ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

 

หมายเหตุ:

                หลักฐานสำหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมินหรือผลการสำรวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรด้านสวัสดิการการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและการสร้างขวัญและกำลังใจ หลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ เชื่อมโยงให้เห็นการทำงานได้ดีขึ้น

เกณฑ์การประเมิน:

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

 

ดำเนินการ 1 ข้อ

ดำเนินการ 2 ข้อ

ดำเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ

ดำเนินการ 5 หรือ 6 ข้อ

ดำเนินการ 7 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2556

(ให้รายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรอบปีการศึกษา ตามที่เกณฑ์กำหนด โดยระบุกิจกรรม บุคคล วัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน)

 

1.มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

 

ภาควิชามีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน มีตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตามแผนงานภาควิชาฯ พ.ศ.2553-2557

สายอาจารย์

 • ดำเนินการโอนย้ายอาจารย์แพทย์สังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 4 อัตรา
 • สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปศึกษาระยะสั้นในต่างประเทศ ค่าเป้าหมาย 100 %
 • สนับสนุนให้อาจารย์มีโอกาสไปศึกษาดูงานสถาบันต่างประเทศที่มีชื่อเสียง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และวิชาการผ่าตัดแบบใหม่ ค่าเป้าหมาย อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
 • สนับสนุนให้อาจารย์ไปแสดงผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่าเป้าหมาย อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
 • สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ในความก้าวหน้าทางด้านสารสนเทศแบบต่างๆ มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ค่าเป้าหมาย อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
 • สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารเบื้องต้นระดับกลางและระดับสูงตามลำดับนั้น และตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล

สายสนับสนุน

ภาควิชาฯ ดำเนินการตามแผนของคณะแพทยศาสตร์ โดยให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการอบรมสาขาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแต่ละบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม ในปีการศึกษา 2556 มีดังนี้

 • นางระวี สุนทรส่ง อบรม “ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร” รุ่นที่ 1 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2556 ณ อาคารบรมราชกุมารี
 • น.ส.มัตติกา เกียรตินันทน์ อบรม “ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร” รุ่นที่ 4 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2556 ณ อาคารบรมราชกุมารี
 • นายปริญญา กิติดำรงสุข อบรม “ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร” รุ่นที่ 1 วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารบรมราชกุมารี
 • อบรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ทางสถิติ SPSS , โปรแกรมฐานข้อมูล เป็นต้น โดยมีเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 1 คน
 • อบรมทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 1 คน
 • อบรมเลขานุการและงานธุรการ โดยมีเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 1 คน
 

2.มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

 

