ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 : ระบบบริหารความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมิน

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

 

ดำเนินการ 1 ข้อ

ดำเนินการ 2 ข้อ

ดำเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ

ดำเนินการ 5 ข้อ

ดำเนินการ 6 ข้อ

 

หมายเหตุ:

                คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปีการประเมินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร             หรือ ต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่อง ของสถาบันในการควบคุมหรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน

ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น

1. มีการเสียชีวิตและถูกทำร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายาม ของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว

2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online   เป็นต้น            

3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทำให้ต้องปิดหลักสูตร หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง

** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนน การประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น

การไม่เข้าข่ายที่ทำให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่

1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกันหรือมีแผนรองรับ เพื่อลดผลกระทบสำหรับความเสี่ยงที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าและดำเนินการตามแผน

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบัน

3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

 

ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2556

(ให้รายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรอบปีการศึกษา ตามที่เกณฑ์กำหนด โดยระบุกิจกรรม บุคคล วัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน)

 

1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน

 
 

ภาควิชาฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีหัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นประธานที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของภาควิชา ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยใหคณะอนุกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้

 1. รวบรวม/วิเคราะห์/ระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ต่อไปนี้
 • ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
 • ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
 • ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 • ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
 • ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
 1. จัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห
 2. เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และการจัดการควบคุมภายใน
 3. นำนโยบายการดำเนินการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ
 4. ติดตามปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และขอเสนอแนะปรับปรุง รวมถึงประเมินผลการดําเนินงานตามแผน รายงานหัวหน้าภาควิชาฯ และคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ
 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ ไปใชในการปรับแผนและวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป

         จัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอตอหัวหน้าภาควิชาฯและคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ

 
 

2.มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้

             - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)

             - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน

             - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

               - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบ

                 ประกันคุณภาพ

             - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร    

             - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

             - อื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน

 
 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง 3 ด้าน ได้แก่

 1.  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)

1.1 ความเสี่ยงเรื่องขนาดของพื้นที่ใช้สอย ทำให้ไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน การบริการผู้ป่วย เป็นสาเหตุหนึ่งของการติดเชื้อในโรงพยาบาล  

การแก้ไขปัญหา  ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

การติดตาม และประเมินผล  ทุกๆ 1 ปี

1.2 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของทรัพย์สินของภาควิชาฯ และส่วนบุคคล

การแก้ไขปัญหา

- ติดตั้งระบบ Scan ลายนิ้วมือ เพื่อเปิด-ปิดประตูเข้าออก

- ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ตรวจความพร้อมใช้ของอุปกรณ์ ทุกวันศุกร์

การติดตาม และประเมินผล ทุกๆ 6 เดือน หรือตามสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

  1.  ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

2.1 ความเสี่ยงด้านการลงทะเบียนเรียนของแพทย์ประจ าบ้าน เนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตร ชั้นสูงทางวิทยาลัยการแพทย์คลินิก สาขาออร์โธปิดิกส์ มีการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบ year course ไม่มีการแบ่งภาคการศึกษาเป็นภาคต้นและภาคปลาย ทำให้เกิดความสับสนในการลงทะเบียนเรียนของ แพทย์ประจ าบ้าน

การแก้ไขปัญหา

-   จัดกลุ่มรายวิชาในการลงทะเบียนเรียน   เพื่อให้ง่ายต่อการลงทะเบียนไม่สับสน

-   กำหนดตัวบุคคล เเจ้าหน้าที่   รับผิดชอบในการดูแลหลักสูตรและการลงทะเบียน

-   ทำความเข้าใจแก่แพทย์ประจำบ้านเกี่ยวกับรายวิชาที่สอนในแต่ละปีการศึกษา โดยการมอบ log book คู่มือปฏิบัติให้ทุกคน

การติดตาม และประเมินผล   ทุกๆ 6 เดือน โดยการประชุมภาควิชาฯ

 1.   
 2.      3.1 ความเสี่ยงด้านการร้องเรียนจากผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ
 3.        การแก้ปัญหา

-   นำเรื่องเข้าที่ประชุมภาควิชา/ฝ่ายฯ เพื่อพิจารณา

- ประกาศสิทธิผู้ป่วยให้ชัดเจนและท าความเข้าใจกับผู้ป่วย

-   ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมอย่างเคร่งครัด

การติดตาม และประเมินผล ตามสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

 
 

3.มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

 
 

