ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 

เกณฑ์การประเมิน

                คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ดำเนินการ 1 ข้อ

ดำเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ

ดำเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ

ดำเนินการ 6 ข้อ

ดำเนินการ 7 ข้อ

ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2556

1.มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

 • ภาควิชาฯ มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยโดยมีฝ่ายวิจัยกำหนดอาจารย์รับผิดชอบในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของภาควิชาฯ โดยมีรองหัวหน้าภาควิชาด้านวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและประสานงาน
 • ภาควิชามีคู่มือระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ของภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เพื่อความชัดเจนและสามารถยึดถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และดำเนินงานตามแผนงานที่ได้ตั้งไว้
 • ภาควิชามีโครงการที่จะเพิ่มหน่วย RU ของ Arthroplasty, Spine, Sport และ Biomechanic laboratory เพื่อเสริมความเจริญก้าวหน้าในด้าน research ซึ่งเป็นแผนงานในปี 2556 และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
 • ภาควิชาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยภาควิชา/ฝ่าย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อให้การดำเนินงานในระบบประกันคุณภาพวิชาการและบริการของภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่อง การวิจัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบการบริหารงานวิจัย ดังนี้
 1. การบรรยายวิธีการทำวิจัย ทั้งโดยคณะและภายในภาควิชาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
 2. ให้มีการรวบรวมและเสนอเรื่องที่จะทำวิจัย โดยเสนอเป็น Literature review ในช่วงปลายของแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 2
 3. เขียนและเสนอ proposal ของงานวิจัยที่จะทำ ในช่วงกลางของแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 2 โดยมาจากอาจารย์ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยที่มีความชำนาญด้านระบาดวิทยามาช่วยชี้แนะ
 4. ดำเนินการเก็บข้อมูล วิเคราะห์และเสนอในที่ประชุมในช่วงกลางของแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ถึง 4
 5. แพทย์ประจำบ้านปี 4 ต้องมีการเขียน manuscript งานวิจัยสมบูรณ์จึงจะส่งสอบจบการศึกษา

2.มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน

 • ภาควิชาฯ กำหนดรายวิชา โครงการวิจัย 1 (3016-718) และโครงการวิจัย 2 (3016-719) เพื่อพัฒนาการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาออร์โธปิดิกส์ ตลอดจนมีการนำผลงานมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและการเรียนการสอน เช่น งานวิจัยเรื่อง “ศึกษาความมั่นใจในหัตถการที่ต้องรู้และทำได้ของแพทยออร์โธปิดิกส์ที่กำลังจะจบใหม่ปี 2556” ของนายแพทย์ชานนท์ ชัยวิเศษ แพทย์ประจำบ้านปีที่ 4
 • ภาควิชาฯ ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม การทำวิจัยเรื่อง “Total knee arthroplasty in obese patient: an update literature review” โดยมี นิสิตแพทย์ทินกร   ราศีปลั่ง นิสิตแพทย์ปีที่ 6 ร่วมวิจัยและได้นำเสนอในงาน The 87th Annual Meeting of the Japanese Orthopaedic Association (JOA) ระหว่างวันที่ 22-25 พ.ค. 2557 ที่ประเทศญี่ปุ่น

