ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่

3.2

: ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ดำเนินการ 1 ข้อ

ดำเนินการ 2 ข้อ

ดำเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ

ดำเนินการ 5 ข้อ

ดำเนินการ 6 ข้อ

ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2556

(ให้รายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรอบปีการศึกษา ตามที่เกณฑ์กำหนด โดยระบุกิจกรรม บุคคล วัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน)

1.สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ฝ่ายกิจการนิสิตได้มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งหน่วยกิจการนิสิตมีการจัดกิจกรรมให้นิสิตตั้งแต่ปี 1-6 ซึ่งมีกิจกรรมการให้คำแนะนำ, การทำงาน, ความเป็นนานาชาติ, Professionalism และด้านสุขภาพ เป็นต้น

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา                                                                

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ได้มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และได้มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถแบ่งตามความรับผิดชอบได้เป็น 2 ลักษณะคือ

 1. เป็นกิจกรรมที่จัดและรับผิดชอบโดยกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนานิสิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร เช่นกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ในบางหลักสูตรจะมีการจัดให้นิสิตได้ไปร่วมกันทำบุญให้แก่สัตว์ทดลอง เป็นต้น
 1. เป็นกิจกรรมที่จัดและรับผิดชอบโดยฝ่ายบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มักจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมีการพัฒนาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการจัดเพื่อสนองต่อความต้องการของนิสิต เช่น การจัดอบรมสัมมนา ดูแลโดยส่วนกลางในเรื่องของทักษะการตีพิมพ์ผลงานวิจัย การใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อพัฒนางานวิจัยของตนเอง รวมทั้งการอนุญาติให้นิสิต หรือหลักสูตรคิดกิจกรรมเพื่อการบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น

(ภาควิชาเพิ่มเติมข้อมูล (ถ้ามี))

อ้างอิงคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ในการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ โดยฝึกให้นิสิตนำวิธี Plan-do-check-act มาใช้ในการดำเนินงาน

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ได้มีการจัดการอบรมในเรื่องของการประกัน/การพัฒนาคุณภาพของคณะ และองค์กร โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เช่นในการจัด ปฐมนิเทศ นิสิต และ แพทย์ประจำบ้าน เป็นต้น มีการสอดแทรกโดยวิทยากรผู้เป็นแบบอย่างของการป็นนักวิจัยที่ดี คือ ต้องมีการ Plan-do-check-act งานของตนอยู่เสมอ

(ภาควิชาเพิ่มเติมข้อมูล (ถ้ามี))

ภาควิชาฯ จะมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง ระบบประกันคุณภาพทางด้านการศึกษาและการบริการ ในวันปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านขึ้นใหม่ สำหรับปี พ.ศ.2556 จัดขึ้นวันที่ วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม ตึกเจริญ-สมศรีฯ ชั้น 7

3.มีการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท   สำหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภท สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้

               - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

               - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ

               - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

               - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

               - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

มีการส่งเสริมให้นิสิตนำความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบ 5 ประเภท คือ

ด้านวิชาการ เช่น โครงการตอบปัญหาวิชาการชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์   งานเสวนาและงานแสดงการโต้วาทีหัวข้อทางการแพทย์ สัปดาห์วันอานันทมหิดล ประจำปี 2556 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ การตอบปัญหาชิงรางวัลด้านวิชาการและเนื้อหาเกี่ยวกับนิทรรศการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย” ในงานนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จฯ พระบรมราชชนก     เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พระราชประวัติสมเด็จฯ พระบรมราชชนก และเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพฯ   เป็นต้น

ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ เช่น กิจกรรมกีฬาเข็มสัมพันธ์   โดยมีการเข้าร่วมแข่งขันของโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ ทั้งหมด 20 สถาบัน จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม พ.ศ.2556 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เป็นเจ้าภาพ และ โครงการบาสเกตบอลประเพณี 4 สัมพันธ์ โดยมีคณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2556 สนามกีฬาในร่ม   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

ด้านบำเพ็ญประโยชน์และสิ่งแวดล้อม เช่น ค่ายอนามัยชุมชน   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีทั้งหมด 6 คณะภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกันจัดขึ้น คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย   ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2556   ณ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง อำเภอจองบึง จังหวัดราชบุรี เป็นต้น

ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การส่งนิสิตแพทย์เข้าร่วมโครงการจริยธรรมสัญจรฯ ของแพทยสภา จัดโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เช่น   การสอนนาฏศิลป์ไทย   สอนดนตรีไทย ตลอดปีการศึกษา เป็นต้น

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ด้านวิชาการ นิสิตที่เข้าร่วมในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยของนิสิต คณาจารย์จะดำเนินการให้นิสิตเข้าใจหลักการของการประกันคุณภาพ คือก่อนการเข้าร่วมอบรมทักษะการทำวิจัย นิสิตจะต้องเขียนว่านิสิตมีแผนงานวิจัยอะไรในการที่จะนำทักษะที่จะมาอบรมนี้ไปใช้ (PLAN)

