ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

หมายเหตุ :

1. การ นับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอกให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปีการศึกษาที่ ทำการประเมินสำหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้ เปิดสอนทุกระดับปริญญาโดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดดำเนินการแล้ว
2.การ นับจำนวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ   8 ให้นับตามจำนวนหัวนักศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะ กรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้          

เกณฑ์การประเมิน

 table2

ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2556

(ให้รายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรอบปีการศึกษา ตามที่เกณฑ์กำหนด โดยระบุกิจกรรม บุคคล วัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน)

 1.มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

     คณะแพทยศาสตร์ดำเนินการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงตามระบบและกลไกที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยนำผลจากการสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตประจำปีมาปรับปรุงหลักสูตร โดยฝ่ายวิชาการจะดำเนินการนำเสนอ “ร่าง” หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ และคณะฯ จะดำเนินการโดยมีขั้นตอนดังนี้

       1.  คณะ/หน่วยงานส่งแบบเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงาน จำนวน 2 ชุด ไปยังสำนักบริหารวิชาการก่อนกำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาใน   ปีการศึกษาถัดไป เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน

       2.  ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำหนักบริหารวิชาการ ดำเนินการ

            2.1   ตรวจสอบรายละเอียดและแจ้งคณะปรับแก้ไขพร้อมทั้งให้ส่งเอกสาร จำนวน 20 ชุด

            2.2   เสนอคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตรพิจารณา

            2.3   แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตร พร้อมทั้งส่งแบบเสนอปรับปรุงแก้ไข

                    หลักสูตรให้คณะ/หน่วยงานปรับแก้ไข

      3.   คณะ/หน่วยงานจัดทำเอกสารส่งให้ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตรสำนักบริหารวิชาการ ได้แก่

            3.1   จัดทำแบบเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ (สมอ.08) จำนวน 2 ชุด

            3.2   จัดทำแผ่นบันทึกรายละเอียดข้อมูลแบบเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ (CD)

                    จำนวนหลักสูตรละ 2 ชุด

            3.3   จัดทำแบบเสนอเปิดรายวิชาใหม่และ/หรือแบบเสนอแก้ไขรายละเอียดรายวิชา (ถ้ามี) จำนวน 3 ชุด

            4.1   เสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาทักท้วง

            4.2   เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทักท้วง

            4.3   เสนอแบบเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการ

                    อุดมศึกษา (สกอ.) เพี่อทราบ

            4.4   ส่งสำเนาบันทึกแจ้ง สกอ. พร้อมทั้งเอกสารการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฉบับที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

                    ให้คณะ/หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยและสำนักงานการทะเบียนเพื่อทราบและใช้เป็นเอกสารอ้างอิง

            4.5   ตรวจสอบความถูกต้องของแบบเสนอเปิดรายวิชาและส่งสำนักงานการทะเบียนบันทึกข้อมูล

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่บรรจุเพิ่มในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551-2555 โดยภาควิชา/หลักสูตร ที่มีความประสงค์จะทำการเปิดหลักสูตรใหม่ จะต้องทำเอกสารส่งมายังฝ่ายบัณฑิตศึกษา เพื่อที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษาจะนำเอกสารเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ และคณะฯ จะดำเนินการโดยมีขั้นตอนดังนี้

        1.1 เอกสารการเสนอหลักสูตร 3 รายการ จำนวน 1 ชุด คือ

                1) แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่บรรจุเพิ่มในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                2) สรุปประเด็นสำคัญของหลักสูตร                     

                3) ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับมีรายละเอียดครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนด)

         1.2 แบบแสดงข้อมูลด้านทรัพยากรประกอบการเสนอหลักสูตรใหม่

 2.     กรณีหลักสูตรมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ ให้คณะ/หน่วยงานส่งเอกสารเพิ่มเติมพร้อมกับเอกสารตามข้อ 1. ได้แก่

         2.1 ร่างประกาศฯ เรื่องอัตราการจัดเก็บเงินและอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

         2.2 หลักการ เหตุผล ความจำเป็นในการเสนอขออนุมัติอัตราต่างๆ ดังกล่าว

         2.3 ประมาณการรายรับ-รายจ่ายของหลักสูตรเป็นเวลา 5 ปี

         3.1 พิจารณาแบบแสดงข้อมูลด้านทรัพยากรฯ

         3.2 ส่งเอกสารตามข้อ 1.1 ทั้ง 3 รายการ และสรุปข้อมูลด้านทรัพยากรฯ ให้สำนักบริหารงานวิชาการ