สายวิชาการ

 • รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2014 วันที่ 11-14 มิ.ย 2557 ณ เมือง Paris ประเทศฝรั่งเศษ
 • ศ.นพ.อารี ตนาวลี เข้าร่วมการประชุม 15th EFORT Congress 2014 วันที่ 4-6 มิ.ย 57 ณ ประเทศอังกฤษ
 • ผศ.(พิเศษ) นพ.ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ arthroparis 2014 วันที่ 26-30 มิ.ย 2557 ณ เมือง CNIT Paris, ประเทศฝรั่งเศส
 • รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ 1st Annual CAOS Thailand Meeting 2014 วันที่ 15-16 พ.ค 2557 ณ ห้องประชุม Falcon 2 กรีนนารี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา
 • ผศ.(พิเศษ) นพ.กวี ภัทราดูลย์ เข้าร่มการประชุมวิชาการ The 87th Annual Meeting of the Japanese Orthopaedic Association (JOA) วันที่ 22-25 พ.ค 2557 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
 • ศ.นพ.อารี ตนาวลี เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 7th world congress word insitiute of pain วันที่ 7-10 พ.ค 2557 ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • รศ.นพ.สมศักดิ์ คุมป์นิรัติศัยกุล เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ จุฬา Mini MBA in Health รุ่น 31 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 ก.พ - 2 มี.ค 57 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัด ชลบุรี
 • อ.พ.กฤษณ์ เจริญลาภ รับทุนพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในหลักสูตร Research Fellowship วันที่ 1 เม.ย - 31 ธ.ค 2557 Orthopedic department St.Vincent's Hospital Melburne ประเทศออสเตรีย
 • ศ.นพ.อารี ตนาวลี เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 2nd Annual International OA Expert Forum วันที่ 28-31 มีค 57 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
 • ศ.นพ.อารี ตนาวลี เข้าร่วมการประชุมวิชาการ European Congresson Osteoporosis and Osteoarhritis (ECCEO) วันที่ 1-6 เม.ย 2557 ณ ประเทศสเปน
 • รศ.(พิเศษ) นพ.วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล ฝึกอบรม ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 สำหรับอาจารย์ วันที่ 20 มีค 2557 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้อง 1012 ชั้น 10 อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์
 • ผศ.(พิเศษ) นพ.ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ ฝึกอบรม ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 สำหรับอาจารย์ วันที่ 17 มีค และ 19 มีค 2557 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้อง 1012 ชั้น 10 อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ - อบรมทักษะในการออกข้อสอบ, คุณภาพการศึกษาและบริหาร
 • รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ เข้าร่วมการประชุม Annual Meeting (AAOS) วันที่ 11-15 มี.ค 57 ณ เมือง New Orleans, Louisiana สหรัฐอเมริกา
 • รศ.นพ.ณพชาติ ลิมปพะยอม ดูงานเกี่ยวกับการจัดระบบ Simulation วันที่ 13 มี.ค 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถานการณ์จำลองทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ (PIMS)
 • ผศ.(พิเศษ) นพ.กวี ภัทราดูลย์ อบรมระยะสั้นเรื่อง การอบรมเพื่อพัฒนาด้านวิจัย สำหรับอาจารย์ใหม่ ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมพรหมทัตตเวที (312/2) อาคาร อปร
 • ผศ.(พิเศษ) นพ.กวี ภัทราดูลย์ ประชุมฝึกอบรม Standard Course in Clinical Trials 2014 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 203/1 อาคารแพทยพัฒน์ จัดโดยศูนย์วิทยาการวิจัยแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal (WCO-IOF-ESCEO2014) วันที่ 2-5 เม.ย 2557 ณ เมือง Seville ประเทศสเปน
 • รศ.นพ.ณพชาติ ลิมปพะยอม ประชุม 2014 Annual Meeting of the Pediatric Orthopedics Society of North America วันที่ 30 เม.ย - 4 พ.ค 2557 เมืองลอสแอนแจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ศ.นพ.อารี ตนาวลี เข้าร่วมการประชุม the 13thd Annual Meeting of Current concepts in Joint Replacement ระหว่างวันที่ 11-14 ธ.ค 56 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ IOF Regionals 4th Asia-Pacific Osteoporosis meeting ระหว่างวันที่ 12-15 ธ.ค 56 ณ เมืองฮ่องกง สาธารณรัประชาชนจีน
 • ผศ.(พิเศษ) นพ.กวี ภัทราดูลย์ อบรมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 12 ก.พ 2557 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.นพ.สมศักดิ์ คุมป์นิรัติศัยกุล อบรมหลักสูตร Mini MBA in Health รุ่นที่ 31 วันที่ 19-20 ม.ค 57ณ อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • อ.นพ.สีหธัช งามอุโฆษ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Simulative Training on Cadaveric Total Hip Replacement วันที่ 25 ต.ค 56 Cipto Managukusumo Hospital เมือง Jakarta ประเทศ Indonesia
 • ศ.นพ.อารี ตนาวลี เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 36th Annual Scientific Meeting วันที่ 10-12 รค 56 ณ โรงแรม Four Seasons ประเทศสิงคโปร์
 • รศ.นพ.สมศักดิ์ คุมป์นิรัติศัยกุล อบรมหลักสูตรการบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล รุ่นที่ 31 วันที่ 18 ต.ค.56 ณ โรงแรม KANTARY BAY ระยอง
 • รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ อบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง นยปส. รุ่นที่ 4 วันที่ 6-11 ต.ค 56 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
 • รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Regional Academic Conference วันที่ 211-23 ก.ย 56 ประเทศญี่ปุ่น
 • อจ.พญ.พัชราภา โอสธีรกุล อบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 14-18 และ 21-25 ต.ค 2556 โรงแรมอมารี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชลบุรี
 • อจ.นพ.สีหธัช งามอุโฆษ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Optimize Your Primary TKA วันที่ 22 สค 2556 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศ.นพ.อารี ตนาวลี เข้าร่วมการประชุมวิชาการ International Sports Medicine & Knee Arthroplasty Meeting 2013 วันที่ 11-14 กย 2556 ณ เมือง Prague สาธารณรัฐเช็ก
 • รศ.นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ EUROPESPINE 2013 วันที่ 30 กย - 4 ตค 56 เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ
 • ผศ.(พิเศษ) นพ.กวี ภัทราดูลย์ ประชุมวิชาการ Strong Bone Asia 2013 วันที่ 2-3 สค 56 เมือง ดานัง ประเทศเวียดนาม
 • รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ประชุมวิชาการ 2013 Annual European Congress of Rheumatology วันที่ 12-15 มิย 56 ณ เมอง Madrid ประเทศสเปน
 • รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย ประชุมวิชาการ The 13thd Annual Meeting of the PASMISS 2013 เสนอผลงานวิชาการ Oral Presentation Session : MIS Cervical Spine เรื่อง Percutaneous Cervical Necleoplasty in the treatment of Cervical Disc Herniation, Clinical Results of Neck and Arm Pain" วันที่ 1-3 สค 2556 ณ เมือง Miyazaki ประเทศญี่ปุ่น
 • ศ.นพ.อารี ตนาวลี ประชุมวิชาการ International Sports Medicine & Knee Arthroplasty Meeting 2013 วันที่ 11-14 กย 2556 ณ เมือง Prague สาธารณรัฐเช็ก
 • อจ.นพ.นรา จารุวังสันติ ประชุมวิชาการ EURO SPINE 2013 วันที่ 2-4 ตค 56 ณ สหราชอาณาจักร