เมื่อนิสิตเรียนรู้แล้ว สุดท้ายนิสิตแต่ละคนจะต้องนำเสนอ ว่าจาการเข้าร่วมอบรมนี้ นิสิตทำอะไร ได้ประโยชน์อะไร และจะไปพัฒนางานของตนอย่างไร โดยการนำเสนอด้วยแผ่นโปสเตอร์(DO-ACT) โดยคณาจารย์จะทำหน้าที่ประเมินผลจาก แบบสอบถามเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมต่อไป (CHECK)

ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น ในบางหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส (MDCU Kid) จัดให้มีการจัดทำเป็นโครงการ ชัดเจนทุกปี โดยในแต่ละปีนิสิตจะร่วมกันวางแผน และจัดดำเนินการโดยมีการประเมินผล ของทุกปี เพื่อนำมาปรับปรุงโครงการที่จะจัดในปีถัดไป ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จในทุกๆปี

(ภาควิชาเพิ่มเติมข้อมูล (ถ้ามี))

- ภาควิชามีการส่งเสริมให้แพทย์ประจำบ้านนำความรู้ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบ 5 ประเภท ดังนี้

ด้านวิชาการ เช่น กำหนดหัวข้อให้แพทย์ประจำบ้านนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น มอบหมายให้หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านมีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมง Specialty Case Conference ทุกวันพฤหัสบดี

ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ เช่น กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การจัดหาอุปกรณ์กีฬา เช่น โต๊ะปิงปอง

ด้านบำเพ็ญประโยชน์และสิ่งแวดล้อม เช่น

 • ออกหน่วยปฏิบัติงานโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว วันที่ 19-23 พ.ค 2557
 • ออกหน่วยปฏิบัติงาน โครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา วันที่ 4-8 พ.ย 2556
 • ออกหน่วยปฏิบัติงานตรวจผู้ป่วย โครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ วันที่ 16 ก.ย 2556
 • ออกหน่วยปฏิบัติงานโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ และโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ ณ รพ.ชัยภูมิ วันที่ 26-30 สค 56
 • ออกหน่วยโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ และโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น ณ โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี ระหว่างวันที่ 29 เมษายน -3 พฤษภาคม 2556

ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น กำหนดรายวิชาจริยธรรมสำหรับเวชปฏิบัติ เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านได้ลงทะเบียนเรียน

ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เช่น การจัดงานวันศิลปวัฒนธรรม งานไหว้ครู งานสงกรานต์ งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น

4.มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

               มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถาบันโดยจัดสัมมนาสโมสรนิสิตฯทุกปี เพื่อให้มีการสรุปงานและแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกิจกรรม ระหว่างฝ่ายต่างๆ   ของสโมสรร่วมกันในระดับระหว่างสถาบัน มีกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาแพทย์จากสถาบันต่างๆมาทำกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันในหลายๆ ด้าน เพื่อนำกลับมาพัฒนางานกิจกรรมต่างๆในสถาบันของตนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์และส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่กิจกรรมแรกพบสโมสรนิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ,กิจกรรมกีฬาเข็มสัมพันธ์ , บาสเกตบอลประเพณี 4 สัมพันธ์ กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแพทย์ ได้แก่ กิจกรรมจริยธรรมสัญจร ซึ่งจัดโดยแพทยสภา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

                 มีการสนับสนุนให้นิสิตช่วยพัฒนาคุณภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถาบันโดยพบว่านิสิตบัณฑิตศึกษา และ แพทย์ประจำบ้าน จะเป็นกำลังสำคัญของแต่ละภาควิชา/ หลักสูตร ในการจัดกิจกรรมคุณภาพทุกปี รวมทั้งโดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพ จะมีการเชิญตัวแทนนิสิตของแต่ละระดับ มาให้ความรู้ในเรื่องของเกณฑ์คุณภาพ

(ภาควิชาเพิ่มเติมข้อมูล (ถ้ามี))

มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การประชุมวิชาการร่วมระหว่างสถาบัน Inter-hospital Conference by RCOST, Chula-Lerdsin Spine Conference เป็นต้น

5.มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

                ในการจัดกิจกรรมแต่ละโครงการ นิสิตที่เป็นหัวหน้าโครงการมีการประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม และรายงานให้ฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณา รวมทั้งมีการประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ เพื่อสรุปผลงานประจำเดือน และมีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของสโมสรนิสิตทุกฝ่าย/แผนก เมื่อสิ้นสุดวาระของคณะกรรมการสโมสรนิสิตในแต่ละปี

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

                ในแต่ละกิจกรรม/โครงการ ที่จัดดำเนินการ ต้องมีการจัดทำแบบประเมินผล เพื่อนำมาปรับปรุง กิจกรรม/โครงการที่จะจัดในปีถัดไป ทำให้กิจกรรม/ โครงการนี้ประสบความสำเร็จในทุกๆปี