         3.3 ส่งเอกสารตามข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 ให้ศูนย์กฎหมายและนิติการ

         4.1 ตรวจสอบรายละเอียดและแจ้งคณะ/หน่วยงานปรับแก้ไข พร้อมทั้งให้ส่งเอกสารที่แก้ไขแล้ว จำนวน 40 ชุด และแผ่นบันทึกสรุปประเด็นสำคัญของหลักสูตร (diskette)

         4.2 เสนอคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณา

         4.3 เสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

         4.4 เสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาทักท้วง

         4.5 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทักท้วง

         4.6 แจ้งผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการนโยบายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย

      (ถ้ามี) ให้สำนักบริหารแผนและการคลังเพื่อทราบ พร้อมทั้งสำเนาแจ้งคณะ/หน่วยงาน เพื่อทราบและนำข้อคิดเห็นของคณะกรรมการนโยบายวิชาการของสภามหาวิทยาลัยไปใช้ประกอบการจัดทำร่างหลักสูตร

         5.1 ตรวจสอบรายละเอียดและแจ้งคณะ/หน่วยงานปรับแก้ไข พร้อมทั้งส่งเอกสารที่แก้ไขแล้ว และแผ่นบันทึกข้อมูล (diskette) จำนวน 1

               ชุด

         5.2 เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายระเบียบข้อบังคับและประกาศที่ออกตามความในระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

       5.3 เสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

           5.4 แก้ไขร่างประกาศตามมติที่ประชุมคณบดีและจัดส่งสำเนาประกาศที่ท่านอธิการบดีลงนามแล้วให้ ฝ่ายการงบประมาณ สำนักบริหารแผนและการคลัง  ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารงานวิชาการ  และคณะ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระยะเวลาดำเนินการในส่วนที่สำนักบริหารวิชาการรับผิดชอบ : ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่สำนักบริหารวิชาการรับเอกสารฉบับพร้อมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนจากสำนักบริหารแผนและการคลัง (คณะ/หน่วยงานต้องส่งเอกสารก่อนกำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษาถัดไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

 • คณะฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา หรือในกรณีที่ยังไม่มีมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา ให้ใช้แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด หลักสูตรใหม่ให้เริ่มใช้ในการรับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2555

เอกสารที่สถาบันศึกษาต้องจัดทำ ประกอบด้วย

มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา

มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)

มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)

มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร

คณะกรรมการการอุดมศึกษานำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไปพัฒนา มคอ.1 หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ของแต่ละระดับคุณวุฒิ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ขณะนี้มีการประกาศใช้ มคอ.1 แล้ว

                 ในปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557)   มีหลักสูตรต่างๆในระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ดำเนินการตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ดังนี้คือ

1.การปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 1 1 หลักสูตร คือ

-ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชานิติเวชศาสตร์, สาขาวิชาตจวิทยา และสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว                                                                    

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางการแพทย์, สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นานาชาติ)        

-วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นานาชาติ) และสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี (นานาชาติ)

2. การเปิดหลักสูตรใหม่ รวมทั้งสิ้น 2 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ และประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาสุขภาพจิต

3. การปิดหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547), สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545) และสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นขั้นสูง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552)

(ภาควิชากรอกข้อมูลเพิ่มเติม ถ้ามีการเปิดหลักสูตรระหว่างปีการศึกษา 2556)

                 ภาควิชาฯ ไม่มีการเปิดหลักสูตรระหว่างปีการศึกษา 2556

2.มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา (คู่มือการเสนอหลักสูตรจุฬาฯ) และดำเนินการตามระบบที่กำหนด โดยผ่านคณะกรรมการบริหารคณะฯ และสภามหาวิทยาลัยฯ และรับรองโดย คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คณะ/หน่วยงานส่งบันทึกแจ้งปิดหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะไปยังสำนักบริหารงานวิชาการ โดยคณะ/หน่วยงานต้องระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษาที่จะปิดหลักสูตร

2. ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตร สำนักบริหารงานวิชาการ ดำเนินการ