สายพยาบาล

 • ส่งพยาบาลร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ : 2556 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ ระหว่าง วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2556

สายสนับสนุน

 • นายสมชาย สุนทรส่ง เข้ารับการอบรม "การพัฒนาบุคลิกภาพเลขา QA" 8.30-16.00 น. ห้องประชุม 223-224 แพทยพัฒน์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
 • น.ส.อารีย์ ฉิมกลิ่น เข้ารับการอบรม ความรู้และการปฏิบัติกับการซื้อและการจ้างตามระเบียบสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึก ภปร.18 เวลา 8.00-16.30 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556
 • อบรมโครงการทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน
 

3.มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

1. ทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาฯ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานที่ทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เอื้อต่อการทำงาน มีเครื่องมือที่ทันสมัย Wifi ครอบคลุมทุกพื้นที่ในภาควิชาฯ ห้องสมุด computer สำหรับดูฟิล์ม X-ray

2. ทางด้านขวัญและกำลังใจ มีการมอบรางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่นประจำปี จัดหาอาหารกลางวันสำหรับอาจารย์และนิสิตที่ขึ้นเรียน ณ ห้องผ่าตัด มีการจัดเลี้ยงในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้านจบหลักสูตรการศึกษา มอบโลห์ที่ระลึก เป็นต้น

3. ทางด้านสุขภาพ ภาควิชาฯ จัดสวัสดิการในด้านสุขภาพโดยการจัดหาโต๊ะปิงปอง ตั้ง ณ ตึกเจริญ-สมศรีฯ ชั้น 3 เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นิสิตสามารถใช้ออกกำลังกายในระหว่างเวลาพักหรือนอกเวลาราชการ บุคลากรในภาควิชาจะได้เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆ ปี ในช่วงเดือนกรกฏาคม เป็นจำนวน 15 คน

ข้อมูลจากหน่วยวิจัยสถาบัน: ผลการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร ตัวชี้วัด ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้

üมีการประเมินความพึงพอใจในดานการสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน คะแนน 3.70

üมีการประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน                    คะแนน 3.69

 

4.มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

 

ภาควิชาฯ มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยวิธี

 1. ภาควิชาฯ มีการจัดทำข้อตกลงภาระงานของอาจารย์ครบทุกคน ส่วนสายสนับสนุน มีการจัดทำ Job Description, Assignment sheet และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับอาจารย์ และบุคลากรทุกๆ 6 เดือน / ปี
 2. การซักถามจากหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นรายบุคคล ในประเด็นความรู้ที่ได้รับจากการไปอบรม สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้งานการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนการสอน ให้กับภาควิชาฯ ได้อย่างไรบ้าง ตลอดจนเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรได้ปฏิบัติงานที่ได้รับการอบรมและนำมาเสนอหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นระยะๆ  
 3. การรายงานความผลการเข้ารับอบรมในประชุมภาควิชาฯ ตามวาระการประชุม
 