3.มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

 • ภาควิชาฯ ได้พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจำและแพทย์ประจำบ้าน ได้แก่ คู่มือนักวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย และ แนวทางปฏิบัติ ซึ่งสามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้ที่ website ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  http://ortho.md.chula.ac.th/data/Researcher-Ethics-Thai.pdf ตลอดจนทำประกาศข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านในหลักสูตร ป.ชั้นสูง ทางออร์โธปิดิกส์
 • มีการจัดกิจกรรมวิชาการเกี่ยวกับวิจัยในชั่วโมง Journal club เป็นประจำ 3-4ครั้งต่อเดือน โดนเน้นให้สามารถวิเคราะห์วรรณกรรมที่ตีพิมพ์อย่างมีวิจารณญาณ ทำให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการวิจัยอย่างถูกต้อง อีกทั้งยั้งเน้นความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยโดยอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม
 • มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้อาจารย์และแพทย์ประจำบ้านเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการทำวิจัย เช่น ส่งอาจารย์แพทย์ 7 ท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยาย รายชื่อดังนี้
 1. ผศ.พิเศษ นพ. กวี ภัทราดูลย์ อบรมระยะสั้นเรื่อง การอบรมเพื่อพัฒนาด้านวิจัย สำหรับอาจารย์ใหม่ ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมพรหมทัตตเวที (312/2) อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ผศ.พิเศษ นพ. กวี ภัทราดูลย์, อ.นพ.สีหธัช งามอุโฆษ, รศ.พิเศษ นพ..วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล, อจ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ, อจ.นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ, อจ.พญ.พัชราภา โอธีรกุล และ อจ.นพ.ชินดนัย หงศ์ประภาส เข้าร่วมประชุมฝึกอบรม Standard Course in Clinical Trials 2014 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 203/1 อาคารแพทยพัฒน์ จัดโดยศูนย์วิทยาการวิจัยแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 • ภาควิชาได้ส่งเสริมให้อาจารย์แพทย์และนิสิตป.บัณฑิตชั้นสูงทำวิจัย โดยขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกคณะ ฯ ร่วมกับการสนับสนุนจากทางภาควิชา โดยอาจารย์ในภาควิชาได้รับทุนวิจัย ดังนี้

1.ผศ.พิเศษ นพ.กวี ภัทราดูลย์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรักษาโรคนิ้วล๊อคโดยการใส่วัสดุดามนิ้วระหว่างข้อนิ้วฝ่ามือและข้อนิ้วใกล้ชิด จำนวนเงินทุน 44,600 บาท จากทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.รศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติทางชีวกลศาสตร์ของเงื่อนเชือกที่ใช้ในการส่องกล้องชนิดใหม่ จำนวนเงิน 75,000 บาท จากทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ เรื่อง การศึกษาระดับ proinflammatory cytokines ในซี่รั่มและของเหลวจากข้อเข่าเทียมในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เมื่อใช้ซีเมนต์ปกติ หรือซีเมนต์ผสมยาปฏิชีวนะ จำนวนเงิน 400,000 บาท จากทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.นายแพทย์ยุทธการ สืบสมบัติ แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 เรื่อง การศึกษาความดันในกล้ามเนื้อต้นคอหลังทำ laminoplasy (Cervical paraspinal muscle compartment pressure after laminoplasty : a cadaveric study) จากทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ภาควิชาฯ สนับสนุนทุนค่าอาหารในการประชุมกลุ่ม Sub Specialty ต่างๆ เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น โดยจัดสรรงบสนับสนุนสายละไม่เกิน 30,000 บาท ในปี พ.ศ.2556 มีการใช้เงินสนับสนุน ดังนี้
 1. งบประมาณสนับสนุนสาย O1 เป็นจำนวนเงิน 25,190 บาท
 2. งบประมาณสนับสนุนสาย O2 เป็นจำนวนเงิน 5,210 บาท
 3. งบประมาณสนับสนุนสาย O3 เป็นจำนวนเงิน 9,955 บาท
 4. งบประมาณสนับสนุนสาย O4 เป็นจำนวนเงิน 10,223 บาท
 5. งบประมาณสนับสนุนสาย O5 เป็นจำนวนเงิน 18,396 บาท

5.มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                      

               - ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ

               - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ                                      

               - สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ

                 ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย                                                                              

               - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์

                 อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)

ภาควิชาฯ สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้

 1. การจัดให้มีศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) คือ Dr.Takao Yamamoro จาก Japan Society for the study of surgical technique for spine and spinal nerves ประเทศญี่ปุ่น มาบรรยายเรื่อง “Advanced surgical technique for spinal implant in Japan” วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
 2. เชิญวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศส มาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง Surgical technique in spinal osteotomy and instrumentation วันที่ 3-4 กันยายน 2556
 3. สนับสนุนการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ของอาจารย์ ณ ต่างประเทศ ในหลักสูตร Research Fellowship Orthopaedic department , ST. Vincent's Hospital Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ปี พ.ศ.2557- 2558
 4. การจัดหาเครื่องมือพื้นฐานสำหรับฝึกหัตถการทางออร์โธปิดิกส์เพื่อการวิจัย การเรียนการสอน
 5. การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ Micro Surgery ณ ตึกเจริญ-สมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ชั้น 7