                2.1 ตรวจสอบข้อมูล

                2.2 เสนอคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณา

                2.3 เสนอคณะกรรมการนโยบายวิชาการพิจารณา

                2.4 เสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาทักท้วง

                2.5 เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทักท้วง

                2.6 จัดทำบันทึกแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและจัดส่งสำเนาบันทึกให้คณะ/หน่วยงาน

                เจ้าของหลักสูตรและสำนักงานการทะเบียนและประมวลผลเพื่อทราบและดำเนินการตามระบบที่กำหนด โดยผ่านคณะกรรมการบริหารคณะฯ และสภามหาวิทยาลัย แล้วให้ดำเนินการแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30วันหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแล้วจึงส่งคณะกรรมการบริหารคณะฯ ตามขั้นตอน เช่นเดียวกัน

(ภาควิชากรอกข้อมูลเพิ่มเติม ถ้ามีการปิดหลักสูตรระหว่างปีการศึกษา 2556)

                   ภาควิชาฯ ไม่มีการปิดหลักสูตรระหว่างปีการศึกษา 2556

3.ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนกรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กำหนดในภาคผนวก ก) สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย

(หมายเหตุ : สำหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555   ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 )

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

       -  หลักสูตรมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ภายใต้ระเบียบของมหาวิทยาลัย ทั้งระบบการจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร จำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ เกณฑ์การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา การประกันคุณภาพหลักสูตร (ตามระบบ CU-CQA) และการพัฒนาหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรยังมีเนื้อหาอิงตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2555 และเป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2547

        -ฝ่ายวิชาการ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2554 เพื่อมีอำนาจหน้าที่การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์

- มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้จัดทำประมวลรายวิชา (Course Syllabus) ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในระบบทวิภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ CU-CAS ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษาเพื่อให้นิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ สามารถเข้าดูประมวลรายวิชาออนไลน์เมื่อเปิดภาคการศึกษา และมีแบบประเมินสำหรับประเมินผลการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เมื่อเปิดภาคการศึกษา และมีแบบประเมินสำหรับประเมิน ผลการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (CU-CAS) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2557 นั้น ฝ่ายวิชาการ ซึ่งมีการบริหารหลักสูตร โดยมีประธาน Phase เป็นผู้ดูแล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการผู้ดูแลแต่ละ Phase กรอกข้อมูล สร้างประมวลรายวิชา (Course Syllabus) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) และหลักสูตรปรับปรุง 2555 ให้เสร็จทันก่อนระบบจะเปิดให้นิสิตเข้าทำการประเมินผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ดังนี้

Phase

รายวิชาชั้นปีที่

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกรอกข้อมูล

I

1

น.ส.เสาวรส เกียรตินาถ

II

2, 3

น.ส.ละอองดาว วาณิชย์เจริญ

III

4, 5

น.ส.ปาริฉัตร วัฒนสิรานนท์

IV

6

นางสุชีรา มุขจั่น

                ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   โดยมีการรวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินโดยบัณฑิตที่จบการศึกษาทุกปี และข้อมูลการทำ focus group จากคณาจารย์ทั้งระดับปรีคลินิกและคลินิก รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากหน่วยวิจัยสถาบัน ข้อมูลที่ได้จะนำมาเป็นแนวทางในการสัมมนาเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเป็นประจำทุกปี

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา      

       -   หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะฯ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 ประกอบด้วยหลักสูตรมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทย์คลินิก ที่ได้จัดดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ครบทุกหลักสูตรแล้วรวมทั้งสิ้น 42 หลักสูตร   โดยมีหลักสูตรที่ผ่านอนุมัติแล้วรวม 14 หลักสูตร ที่เหลืออยู่ระหว่างรอการรับรองจาก สกอ.

       -   ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาฯ (Chulalongkorn University Curriculum Administration System : CU-CAS) และได้เริ่มใช้การประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 ไปแล้วนั้น ฝ่ายบัณฑิตศึกษาได้จัดให้มีการอบรมการใช้โปรแกรม (Chulalongkorn University Curriculum Administration System : CU-CAS) โดยเชิญวิทยากรจากจุฬาฯ มาที่คณะแพทยศาสตร์เพื่อให้ทุกหลักสูตรได้เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาฯ(CU-CAS)โดย อาจารย์ธีรนิจ ยุวะหงษ์   ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554

