ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

 

เกณฑ์การประเมิน

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

 

ดำเนินการ 1 ข้อ

ดำเนินการ 2 ข้อ

ดำเนินการ 3 ข้อ

ดำเนินการ 4 ข้อ

ดำเนินการ 5 ข้อ

 

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความสำเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3

 

ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2556

(ให้รายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรอบปีการศึกษา ตามที่เกณฑ์กำหนด โดยระบุกิจกรรม บุคคล วัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน)

 

1.มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์มีการให้บริการทางวิชาการใน 3 รูปแบบ คือ

 1. การเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชาการให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่
 • การบรรยาย เรื่อง การออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายสำหรับบุคคลเป็นโรคข้อต่าง ๆ และการวิเคราะห์งานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 อาคารจุฬาพัฒน์ 12 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การบรรยายเรื่อง Post-operative pain management in surgeon's perspective วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ ดรงแรมฮอลิเดย์อิน พัทยา จ.ชลบุรี
 • การบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์งานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 12 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การบรรยายวิชาการ เรื่อง Common Orthopedic problem in children I,II วันศุกที่ 10 และศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลชา 8.00-9.00 น. ณ ห้องเรียน 2 ตึก สก. ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • รศ.พิเศษ นพ.วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การวินิจฉัยแยกโรคและการรักษาโรคเบื้องต้นในเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : กลุ่มอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อโดยวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
 • รศ.พิเศษ นพ.วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Mucsuloskeketal injury” หลักสูตร Trauma care: Quality team approach” จัดโดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ห้องประชุมตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาร ชั้น3 วันที่ 15-18 กรกฏาคม 2556
 • รศ.พิเศษ นพ.วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล ได้รับเชิญเป็น วิทยากรบรรยายเรื่อง “Relative stability- Intramedullary technique” and “Femur diaphyseal fracture” ใน AO Principle for Fracture Management Course ที่ E-DA hospital เมือง Kaohsiung, ประเทศไต้หวัน วันที่ 16-18 สิงหาคม 2556
 1. การวิทยากรบรรยายและสาธิตการผ่าตัด ได้แก่
 • อจ.นพ.สีหธัช งามอุโฆษ บรรยายและสาธิตการผ่าตัด ณ โรงพยาบาล KHan Hoa ประเทศเวียดนาม วันที่ 26-28 กพ 2556
 • รศ.นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์ บรรยายและสาธิตการผ่าตัดผู้ป่วย ณ โรงพยาบาล Khan Hoa ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 26-28 กพ 2556
 • ศ.นพ.อารี ตนาวลี สาธิตการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม/ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลน่าน
 1. การเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ประชาชน ได้แก่
 • การบรรยายเรื่อง “ปัญหาโรคมือที่พบบ่อยในวัยสูงอายุ” วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การบรรยายเรื่อง “ปัญหาโรคมือที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ” วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ภปร. ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • การบรรยายเรื่อง   “ข้อเสื่อมและการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม” วันที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด
 • การบรรยายเรื่อง “ปวดหลังร้าวลงขาจะดูแลอย่างไร” ณ ห้องการเรียนการสอน ตึก ภปร. ชั้น 7 รพ.จุฬาลงกรณ์ จัดโดยหน่วยวิจัยสตรีวัยหมดระดู ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

2.มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

 
 1. มีการออกหน่วยเพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคม ได้แก่

1.โครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557

2.โครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา วันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2556

3.ปฏิบัติงานตรวจผู้ป่วย โครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ วันที่ 16 กันยายน 2556

4.ปฏิบัติงานโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ และโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ ณ รพ.ชัยภูมิ วันที่ 26-30 สิงหาคม 2556

5.ร่วมโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ และโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น ณ โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี ระหว่างวันที่ 29 เมษายน -3 พฤษภาคม 2556

 1. หลักสูตรของภาควิชาออร์โธปิดิกส์ มีรายวิชาที่นิสิตบัณฑิตศึกษาได้เรียนรู้จากการให้บริการประชาชน ได้แก่ การตรวจผู้ป่วยนอก, การดูแลผู้ป่วยใน, และการผ่าตัด และมีการประเมินผลความรู้ที่ได้ และการปฏิบัติงานในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
 2. ภาควิชาฯ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ มีรายวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติซึ่งกำหนดเป็นรายวิชาบังคับให้แพทย์ประจำบ้านต้องปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย ห้องผ่าตัด ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานในด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพซึ่งจำเป็นต้องให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ป่วยรวมอยู่ด้วยเสมอ
 