6.มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น

 1. Research Board แบ่งแยกประจำปีชัดเจน
 2. จัดทำบอร์ดติดตามความก้าวหน้าเป็นภาพชัดเจน
 3. การจัดกิจกรรมทางวิชาการแต่ละครั้งตามเกณฑ์ข้อ4-5 การประชุมกลุ่ม Sub Specialty ต่างๆ   เป็นการเรียนรู้ในศาสตร์เฉพาะทาง การประเมินเชิงคุณภาพยังไม่มีการดำเนินการ แต่การประเมินเชิงตัวเลขจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ทุกครั้ง สำหรับการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ได้รับทุนมานั้น อาจารย์ที่ได้รับทุนมาจะต้องรายงานความคืบหน้าของงานวิจัยกลับไปยังคณะแพทยศาสตร์ทุก 3 เดือน

7.มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบัน

ภาควิชาได้จัดให้มี research day วันที่ 22 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมตึกเจริญ-สมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ชั้น 3 ได้มีการนำผลการประเมินของแพทย์ประจำบ้านซึ่งมีข้อเสนอแนะให้มีอาจารย์ช่วยชี้แนะเรื่องการทำวิจัย โดย ซึ่งเป็นวันที่รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิจัยและคณาจารย์ทั้งหมดเข้ารับฟังการนำเสนอความคืบหน้าในการทำวิจัยของแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ปีที่3 โดยคณาจารย์จากภายนอก และอาจารย์ทั้งหมดเข้าร่วมให้ความเห็นชี้แนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและส่งเสริมให้แพทย์ประจำบ้านทำงานวิจัยได้สำเร็จ วันที่ 30 กรกฏาคม , 24 กันยายน และ 30 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมตึกเจริญ-สมศรีฯ ชั้น 3

ผลการประเมิน

 

ตัวบ่งชี้ 4.1

เป้าหมาย * (ข้อ)

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

 

ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

7

7

5

 

หมายเหตุ

       * ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

ข้อมูลสำหรับปีนี้

เป้าหมาย

 ok บรรลุเป้าหมาย                    nokไม่บรรลุเป้าหมาย

   

คะแนนการประเมินปีที่แล้ว

4

 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ปีที่แล้ว

5

 

ข้อมูลสำหรับปีหน้า

เป้าหมายปีต่อไป (ระบุเป็นข้อ)

7

 

จุดเด่น

 1. ภาควิชาฯ มีฝ่ายวิจัยในโครงสร้างบริหารงานภาควิชาฯ มีทีมงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
 2. มีการสนับสนุนให้อาจารย์ไปดูงานด้านงานวิจัย ณ ต่างประเทศ เพื่อเป็นการนำผลการดูงานเพื่อเพิ่มผลผลิตงานวิจัยในอนาคต
 3. ภาควิชาออร์โธปิดิกส์มีบุคลากรที่พร้อมในด้านงานวิจัยโดยเฉพาะ มีอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านระบาดวิทยาถึง 4 ท่าน
 4. มีแหล่งทุนวิจัยที่ดีสามารถพัฒนางานวิจัยทั้งจากภายนอกและภายใน
 5. มี Research Board แบ่งแยกประจำปีชัดเจน
 6. มีฐานข้อมูลสนับสนุนการทำวิจัย

จุดที่ควรพัฒนา

 1. สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนช่วยทำวิจัยให้มากขึ้น และมีส่วนร่วมในการทำวิจัย โดยเฉพาะ การวิจัยทางด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
 2. ควรมีการกำหนดเป้าประสงค์ตามเวลาในการพัฒนาอาจารย์ในสาขาที่ยังไม่มีอาจารย์ผู้สนใจศึกษาและพัฒนาในทางลึกเพื่อให้ได้มาซึ่งงาน วิจัยเพื่อพัฒนาในอนาคต
 3. จำนวนอาจารย์ต่อจำนวนแพทย์ประจำบ้านยังขาดความเหมาะสม ทางคณะฯควรให้การสนับสนุนให้มีจำนวนอาจารย์ในสาขาต่างๆ ให้ครบตามหลักสูตร
 4. การเข้าถึงฐานข้อมูลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังมีการดำเนินการที่ยุ่งยาก

หลักฐานอ้างอิง4.1-3.1     คู่มือนักวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย และ แนวทางปฏิบัติ ซึ่งสามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้ที่ website ภาควิชาออร์โธปิดิกส์           http://ortho.md.chula.ac.th/data/Researcher-Ethics-Thai.pdf

4.  