5.มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

 
 • จรรยาบรรณอาจารย์

มีคู่มือจริยธรรมสำหรับนักวิจัยใน Website ภาควิชาฯ ส่งเสริมอาจารย์เข้าร่วมอบรมจริยธรรมด้านงานวิจัย   ให้อาจารย์ได้รับทราบเรื่องจรรยาบรรณอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เพื่อจะได้ดำรงตนให้อยู่ในจรรยาบรรณของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับการดูแลควบคุมการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณนั้นภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมภาควิชาหรือกรรมการบริหาร หากมีการทำผิดจรรยาบรรณขึ้น อย่างไรก็ตามในปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่มีการทำผิดจรรยาบรรณดังกล่าวเกิดขึ้น

 • อาจารย์ใหม่จะได้รับเอกสารจรรยาบรรณทั้งในฐานะอาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย
 • อาจารย์ใหม่ พญ.พัชราภา โอสธีรกุล เข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 14-18 และ 21-25

       ตุลาคม 2556 โรงแรมอมารี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชลบุรี

 • อาจารย์ใหม่ทุกคนได้อบรม ที่จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัย ดังนี้
 • อบรมระยะสั้นเรื่อง การอบรมเพื่อพัฒนาด้านวิจัย สำหรับอาจารย์ใหม่ ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมพรหมทัตตเวที (312/2) อาคาร อปร
 • อบรม Standard Course in Clinical Trials 2014 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 203/1 อาคารแพทยพัฒน์
     จัดโดยศูนย์วิทยาการวิจัยแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จรรยาบรรณาบุคลากรสายสนับสนุน

      หัวหน้าภาควิชาฯ จะให้คำแนะนำในด้านจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน บุคลากรสามารถเข้ารับคำแนะนำได้ตลอดเวลา สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ

 

6.มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

 

มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนจากแผนกลยุทธของภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ภาควิชาฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์กร ซึ่งในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมาได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 3 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด ซึ่งภาควิชาฯ สามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 4 ตัวชี้วัด ดังนี้

 • จำนวนคอมพิวเตอร์ของภาคฯเพียงพอในการใช้งาน บรรลุเป้าหมาย 100%
 • การใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารภาควิชาฯ บรรลุเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ 80%
 1. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ
 • บุคลากรได้รับการอบรม บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80%
 1. สร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร
 • อัตราความพึงพอใจของบุคลากร บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 85%

นอกจากนี้ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ยังใช้ผลการสำรวจความคิดเห็นบุคลากรของภาควิชาออร์โธปิดิกส์ปี 2556 ของหน่วยวิจัยสถาบัน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซี่งพบว่าภาควิชาฯ ได้คะแนนในส่วนนี้เท่ากับ 3.70 (คะแนนเต็ม 5)

 

7.มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

 
 • มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ผลการประเมินความสำเร็จของแผนการบริหารการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ที่ภาควิชาดำเนินการ ได้นำไปปรับปรุงแผนด้านบุคลากร คือ ปรับปรุงการเรียนการสอนของแพทย์ประจำบ้าน จัดหาหุ่นจำลองเพื่อการเรียนการสอน จัดหาอุปกรณ์กีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรและนิสิตแพทย์ ติดตั้ง wifi ให้ครอลคลุมทั้งภาควิชาฯ นำเครื่อง Scan นิ้วมือมาใช้เพื่อสามารถตรวจสอบเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของภาควิชาฯ ตลอดจนนำระบบ Voting System มาใช้ในการประเมินการเรียนการสอน ความพึงพอใจ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
 • สำหรับผลการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จากหน่วยวิจัยสถาบัน หัวข้อระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารทรัพย์สินและกายภาพ (Asset) ได้คะแนน 3.70 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี
 • หัวหน้าภาควิชาฯ มีการชี้แจงและแจ้งผลการประเมินให้อาจารย์และบุคลากรรับทราบเป็นรายบุคคล เพื่อการปรับปรุงในปีถัดไป
 

ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้ 2.4

เป้าหมาย * (ข้อ)

