผ่อนผันทหาร ประกาศหอพัก เป็นต้น บนกระดานข่าวของภาควิชา website จดหมายเวียน และ E-mail , Line ถึงแพทย์ประจำบ้านโดยตรง

3.มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา

ภาควิชาฯ ได้จัดกิจกรรมการเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นิสิตในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

 1. การส่งนิสิตแพทย์ปีที่ 6 ออกไปฝึกปฏิบัติงานในสถาบันสมทบ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2556 ณ รพ.สิรินธร รพ.เจริญกรุง   รพ.ตำรวจ รพ.ตากสิน และ รพ.กลาง
 2. สอนปฏิบัติการกับอาจารย์ใหญ่ (Workshop) เพื่อให้นิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน สามารถเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์และทักษะ
 3. ส่งแพทย์ประจำบ้านไปหมุนเวียนในสถาบันสมทบ เพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ
 4. การเรียนการสอนในห้องเรียนในชั่วโมงต่างๆ อาจารย์จะสอดแทรก ทั้งนี้เพื่อพัฒนาประการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่แพทย์ประจำบ้าน เช่น Sub specialtial Club ต่างๆ , Dinner’s Talk เป็นต้น โดยมี spine club ทุกวันอังคารเช้า และ Arthroplasty club ทุกวันศุกร์เช้า
 5. การฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย ห้องผ่าตัด ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลเครือข่าย
 6. มีการจัดสัมมนาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์
 7. เปิดโอกาสให้ตัวแทนแพทย์ประจำบ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและตารางการเรียนการสอน

4.มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

มีสมาคมศิษย์เก่าเป็นผู้ดำเนินการติดต่อ สื่อสาร ข้อมูลต่างๆ แก่ศิษย์เก่า

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

มีจัดบริการข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับศิษย์เก่าทาง

                -   เว็บไซต์ของฝ่ายบัณฑิต

                -   เว็บไซต์ของภาควิชา

                -   เว็บไซต์ของหลักสูตร

(ภาควิชาเพิ่มเติมข้อมูล (ถ้ามี))

ภาควิชาฯ มีจัดบริการข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับศิษย์เก่าทาง ผ่านทาง

 1. การจัดงาน 50 ปีภาควิชาออร์โธ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างคณาจารย์ในอดีต ปัจจุบัน และศิษย์เก่าทุกรุ่น
 2. Website ของภาควิชา (http://ortho.md.chula.ac.th) รวมทั้งมี Website การให้ความรู้ด้าน Spine, Arthroplasty, Tumor ของอาจารย์ภาควิชาฯ link กับ Website ของภาควิชา
 3. หนังสือ “5 ทศวรรศ ออร์โธปิดิกส์ จุฬาฯ” ซึ่งรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนทำเนียบศิษย์เก่า
 4. การพบปะสังสรรค์ในงาน alumi ทุกๆ ปี ในปี 2556 จัดวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัล คลิป พัทยา

5.มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

-   เชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีทุกปี

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

-   จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า โดยมีการจัดประชุมวิชาการ ซึ่งนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าสามารถเข้าร่วมได้ตามความสนใจ

(ภาควิชาเพิ่มเติมข้อมูล (ถ้ามี))

 1. รับศิษย์เก่าเพื่อศึกษาต่อเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (fellowship)
 2. รับศิษย์เก่าที่ต้องการฝึกอบรมระยะสั้นในสาขาที่สนใจ
 3. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่ทันสมัยในการประชุมวิชาการระดับชาติต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับศิษย์เก่าที่เข้าร่วมประชุม
 4. สาธิตการทำผ่าตัดแก่ศิษย์เก่าที่โรงพยาบาลต้นสังกัด เช่น สาธิตการผ่าตัด Total Knee Arthroplasty วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม/ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน

6.มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

                หน่วยกิจการนิสิตได้มีการประเมินการรับทราบข้อมูลข่าวสารให้บริการด้านธุรการ ด้านการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ด้านการรักษาพยาบาล และด้านสวัสดิการหอพัก เป็นประจำทุกปีการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2556 นิสิตมีความพึงพอใจด้านธุรการ 98.18% ด้านทุนการศึกษา 99.99% ด้านการรักษาพยาบาล 89.48% ด้านร้านอาหาร 95.23% ด้านหอพัก 92.27%