4.  

4

Attachments:
File
Download this file (4.1-1.1 คู่มือระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ของภาควิชาออร์โธ~.pdf)4.1-1.1 คู่มือระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ของภาควิชาออร์โธ~.pdf
Download this file (4.1-1.2 ผังการบริหารงาน ภาควิชาฯ กำหนดฝ่ายวิจัย ชัดเจน.pdf)4.1-1.2 ผังการบริหารงาน ภาควิชาฯ กำหนดฝ่ายวิจัย ชัดเจน.pdf
Download this file (4.1-1.3 ภาควิชามีโครงการที่จะเพิ่มหน่วย RU ของภาควิชาฯ.pdf)4.1-1.3 ภาควิชามีโครงการที่จะเพิ่มหน่วย RU ของภาควิชาฯ.pdf
Download this file (4.1-1.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยภาควิชาฝ่าย.pdf)4.1-1.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยภาควิชาฝ่าย.pdf
Download this file (4.1-1.5 ประกาศการวิจัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์.pdf)4.1-1.5 ประกาศการวิจัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์.pdf
Download this file (4.1-2.1 รายวิชา โครงการวิจัย 1 (3016-718) และโครงการวิจัย 2 (3016-719).pdf)4.1-2.1 รายวิชา โครงการวิจัย 1 (3016-718) และโครงการวิจัย 2 (3016-719).pdf
Download this file (4.1-3.2 ประกาศข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านในหลั~.pdf)4.1-3.2 ประกาศข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับแพทย์ประจำบ้านในหลั~.pdf
Download this file (4.1-3.3 บันทึกการอบรมเพื่อพัฒนาการวิจัย สำหรับอาจารย์ใหม่ พ.ศ.2556.PDF)4.1-3.3 บันทึกการอบรมเพื่อพัฒนาการวิจัย สำหรับอาจารย์ใหม่ พ.ศ.2556.PDF
Download this file (4.1-4.1 ประกาศโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ จุ~.PDF)4.1-4.1 ประกาศโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ จุ~.PDF
Download this file (4.1-4.2 รายงานการประชุมภาควิชาฯ เรื่องสนับสนุนทุนค่าอาหารในการประชุมกลุ่ม S~.pdf)4.1-4.2 รายงานการประชุมภาควิชาฯ เรื่องสนับสนุนทุนค่าอาหารในการประชุมกลุ่ม S~.pdf
Download this file (4.1-5.1 สนับสนุนการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ของอาจารย์ ณ ต่างประเทศ ในหลักสูตร ~.pdf)4.1-5.1 สนับสนุนการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ของอาจารย์ ณ ต่างประเทศ ในหลักสูตร ~.pdf
Download this file (4.1-5.3 สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนเชิญ Visiting Professor.pdf)4.1-5.3 สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนเชิญ Visiting Professor.pdf
Download this file (4.1-5.4 รายงานอาจารย์ไปศึกษาดูงานด้านวิจัย ณ สถาบันในประเทศสิงคโปร์ ในวันที~.pdf)4.1-5.4 รายงานอาจารย์ไปศึกษาดูงานด้านวิจัย ณ สถาบันในประเทศสิงคโปร์ ในวันที~.pdf
Download this file (4.1-6.1 ตารางการงานวิจัย ของแพทย์ประจำบ้าน.pdf)4.1-6.1 ตารางการงานวิจัย ของแพทย์ประจำบ้าน.pdf
Download this file (4.1-6.2 บอร์ดแสดงความก้าวหน้าของแพทย์ประจำบ้านแต่ละคน.pdf)4.1-6.2 บอร์ดแสดงความก้าวหน้าของแพทย์ประจำบ้านแต่ละคน.pdf
Download this file (4.1-7.1 แผนงานวิจัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปี.pdf)4.1-7.1 แผนงานวิจัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปี.pdf
Download this file (4.1.5.2_รายการเครื่องมือพื้นฐานสำหรับออร์โธปิดิกส์.pdf)4.1.5.2_รายการเครื่องมือพื้นฐานสำหรับออร์โธปิดิกส์.pdf