3.มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย

 
 1. ภาควิชาฯ มีบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย โดยคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่สังคมได้นำผลการดำเนินการโครงการวิจัยควบคู่กันไป เช่น โครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ณ รพ.ชัยภูมิ วันที่ 26-30 สิงหาคม 2556

อาจารย์นำข้อมูลมาทำงานวิจัยบางส่วน ใน case ที่น่าสนใจ

 1. การหมุนเวียนแพทย์ประจำบ้านออกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลเครือข่าย ทำให้แพทย์ประจำบ้านได้เรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน นำข้อมูลที่ได้รับเขียนงานวิจัย
 2. กิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชน ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2557 ที่ภาควิชาจัดขึ้น เป็นโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา โดยมีประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการฯ ที่มีระบบการเก็บข้อมูลสำหรับโครงการวิจัยที่ระบุอย่างชัดเจน
 

4.มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

 

มีแบบประเมินผลของกิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชน ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2557 ที่ภาควิชาจัดขึ้นและผลการประเมินที่ได้

 

5.มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

 

นำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้

 • การปรับปรุง Website ของภาควิชาฯ เพื่อให้การบริการทางวิชาการและรับความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก นิสิต ป.ชั้นสูงฯ และอื่นๆ
 • ประเมินบริการวิชาการ พบว่าต้องการให้มีการฝึกหัตถการมากขึ้น โดยวางแผนปรับปรุงให้นิสิตมีโอกาสทำหัตถการมากขึ้นภายใต้การควบคุมของอาจารย์และได้ส่งไป elective ในสถาบันอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่แตกต่างออกไป เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ เป็นต้น
 

ผลการประเมิน

 

ตัวบ่งชี้ 5.1

เป้าหมาย * (ข้อ)

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

 

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

5

5

5

 

หมายเหตุ

       * ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อมูลสำหรับปีนี้

เป้าหมาย

 ok บรรลุเป้าหมาย          nok ไม่บรรลุเป้าหมาย

 

คะแนนการประเมินปีที่แล้ว

4

เป้าหมายที่ตั้งไว้ปีที่แล้ว

5

ข้อมูลสำหรับปีหน้า

เป้าหมายปีต่อไป (ระบุเป็นข้อ)

5

จุดเด่น

 1. มีการประชุมวิชาการเป็นรูปธรรมและสม่ำเสมอ มีสาขาให้เลือกฝึกปฏิบัติครบถ้วน
 2. อาจารย์มีศักยภาพสูงและรับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการบ่อย

จุดที่ควรพัฒนา

 1. ระบบการติดตามประเมินผล และการนำมาปรับปรุงระบบการบริการวิชาการทางสังคม
 2. ควรเพิ่มการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนของแพทย์ประจำบ้าน
 3. การประเมินผลโครงการให้เป็นแบบอย่างชัดเจนทุกโครงการ

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

   แผนการดำเนินงาน

 1. จัดให้มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนของนิสิต
 2. ให้มีการนำผลประเมินไปปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม สามารถติดตามได้

หลักฐานอ้างอิง

5. 