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

                มีระบบการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง

                มีระบบประเมินโดยหน่วยวิจัยสถาบันฯ เพื่อเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ ในด้านระบบและกลไกการให้คำปรึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีผลการประเมินเฉลี่ยในระดับบัณฑิตศึกษาเท่ากับ 3.71 คะแนน

                มีระบบการประเมินผลความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาทุกรุ่น โดยมีการติดตามในด้านวิชาการหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

                หน่วยวิจัยสถาบันได้มีการประเมินความพึงพอใจของแพทย์ประจำบ้านและนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ในด้านระบบและกลไกให้คำปรึกษา ในปีการศึกษา 2556 มีผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มแพทย์ประจำบ้านทั้งสิ้น 301 คน จากจำนวนทั้งหมด 520 คน คิดเป็นร้อยละ 57.9 สำหรับกลุ่มนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก มีผู้ตอบแบบสอบถาม 214 คน จากทั้งหมด 315 คน คิดเป็นร้อยละ 61

(ภาควิชาเพิ่มเติมข้อมูล (ถ้ามี))                                                   

ภาควิชาฯ ใช้แบบประเมินคุณภาพของการให้บริการของหน่วยวิจัยสถาบัน ได้ผลการประเมินดังนี้

เกณฑ์ข้อที่ 1 มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา คะแนนประเมิน 3.87

เกณฑ์ข้อที่ 2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา                                คะแนนประเมิน 3.33

เกณฑ์ข้อที่ 3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา คะแนนประเมิน 3.24

7.มีการนำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา

ภาควิชาฯ ได้นำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการให้บริการแก่นิสิต และศิษย์เก่า รวมถึงการสำรวจข้อมูลจากนิสิต และศิษย์เก่าเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการบริการในทุกด้าน ดังนี้

1. การวางแผนการสอนเป็นระบบ

2. การสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชาที่สอน

3. การแนะนำให้ผู้เรียนรู้จักแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม

4. การจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม

5. การให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชา อื่นที่เกี่ยวข้อง

6. การใช้เทคนิควิธีการสอนต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และติดตามการสอน

7. การใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่เหมาะสม

8. การประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน

ทั้งประเมินด้วยการเขียน และผ่านระบบประเมิน online เช่น จากแบบประเมินความพึงพอใจของแพทย์ประจำบ้าน นำผลการประเมินเข้าที่ประชุมภาควิชาฯ และเสนอแนวทางการปรับปรุงต่อไปในการประชุมภาควิชาฯ    

ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้ 3.1

เป้าหมาย * (ข้อ)

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

7

6

4

หมายเหตุ

       * ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อมูลสำหรับปีนี้

เป้าหมาย

 nok บรรลุเป้าหมาย                  ok ไม่บรรลุเป้าหมาย

 
 

คะแนนการประเมินปีที่แล้ว

4

 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ปีที่แล้ว

5

 

ข้อมูลสำหรับปีหน้า

เป้าหมายปีต่อไป (ระบุเป็นข้อ)

7

 

จุดเด่น

 1. มีกลไกและระบบการให้คำปรึกษาแพทย์ประจำบ้านที่เป็นรูปธรรม
 2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน อย่างหลากหลาย
 3. เปิดโอกาสให้ตัวแทนแพทย์ประจำบ้านเข้าร่วมเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรและตารางการเรียนการสอน
 4. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่กำหนดตัวบุคคลโดยฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
 5. ใช้ระบบอาวุโสในการให้คำปรึกษาทั้งในระดับอาจารย์ และแพทย์ประจำบ้านรุ่นพี่
 6. มีกิจกรรมที่ให้บริการให้คำปรึกษาแก่นิสิต เช่น ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านขึ้นใหม่, พิธีไหว้ครูประจำปี