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

7

7

5

หมายเหตุ

       * ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อมูลสำหรับปีนี้

เป้าหมาย

 ok บรรลุเป้าหมาย                  nok ไม่บรรลุเป้าหมาย

 

คะแนนการประเมินปีที่แล้ว

5

เป้าหมายที่ตั้งไว้ปีที่แล้ว

5

ข้อมูลสำหรับปีหน้า

เป้าหมายปีต่อไป (ระบุเป็นข้อ)

7

จุดเด่น

 1. ภาควิชาฯ สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม/ อบรม ในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา

 1. กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนที่ให้คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมประชุม/ อบรม/ สัมมนา ทุกคนและรับทราบรายการการประชุม
 2. กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่เหมาะสมในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ของบุคลากร

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

   แผนการดำเนินงาน

 1. การจัดทำแผนและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร
 2. การจัดระบบประเมินติดตามผล และการถ่ายทอดองค์ความรู้/ ประสบการณ์จากการประชุม/ อบรม/ สัมมนา

หลักฐานอ้างอิง

2.4-3-2    ภาพกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2557

2.4-6-1    แบบประเมินด้านการบริหารและความพึงพอใจต่องานผ่าน Website ภาควิชาฯ


Attachments:
File
Download this file (2.4-1-1 แผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ .pdf)2.4-1-1 แผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ .pdf
Download this file (2.4-1-2 แผนงานประจำปีภาควิชาออร์โธปิดิกส์.pdf)2.4-1-2 แผนงานประจำปีภาควิชาออร์โธปิดิกส์.pdf
Download this file (2.4-2.1 โครงการทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร.PDF)2.4-2.1 โครงการทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสาร.PDF
Download this file (2.4-2.2 พยาบาลร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลออร์โธปิ~.pdf)2.4-2.2 พยาบาลร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลออร์โธปิ~.pdf
Download this file (2.4-3-1 ประกาศเจ้าหน้าที่ดีเด่น.pdf)2.4-3-1 ประกาศเจ้าหน้าที่ดีเด่น.pdf
Download this file (2.4-3-3 โครงการส่งเสริมสุขภาพ โต๊ะปิงปอง.pdf)2.4-3-3 โครงการส่งเสริมสุขภาพ โต๊ะปิงปอง.pdf
Download this file (2.4-4-1 แบบประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่.pdf)2.4-4-1 แบบประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่.pdf
Download this file (2.4-5-1 การอบรมระยะสั้นเรื่อง การอบรมเพื่อพัฒนาด้านวิจัย สำหรับอาจารย์ใหม่.PDF)2.4-5-1 การอบรมระยะสั้นเรื่อง การอบรมเพื่อพัฒนาด้านวิจัย สำหรับอาจารย์ใหม่.PDF
Download this file (2.4-5-2 การอบรม Standard Course in Clinical Trials 2014 ระหว่างวันที่ 17-19~.PDF)2.4-5-2 การอบรม Standard Course in Clinical Trials 2014 ระหว่างวันที่ 17-19~.PDF
Download this file (2.4-5-3 อาจารย์ใหม่ พญ.พัชราภา โอสธีรกุล เข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอา~.PDF)2.4-5-3 อาจารย์ใหม่ พญ.พัชราภา โอสธีรกุล เข้าอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพอา~.PDF
Download this file (2.4-7-1 เครื่อง Scan นิ้วมือเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน.pdf)2.4-7-1 เครื่อง Scan นิ้วมือเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน.pdf
Download this file (2.4-7-2 เครื่อง ระบบ Voting System เพื่อประเมินการเรียนการสอน การเข้าร่วมกิ~.pdf)2.4-7-2 เครื่อง ระบบ Voting System เพื่อประเมินการเรียนการสอน การเข้าร่วมกิ~.pdf
Download this file (2.4.3.5 ข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจจากหน่วยวิจัยสถาบัน.pdf)2.4.3.5 ข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจจากหน่วยวิจัยสถาบัน.pdf
Download this file (2.4.3.6 อาจารย์ภาควิชาฯ ได้รับการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นฝ่ายวิชาการ ราชวิทยาลั~.pdf)2.4.3.6 อาจารย์ภาควิชาฯ ได้รับการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นฝ่ายวิชาการ ราชวิทยาลั~.pdf