ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 : ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 : ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

 

หมายเหตุ:

1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย       ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

อย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป)

2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือ เทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ

องค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม

สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ)

เกณฑ์การประเมิน

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

 

ดำเนินการ 1 ข้อ

ดำเนินการ 2 ข้อ

ดำเนินการ 3 ข้อ

ดำเนินการ 4 ข้อ

ดำเนินการ 5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2556

(ให้รายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรอบปีการศึกษา ตามที่เกณฑ์กำหนด โดยระบุกิจกรรม บุคคล วัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน)

 

1.มีการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ “บัณฑิตจุฬาฯ เป็นผู้ที่มีคุณค่าของสังคมโลก”   ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีเอกสารเผยแพร่ให้แก่นิสิตใหม่ รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ (เอกสาร 2.8-1.1)

                นอกจากนี้ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 12 ประการ ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เอกสาร 2.8-1.2)

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

                หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ดำเนินการปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 รวม 33 หลักสูตร โดยหลักสูตรปรับปรุงนี้ได้จัดทำตารางแสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริธรรมไว้ เพื่อนำไปสู่การประเมินตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ด้วยระบบ CU-CAS ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2.มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

          ฝ่ายกิจการนิสิตมีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยดำเนินการ ดังนี้

      - แจกเอกสารให้กับภาควิชาต่างๆ ผ่านการประชุมกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์

      - แจกเอกสารเผยแพร่และแจ้งในการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม เฉลิมพรมมาส ตึก อปร.

      - โปสเตอร์รณรงค์เรื่องการแต่งกายให้ถูกตามระเบียบ ติดบอร์ดตึกอานันทมหิดล ชั้นล่าง และบอร์ดห้องฝ่ายกิจการนิสิต

     - จัดการเรียนการสอนรายวิชาเวชจริยศาสตร์ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 ทุกวันศุกร์บ่าย ตลอดปีการศึกษา

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

          ฝ่ายบัณฑิตศึกษามีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยดำเนินการ ดังนี้

   - แจกเอกสารเผยแพร่และแจ้งในการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ จัดขึ้นวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง 312/3 ตึก อปร. ซึ่งเชิญอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างมาบรรยายให้นิสิตได้ยึดถือเป็น role model

     - โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง โดยแต่ละหลักสูตรจัดขึ้นเอง

     - โครงการนิสิตดีเด่นระดับคณะฯ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อยกย่องนักศึกษาที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และทำประโยชน์แก่สังคม ซึ่งจะรับรางวัลในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 จัดขึ้นวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส ตึก อปร.

     - โปสเตอร์รณรงค์เรื่องการแต่งกายให้ถูกตามระเบียบ ติดบอร์ตึกเรนาโต้ ชั้นล่าง

(ภาควิชา กรอกข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี))

 • มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหารคณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างทั่วถึง โดยหลักสูตรซึ่งภาควิชาฯ กำหนดขึ้นและได้ถ่ายทอดให้แพทย์ประจำบ้านขึ้นใหม่ในวันปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน และดำเนินการสอนในรายวิชา จริยธรรมกับเวชปฏิบัติ (ETHICS FOR ORTHOPADICS) ตลอดจนเชิญวิทยากรผู้มีชื่อเสียงมาบรรยายธรรมให้แก่นิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่ เป็นระยะๆ
 • จัดปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านใหม่ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม ตึกเจริญ-สมศรีฯ ชั้น 7 เพื่อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมของแพทย์ออร์โธปิดิกส์
 

3.มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กำหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสำเร็จที่ชัดเจน

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนิสิต ได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังรายละเอียดในตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ข้อ 5 ดังนี้

 

                 - โครงการต้นกล้าแพทย์จุฬาฯ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Royal Hills Resort จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตทั้งด้านการเรียนและสังคมก่อนขึ้นชั้นปรีคลินิก

                 -  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาตนเองและสานสัมพันธ์สำหรับผู้นำนิสิต

                 -  ส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจริยธรรมสัญจรฯ ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                 ฝ่ายกิจการนิสิต ได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังรายละเอียดในตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ข้อ 5 ดังนี้

                - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2556   ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมาส ตึก อปร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์   แพทย์ประจำบ้านและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ในโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

                 - พิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารแพทยพัฒน์

               - พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 6 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

                 -   พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและปฏิญาณตนบัณฑิต ของบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ   ห้องประชุม230/1 ชั้น 2 อาคารแพทยพัฒน์

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

           มีโครงการและกิจกรรมต่างที่ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่จัดเป็นประจำ ได้แก่

     -   การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ซึ่งเชิญอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างมาบรรยายให้นิสิตได้ยึดถือเป็น role model

     -   กิจกรรม Walk Rally ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี

     -   พิธีไหว้ครู ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี

     -   โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง ที่แต่ละหลักสูตรจัดขึ้น