จุดที่ควรพัฒนา

 1. เชื่อมโยง Website ภาควิชาฯ ให้สามารถสื่อสารสองทางระหว่างผู้ใช้กับภาควิชา
 2. ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า เช่น ฐานข้อมูลใน Internet , หนังสือทำเนียบรุ่น
 3. ระบบเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย เช่น 3G, โปรแกรมต่างๆ
 4. จัดกิจกรรมที่พัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่า

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

   แผนการดำเนินงาน

 1. ปรับปรุงและพัฒนา Website ภาควิชาให้มีข้อมูลทันสมัย และมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มากยิ่งๆ ขึ้น
 2. จัดทำเว็บบอรด์ เพื่อเปิดช่องทาง Website ให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารกับภาควิชาฯ ได้มากขึ้น
 3. ปรับปรุงระบบการเรียนการสอน หลักสูตร ป.ชั้นสูง และการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

หลักฐานอ้างอิง

3.1-2.1     Website ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

3.1-4.2   Website ส่งเสริมความรู้ของคณาจารย์ในภาควิชาฯ


3.1-7.1   แบบประเมินความพึงพอใจผ่านระบบ Website ภาควิชา

 
   
Attachments:
File
Download this file (3.1-1.1 ตาราง อาจารย์อาวุโสประจำสาย.pdf)3.1-1.1 ตาราง อาจารย์อาวุโสประจำสาย.pdf
Download this file (3.1-1.2 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย.pdf)3.1-1.2 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย.pdf
Download this file (3.1-1.3 กำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านขึ้นใหม่.pdf)3.1-1.3 กำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านขึ้นใหม่.pdf
Download this file (3.1-1.4 Log book แพทย์ประจำบ้าน.pdf)3.1-1.4 Log book แพทย์ประจำบ้าน.pdf
Download this file (3.1-1.5 ภาพกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปิงปอง.pdf)3.1-1.5 ภาพกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปิงปอง.pdf
Download this file (3.1-3.1 รายงานการส่งนิสิตแพทย์ปีที่ 6 ออกไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเครื่อข่~.pdf)3.1-3.1 รายงานการส่งนิสิตแพทย์ปีที่ 6 ออกไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเครื่อข่~.pdf
Download this file (3.1-3.2 ตารางฝึกปฏิบัติการ (Workshop) ประจำปี 2556.pdf)3.1-3.2 ตารางฝึกปฏิบัติการ (Workshop) ประจำปี 2556.pdf
Download this file (3.1-3.3 รายงานการส่งแพทย์ประจำบ้านไปหมุนเวียนในสถาบันสมทบ เพื่อเพิ่มประสบกา~.pdf)3.1-3.3 รายงานการส่งแพทย์ประจำบ้านไปหมุนเวียนในสถาบันสมทบ เพื่อเพิ่มประสบกา~.pdf
Download this file (3.1-3.4 ตารางการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้าน 2556.pdf)3.1-3.4 ตารางการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้าน 2556.pdf
Download this file (3.1-3.5 ตารางกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย ห้องผ่าตัด ทั้งในโรงพยาบาลจ~.pdf)3.1-3.5 ตารางกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย ห้องผ่าตัด ทั้งในโรงพยาบาลจ~.pdf
Download this file (3.1-3.6 รายงานการสัมมนาภาควิชา ในวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรี~.pdf)3.1-3.6 รายงานการสัมมนาภาควิชา ในวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรี~.pdf
Download this file (3.1-4-1 หนังสือ 50 ปี ออร์โธจุฬา.pdf)3.1-4-1 หนังสือ 50 ปี ออร์โธจุฬา.pdf
Download this file (3.1-5.1การรับแพทย์ศึกษาต่อเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (fellowship).pdf)3.1-5.1การรับแพทย์ศึกษาต่อเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (fellowship).pdf
Download this file (3.1-5.2 จดหมายเชิญสาธิตการทำผ่าตัดแก่ศิษย์เก่าที่โรงพยาบาลต้นสังกัด เช่น สา~.pdf)3.1-5.2 จดหมายเชิญสาธิตการทำผ่าตัดแก่ศิษย์เก่าที่โรงพยาบาลต้นสังกัด เช่น สา~.pdf
Download this file (3.1-6.1 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ป~.pdf)3.1-6.1 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ป~.pdf