5.1-1.2         

Attachments:
File
Download this file (5.1-1.1 การบรรยาย เรื่อง การออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายสำหรับบุคคลเป็นโรคข้อต่~.pdf)5.1-1.1 การบรรยาย เรื่อง การออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายสำหรับบุคคลเป็นโรคข้อต่~.pdf
Download this file (5.1-1.10 การบรรยายเรื่อง “ข้อเสื่อมและการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม” วันที~.pdf)5.1-1.10 การบรรยายเรื่อง “ข้อเสื่อมและการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม” วันที~.pdf
Download this file (5.1-1.11 การบรรยายเรื่อง “ปวดหลังร้าวลงขาจะดูแลอย่างไร” ณ ห้องการเรียนการสอ~.pdf)5.1-1.11 การบรรยายเรื่อง “ปวดหลังร้าวลงขาจะดูแลอย่างไร” ณ ห้องการเรียนการสอ~.pdf
Download this file (5.1-1.2 การบรรยายเรื่อง Post-operative pain management in surgeon's perspec~.pdf)5.1-1.2 การบรรยายเรื่อง Post-operative pain management in surgeon's perspec~.pdf
Download this file (5.1-1.3 การบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์งานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง วันที่~.pdf)5.1-1.3 การบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์งานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง วันที่~.pdf
Download this file (5.1-1.4 การบรรยายวิชาการ เรื่อง Common Orthopedic problem in children I,II ~.pdf)5.1-1.4 การบรรยายวิชาการ เรื่อง Common Orthopedic problem in children I,II ~.pdf
Download this file (5.1-1.7 ศ.นพ.อารี ตนาวลี สาธิตการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม วันที่ 13-14 กุ~.pdf)5.1-1.7 ศ.นพ.อารี ตนาวลี สาธิตการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม วันที่ 13-14 กุ~.pdf
Download this file (5.1-1.8 การบรรยายเรื่อง “ปัญหาโรคมือที่พบบ่อยในวัยสูงอายุ” วันที่ 19 สิงหาค~.pdf)5.1-1.8 การบรรยายเรื่อง “ปัญหาโรคมือที่พบบ่อยในวัยสูงอายุ” วันที่ 19 สิงหาค~.pdf
Download this file (5.1-1.9 การบรรยายเรื่อง “ปัญหาโรคมือที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ” วันพุธที่ 24 กรก~.pdf)5.1-1.9 การบรรยายเรื่อง “ปัญหาโรคมือที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ” วันพุธที่ 24 กรก~.pdf
Download this file (5.1-2.1 การแบ่ง sub specticialty เพื่อออกตรวจรักษาผู้ป่วย.pdf)5.1-2.1 การแบ่ง sub specticialty เพื่อออกตรวจรักษาผู้ป่วย.pdf
Download this file (5.1-2.2 ตารางการออกตรวจผู้ป่วยนอก ตารางการผ่าตัด.pdf)5.1-2.2 ตารางการออกตรวจผู้ป่วยนอก ตารางการผ่าตัด.pdf
Download this file (5.1-2.3 โครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว ~.pdf)5.1-2.3 โครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว ~.pdf
Download this file (5.1-2.4 โครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา วันที่ 4-8 พฤศจิ~.pdf)5.1-2.4 โครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา วันที่ 4-8 พฤศจิ~.pdf
Download this file (5.1-2.5 ปฏิบัติงานตรวจผู้ป่วย โครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ วัน~.pdf)5.1-2.5 ปฏิบัติงานตรวจผู้ป่วย โครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ วัน~.pdf
Download this file (5.1-2.6 โครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ และโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโ~.pdf)5.1-2.6 โครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ และโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโ~.pdf
Download this file (5.1-2.7 โครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ และโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโ~.pdf)5.1-2.7 โครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ และโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโ~.pdf
Download this file (5.1-3.1 โครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ณ รพ.ชัยภูมิ วันที่ 26-~.pdf)5.1-3.1 โครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ณ รพ.ชัยภูมิ วันที่ 26-~.pdf
Download this file (5.1-3.2 ตารางการหมุนเวียนแพทย์ประจำบ้านออกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลเครือข่าย.pdf)5.1-3.2 ตารางการหมุนเวียนแพทย์ประจำบ้านออกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลเครือข่าย.pdf
Download this file (5.1-3.3 กิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชน ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 29-31~.pdf)5.1-3.3 กิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชน ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 29-31~.pdf
Download this file (5.1-4.1 แบบประเมินผลของกิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชน ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ระหว~.pdf)5.1-4.1 แบบประเมินผลของกิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชน ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ระหว~.pdf
Download this file (5.1-5.1 ตารางการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน.pdf)5.1-5.1 ตารางการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน.pdf
Download this file (5.1-5.2 ตารางการหมุนเวียนไปปฏิบัติงานโรงพยาบาลเครือข่าย.pdf)5.1-5.2 ตารางการหมุนเวียนไปปฏิบัติงานโรงพยาบาลเครือข่าย.pdf