     -   โครงการปัจฉิมนิเทศ ที่แต่ละหลักสูตรจัดขึ้น

     - โครงการนิสิตดีเด่นระดับคณะฯ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อยกย่องนิสิตที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และทำประโยชน์แก่สังคม

(ภาควิชา กรอกข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี))

1. งานไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.00 - 09.30 น.ณ ห้องประชุม ตึกเจริญ-สมศรีฯ ชั้น 7

2. โครงการวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8)

3. งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 13 มิถุนายน 2556

4. การเยี่ยมอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 วันที่ 28 ธันวาคม 2556

6. กิจกรรมเพื่อความสามาคคี บ้านสวยด้วยมือเรา ประจำปี 2556 Big Cleaning Day วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556

7. กิจกรรมพิธีทำบุญตึกเจริญสมศรี ประจำปี 2556 วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2556

 

4.มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

           มีโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ มีการประเมินผล โดยคณะกรรมการของแต่ละโครงการตัวอย่าง เช่น

 • โครงการต้นกล้าแพทย์จุฬาฯ มีการตั้งเป้าหมายจำนวนนิสิตที่เข้าร่วม 250 คน จากนิสิต 322 คน ปรากฏว่า มีนิสิตแจ้งความจำนงเข้าร่วม 314 คน เข้าร่วมจริง 314 คน คิดเป็น 100% มีการประเมินผลโครงการกิจกรรมที่กำหนดในข้อ 3 (เอกสาร 2.8-4.1, 2.8-4.2, 2.8-4.3)

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

         มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้ โดยการกำหนด KPI ได้แก่ จำนวนนิสิตที่เข้าร่วม มากกว่าร้อยละ 75 และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 75

         กิจกรรม Walk Rally สำหรับแพทย์ประจำบ้าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าร้อยละ 90

(ภาควิชา กรอกข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี))

       ภาควิชาฯ มีการประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้ โดยการกำหนด KPI ได้แก่ จำนวนนิสิตที่เข้าร่วม มากกว่าร้อยละ 90 และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 90

 

5.มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ในปีการศึกษา 2555 มีนิสิตแพทย์ได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้

 

       -   รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณนิสิตแพทย์ดีเด่นเชิงคุณธรรมและจริยธรรมจากแพทยสภา คือ นายปาโมกข์ แสงศิรินาวิน

       -   โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล คือ นายวีรประภาส กิตติพิบูลย์ และนายภควัต จงสถิตเกียรติ  

     -    รางวัลบัณฑิตดีเด่นของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คือ นายแพทย์ เกษม     เสรีศิริขจร ได้รับพระราชทานรางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเด่น ประจำปี2556 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

(ภาควิชา กรอกข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี))

       ไม่มีแพทย์ประจำบ้านได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม  

 

ผลการประเมิน

 

ตัวบ่งชี้ 2.8

เป้าหมาย * (ข้อ)

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

 
 

ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา

5

4

4

 
 

หมายเหตุ

       * ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

ข้อมูลสำหรับปีนี้

เป้าหมาย

 nok บรรลุเป้าหมาย        ok ไม่บรรลุเป้าหมาย

 
 

คะแนนการประเมินปีที่แล้ว

5

 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ปีที่แล้ว

5

 

ข้อมูลสำหรับปีหน้า

เป้าหมายปีต่อไป (ระบุเป็นข้อ)

5

 

จุดเด่น

 1. มีการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมสำหรับนิสิตและแพทย์ประจำบ้านที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
 2. มีรายวิชาจริยธรรมกับเวชปฏิบัติ ในหลักสูตรป.บัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ ซึ่งให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรม/ จริยธรรมทางวิชาชีพ
 3. สนับสนุน/ ส่งเสริมนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาด้านคุณธรรม-จริยธรรม ทั้งของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
 4. มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดมีคุณสมบัติทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรไว้ชัดเจน
 5. อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความเมตตากรุณาต่อผู้ป่วย มีคุณธรรมและจริยธรรม

จุดที่ควรพัฒนา

 1. ระบุตัวบ่งชี้หรือเป้าหมายวัดความสำเร็จและวิธีการประเมินผล ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมสามารถทำได้จริง
 2. เชิญผู้มีประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ ใน รายวิชา จริยธรรมกับเวชปฏิบัติ
 3. อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ทอดแทรกจริยธรรมในวิชาชีพตลอดเวลาที่ทำการสอน

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

   แผนการดำเนินงาน

 1. เชิญผู้มีประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ ใน รายวิชา จริยธรรมกับเวชปฏิบัติ
 2. เพิ่มแผนงานที่เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ให้มากขึ้น โดยระบุเป้าหมาย ดัชนีชี้วัด ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม

หลักฐานอ้างอิง

 2.8-3.8 ภาพถ่ายกิจกรรมพิธีทำบุญตึกเจริญสมศรี ประจำปี 2556