ภาควิชาฯ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 โดยจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของภาควิชาฯ กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน กรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยงของภาควิชา

 
 

4.มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

 
 

ภาควิชาฯ ใช้แผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ RM 1 ที่ถ่ายทอดมาจากระดับคณะฯ สู่ภาควิชา และมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผนที่ได้รับการถ่ายทอดทั้งจากคณะแพทยศาสตร์ RMI โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงาน เมื่อมีปัญหาความเสี่ยงในระดับต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ปัญหาอุทกภัย ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการบริการ ตลอดจนกำหนดวิธีการแก้ไขความเสี่ยงนั้นๆ ทั้งนี้ภาควิชาฯ ได้ประสานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ เพื่อรับนโยบายหลักมาดำเนินการทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 
 

5.มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 
 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ เสนอรายงานต่อที่ประชุมภาควิชาฯ เช่น การประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 5/2556วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน2556 เรื่อง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระยะที่ 3 (ความเสี่ยงด้านของกระบวนการบริหารหลักสูตร)

 
 

6.มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

 
 

ภาควิชาฯ ยังไม่มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

 
 

ผลการประเมิน

 

ตัวบ่งชี้ 7.4

เป้าหมาย * (ข้อ)

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ระบบบริหารความเสี่ยง

6

5

4

หมายเหตุ

       * ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อมูลสำหรับปีนี้

เป้าหมาย

nok บรรลุเป้าหมาย             ok ไม่บรรลุเป้าหมาย

 

คะแนนการประเมินปีที่แล้ว

5

เป้าหมายที่ตั้งไว้ปีที่แล้ว

5

ข้อมูลสำหรับปีหน้า

เป้าหมายปีต่อไป (ระบุเป็นข้อ)

6

จุดเด่น

 1. มีระบบจัดการ และบริหารความเสี่ยง โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของภาควิชาฯ
 2. มีแผนบริหารความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

จุดที่ควรพัฒนา

 1. การรายงานความเสี่ยงต่อที่ประชุมภาควิชาฯ ของคณะอนุกรรมการ ยังไม่เป็นวาระชัดเจน
 2. การบริหารความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

    แผนการดำเนินงาน

 1. จัดทำวาระการประชุมเรื่องการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมภาควิชาฯ
 2. จัดการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน

หลักฐานอ้างอิง

........
Attachments:
File
Download this file (7.4-1.1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ของภาควิชา.pdf)7.4-1.1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ของภาควิชา.pdf
Download this file (7.4-2.1 ระบบบริหารความเสี่ยง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ม~.pdf)7.4-2.1 ระบบบริหารความเสี่ยง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ม~.pdf
Download this file (7.4-3.1 ระบบบริหารความเสี่ยง ภาควิชาฯ กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน กรอบนโยบายการบริหาร~.pdf)7.4-3.1 ระบบบริหารความเสี่ยง ภาควิชาฯ กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน กรอบนโยบายการบริหาร~.pdf
Download this file (7.4-4.1 แผนภูมิขั้นตอนปฏิบัติงานการแก้ไขปรับปรุงและการเฝ้าระวัง คณะแพทยศาสต~.pdf)7.4-4.1 แผนภูมิขั้นตอนปฏิบัติงานการแก้ไขปรับปรุงและการเฝ้าระวัง คณะแพทยศาสต~.pdf
Download this file (7.4-4.2 แผนปฏิบัติเมื่อนิสิตเกิดภาวะฉุกเฉิน ปี 2555-2558.pdf)7.4-4.2 แผนปฏิบัติเมื่อนิสิตเกิดภาวะฉุกเฉิน ปี 2555-2558.pdf
Download this file (7.4-4.3 แผนบริหารความเสี่ยง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์.pdf)7.4-4.3 แผนบริหารความเสี่ยง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์.pdf
Download this file (7.4-4.4 แผนบริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.pdf)7.4-4.4 แผนบริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.pdf
Download this file (7.4-5.1 รายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 5 2556 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556.pdf)7.4-5.1 รายงานการประชุมภาควิชาฯ ครั้งที่ 5 2556 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556.pdf
Download this file (7.4-5.2 แนวคิดการบริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.pdf)7.4-5.2 แนวคิดการบริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.pdf
Download this file (7.4-6.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของภาควิชาฯ.pdf)7.4-6.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของภาควิชาฯ.pdf