(ภาควิชาเพิ่มเติมข้อมูล (ถ้ามี))

ภาควิชาฯ ไม่มีข้อมูล

6.มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

                มีการนำผลจากการประเมินจากครั้งที่แล้วมาปรับปรุงในการทำกิจกรรม   และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ทำแบบประเมินซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

                มีการจันำผลประเมินผล เพื่อนำมาปรับปรุง กิจกรรม/โครงการที่จะจัดในปีถัดไป อาทิเช่น โครงการพัฒนาคุณภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของนิสิต เช่นช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นการจัด Workshop เรื่อง Protein Expression and Purification (PEP) เป็นต้น ทำให้นิสิตสามารถเข้าร่วมในการอบรมได้มากขึ้น

(ภาควิชาเพิ่มเติมข้อมูล (ถ้ามี))

ภาควิชาฯ ไม่มีข้อมูล

 

ผลการประเมิน

 

ตัวบ่งชี้ 3.2

เป้าหมาย * (ข้อ)

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

 

ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

6

4

3

 

หมายเหตุ

       * ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

ข้อมูลสำหรับปีนี้

เป้าหมาย

 nok บรรลุเป้าหมาย           ok ไม่บรรลุเป้าหมาย

   

คะแนนการประเมินปีที่แล้ว

5

 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ปีที่แล้ว

5

 

ข้อมูลสำหรับปีหน้า

เป้าหมายปีต่อไป (ระบุเป็นข้อ)

6

 

จุดเด่น

 1. มีการกำหนดให้แพทย์ประจำบ้านขึ้นใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
 2. มีคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้าน กำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม
 3. มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

จุดที่ควรพัฒนา

 1. แพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปียังเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศไม่ครบทุกคน
 2. ควรส่งเสริมให้แพทย์ประจำบ้านนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยกลุ่มแพทย์ประจำบ้าน

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

   แผนการดำเนินงาน

 1. กำหนดกิจกรรมให้แพทย์ประจำบ้านนำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยกลุ่มแพทย์ประจำบ้าน
 2. ออกระเบียบให้แพทย์ประจำบ้านทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ อย่างเคร่งครัด

หลักฐานอ้างอิง


3.2-3.7   าพกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

3.2-5.1   แบบสำรวจของหน่วยวิจัยสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556

 
Attachments:
File
Download this file (3.2-2.1 กำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านขึ้นใหม่ ปี พ.ศ.2556.pdf)3.2-2.1 กำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านขึ้นใหม่ ปี พ.ศ.2556.pdf
Download this file (3.2-3.1 ตารางสอนแพทย์ประจำบ้าน.pdf)3.2-3.1 ตารางสอนแพทย์ประจำบ้าน.pdf
Download this file (3.2-3.2 จดหมายออกหน่วยปฏิบัติงานโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพร~.pdf)3.2-3.2 จดหมายออกหน่วยปฏิบัติงานโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพร~.pdf
Download this file (3.2-3.3 จดหมายออกหน่วยปฏิบัติงาน โครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพยาบาลยะลา จัง~.pdf)3.2-3.3 จดหมายออกหน่วยปฏิบัติงาน โครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพยาบาลยะลา จัง~.pdf
Download this file (3.2-3.4 จดหมายออกหน่วยปฏิบัติงานตรวจผู้ป่วย โครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพยา~.pdf)3.2-3.4 จดหมายออกหน่วยปฏิบัติงานตรวจผู้ป่วย โครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพยา~.pdf
Download this file (3.2-3.5 จดหมายออกหน่วยปฏิบัติงานโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว~.pdf)3.2-3.5 จดหมายออกหน่วยปฏิบัติงานโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว~.pdf
Download this file (3.2-3.6 จดหมายออกหน่วยโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี.pdf)3.2-3.6 จดหมายออกหน่วยโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี.pdf
Download this file (3.2-4.1 ตารางสอนแพทย์ประจำบ้าน การประชุมวิชาการร่วมระหว่างสถาบัน Chula-Lerd~.pdf)3.2-4.1 ตารางสอนแพทย์ประจำบ้าน การประชุมวิชาการร่วมระหว่างสถาบัน Chula-Lerd~.pdf
Download this file (3.2-5.1_แบบสำรวจของหน่วยวิจัยสถาบัน_ประจำปีการศึกษา_2556.pdf)3.2-5.1_แบบสำรวจของหน่วยวิจัยสถาบัน_ประจำปีการศึกษา_2556.pdf
Download this file (3.2-6.1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.2556.pdf)3.2-6.1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ.2556.pdf
Download this file (3.2-6.2 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการทุนแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี พ.ศ.2556.pdf)3.2-6.2 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการทุนแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี พ.ศ.2556.pdf