       -   ในปีการศึกษา 2556 เพื่อให้การดำเนินการจัดทำรายวิชาและหลักสูตรที่มุ่งผลการเรียนรู้ตามแบบฟอร์ม มคอ.2 ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายบัณฑิตศึกษาจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายคือ นางสาวอมรรัตน์ มาช่วย และนางสาวพิณธร ปรัชญานุสรณ์

เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและทำหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของภาควิชาในการใช้ CU-CAS เพื่อให้แต่ละรายวิชาที่ปิดสอนและมีนิสิตในภาคการศึกษานั้นๆได้จัดทำแบบประเมินผลรายวิชาและหลักสูตรที่มุ่งผลการเรียนรู้ตามแบบฟอร์ม มคอ.2 ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ภาควิชา กรอกข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี))

     - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาออร์โธปิดิกส์ ใช้สอนปี พ.ศ.2554 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

     -   ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะใช้หลักสูตรนี้ในปีการศึกษา 2557

     - ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน พ.ศ.2555 ณ วันที่ 1 มีนาคม 2555 มีหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อแพทย์ประจำบ้านที่ศึกษาในหลักสูตร และประสิทธิภาพในการเรียนการสอน การเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียน

     - มหาวิทยาลัย ได้เปิดระบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CAS) ให้คณาจารย์เข้าดำเนินการกรอกข้อมูลเพื่อสร้างแบบประเมินผลการเรียนการสอนเตรียมให้นิสิตเข้าทำการประเมินในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2557 นั้น ภาควิชาฯ ซึ่งมีการบริหารหลักสูตร โดยมีหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นประธาน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นรับผิดชอบ ดูแลการกรอกข้อมูล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา ให้เสร็จทันก่อนระบบจะเปิดให้นิสิตเข้าทำการประเมินผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ดังนี้

รหัสภาควิชา

ชื่อ-นามสกุล

E-mail

3016

นายสมชาย สุนทรส่ง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3016

น.ส.อารีย์ ฉิมกลิ่น

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3016

นายปริญญา กิติดำรงสุข

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรฯ   กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกำกับให้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร

การศึกษาระดับภาควิชาตามเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาโดย สกอ. สมศ.

                - ในส่วนของคณะฯ ทางฝ่ายบัณฑิตศึกษาเล็งเห็นว่า เพื่อการพัฒนาและผลักดันให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯในเรื่องของความเป็นนานาชาติ และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด คือ

   1.คณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา   สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ 383.9/2554 ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 โดยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • พัฒนาและปรับปรุงรายวิชาร่วม Common Course in Medicine ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
 • จัดการเรียนการสอนและประเมินผลรายวิชาร่วม Common Course in Medicine ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
 • กำกับ ดูแล และติดตาม คุณภาพการศึกษา ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของคณะฯ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประเมินกระบวนการและผลลัพธ์การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนองค์ประกอบอื่นๆของการศึกษาระดับหลังปริญญา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

2. คณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศ ณ วันที่ คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ 384.9/2554 ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • กำหนดกลไก และแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบัณฑิตศึกษา ด้านหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ของคณะฯ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กำกับ ดูแล และติดตาม คุณภาพการศึกษา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฎิบัติของคณะฯ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พิจารณา วินิจฉัย ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา และที่เกี่ยวกับนิสิตในระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้เป็นไปตาม ข้อบังคับ หรือระเบียบของคณะฯ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ภาควิชา กรอกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชาเป็นเจ้าของหลักสูตร)

 • มีคณะกรรมการรับผิดชอบและดูแลหลักสูตร และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
 • ภาควิชาฯ มีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม กำกับหลักสูตรทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา                                                    
 1.          มีการประเมินหลักสูตรตามระบบ CU-CQA
 • ภาควิชาฯ มีคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ดังนี้                 

  1. หัวหน้าภาควิชาฯ                         ประธานคณะกรรมการ                                                                                                          

  2. รศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล       กรรมการ                                                                                                                    

  3. รศ.นพ.วัชระ      วิไลรัตน์              กรรมการ                                                                                                          

  4. รศ.นพ.วิชาญ    ยิ่งศักดิ์มงคล       กรรมการ                                                                                                      

  5. อจ.นพ.นรา        จารุวังสันติ                         กรรมการ                                                                                                      

  6. อจ.นพ.สีหธัช      งามอุโฆษ         กรรมการ                                                                                                      

  7. อจ.นพ.กฤษณ์    เจริญลาภ         กรรมการและเลขานุการ

     โดยคณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อแพทย์ประจำบ้านที่ศึกษาในหลักสูตร และประสิทธิภาพในการเรียนการสอน การเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียน

5.มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกำกับให้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

         จากข้อ 4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละช่วงชั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารรายวิชาต่างๆ และคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (เอกสาร 2.1 – 5.1) พร้อมกันนี้ ฝ่ายวิชาการยังได้จัดสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นประจำทุกปี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารคณะฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/รายวิชา คณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงตัวแทนนิสิตแพทย์ เพื่อร่วมกันพิจารณาประเด็น/ปัญหาที่สำคัญเกี่ยวกับหลักสูตร/การเรียนการสอน เพื่อทบทวน วางแนวทาง และกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา สำหรับปรับกระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป

          แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556   โดยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อเตรียมการสัมมนาหลักสูตร ประจำปี 2556

          ฝ่ายวิชาการ สัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2556 ณ โรงแรมดุสิตธานี จังหวัดชลบุรี ในประเด็นที่สำคัญคือ

        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีภารกิจหลัก คือ การผลิตแพทย์สู่สังคม ซึ่งรวมทั้งการผลิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่ผ่านมาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ปรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ของสังคมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา แต่เนื่องจากการปรับหลักสูตรแต่ละครั้งใช้เวลาหลายปี การวางแผนสำหรับการผลิตบัณฑิตในอนาคตเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อการปรับหลักสูตรได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

          ปัจจุบันนี้ อัตราการผลิตแพทย์ของประเทศไทยทำได้มากไปกว่า 10 ปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทสำคัญในการร่วมผลิตกับคณะแพทย์ต่างๆ ทั่วประเทศเป็นที่คาดได้ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า จำนวนแพทย์ที่ผลิตในโครงการของกระทรวงสาธารณสุข จะมีจำนวนมากสำหรับการวางแผนการบริการทางสาธารณสุขของประเทศให้ครอบคลุมได้ทั้งประเทศ ดังนั้นทิศทางการผลิตแพทย์ในอนาคตน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไป

          1.   Physician for community ซึ่งเป็นแพทย์ส่วนใหญ่ของประเทศที่ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนทั่วไป Community ดังกล่าวครอบคลุมชุมชนทุกรูปแบบของประเทศ ที่ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนทั่วไป Community ดังกล่าวครอบคลุมชุมชนทุกรูปแบบของประเทศ ตั้งแต่ชุมชนเล็กจนถึงชุมชนใหญ่ในพื้นที่ตำบล อำเภอ จังหวัด และเมืองใหญ่สำคัญของประเทศ รวมถึงในภูมิภาคอาเซียน

          2.   Academic physician/researcher แพทย์กลุ่มนี้ครอบคลุมแพทย์ที่ทำงานด้านวิชาการ นักวิจัยและครูแพทย์ ถึงแม้ว่าจำนวนแพทย์ในกลุ่มนี้ไม่มากนัก แต่มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีการผลิตอย่างสม่ำเสมอ และทดแทนคนเก่า อนึ่งแพทย์นักวิจัยเป็นความจำเป็นของประเทศที่จะผลิตผลงานวิจัยที่แก้ไขปัญหาสุขภาพของประเทศ แพทย์กลุ่มนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก

          3.   Physician for advance care แพทย์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะดูแลรักษาโรคที่ต้องการความเชี่ยวชาญในระดับสูง/ลึก โดยใช้ความรู้/เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยวางตัวเองเป็น Medical hub ในภูมิภาค แพทย์กลุ่มนี้จึงมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และภูมิภาค

          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นับเป็นเสาหลักของแผ่นดิน ดังนั้นคณะแพทยศาสตร์ ควรมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายการผลิตแพทย์ของประเทศ คณะแพทยศาสตร์ ต้องพิจารณาตามศักยภาพของคณะในการกำหนดคุณสมบัติของบัณฑิตแพทย์จุฬาฯ และเตรียมการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่พึงประสงค์

          ฝ่ายวิชาการ จึงเห็นสมควรสัมมนาหลักสูตรคณะแพทย์ในหัวข้อ “การผลิตแพทย์จุฬาฯ ในอนาคต” เพื่อวางทิศทางการผลิตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในอนาคต

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

นอกเหนือจากการกำกับดูแลหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ดังที่กล่าวแล้ว   ทางคณะแพทยศาสตร์ยังมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ทำหน้ารับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 ในส่วนของบัณฑิตศึกษาได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษาทั้ง 2 คณะ ดังนี้

   1. คณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม   2555เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาร่วมของบัณฑิตศึกษา และนำผลการประเมินการเรียนการสอนในรายวิชาร่วมของบัณฑิตศึกษามาปรับปรุงตารางการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไป ซึ่งจากการประชุมได้นำข้อคิดเห็นจากแบบประเมินของนิสิตมาปรับเปลี่ยนเวลาเรียนในส่วนของความรู้พื้นฐานทางการวิจัย ให้สอนต่อเนื่องกันใน 1 สัปดาห์ เพื่อความต่อเนื่องของการเรียนรู้ และได้

ปรับเพิ่มหัวข้อบรรยายตามข้อเสนอแนะของนิสิต

     2. คณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ครั้งที่ 1/2555 เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนงานของหลักสูตรต่างๆ และพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นิสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 จากการประชุมได้มีการวางแผนงานบริหารร่วมกัน เพื่อดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะและร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆของนิสิต ผลการประชุม ได้มีข้อเสนอให้เพิ่มจำนวนทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้แต่ละหลักสูตรมีโอกาสได้คัดเลือกนิสิตที่มีความสามารถสูง เพิ่มขึ้น   และมีการเพิ่มทุนการศึกษาแก่นิสิตต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอาเซียนตามแผนยุทธศาสตร์คณะ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เสนอให้มีการรวบรวมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้เมื่อมีเวลาว่าง

(ภาควิชา กรอกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชาเป็นเจ้าของหลักสูตร)

 • ภาควิชาฯ มีคณะกรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบหลักสูตรทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา      
 • คณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาออร์โธปิดิกส์
 • ภาควิชาฯ มีระบบ และกลไกในการควบคุม กำกับให้มีการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอน และสร้างแรงจูงใจในการเรียน และการทำวิจัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสนับสนุนเงินทุนวิจัยแพทย์ประจำบ้าน (ซึ่งใช้เงินกองทุนวิจัยภาควิชาออร์โธปิดิกส์)
 • ภาควิชาฯ มีการจัดสัมมนาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2556

6.มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)

            คณะแพทยศาสตร์ ร่วมมือกับแพทยสภาและราชวิทยาลัย ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร และมีการติดตาม กำกับดูแลสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านที่ได้รับอนุมัติให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เป็นผู้ดำเนินการตามแนวทางที่แพทยสภากำหนดและเสนอรายงานผ่านราชวิทยาลัย เพื่อเสนอให้แพทยสภารับทราบ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มีการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จำนวน 29 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 10 หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 7หลักสูตร โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแทพย์คลินิกของคณะแพทยศาสตร์ทุกหลักสูตรผ่านการรับรองหลักสูตรจากราชวิทยาลัย ร้อยละ 100 ของจำนวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

(ภาควิชา กรอกข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี))

               ภาควิชาฯ ร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาออร์โธปิดิกส์ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรอนุมัติบัตรของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

7.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1)

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ภาควิชามีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอนได้แก่ หลักสูตร ป.โท-ป.เอก และ ป. บัณฑิตชั้นสูง ทั้งระดับภาควิชาและระดับคณะฯ มีการจัดรายวิชาที่เน้นการวิจัยเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเลือกค้นคว้าและทำวิจัยที่สนใจ คือ รายวิชา Research Skill in Biomedical Science and Biotechnology, thesis, critical appraisalof Literature in Ophthalmology, Special Project I & II เป็นต้น ทั้งนี้ในแต่ละรายวิชา มีการสอนและการประเมินผลชัดเจนโดยคณาจารย์ ด้านวิจัย รวมทั้งมีนิสิตทั้งในและนอกประเทศที่ให้ความสนใจและลงทะเบียนมาแลกเปลี่ยนเพื่อหาประสบการณ์การวิจัยเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก

- ทั้งนี้นิสิตในหลักสูตร ป.โท-ป.เอก นิสิตต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัย และ/หรืออมีการนำเสนอรายงานการวิจัยในที่ประชุมวิชาการทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

- ในปีการศึกษา 2556 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจำนวน17 หลักสูตร และ จำนวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา= (25 ป.สูง+ 10 โท+7 เอก+1 ป.ตรี)= ...หลักสูตร ดังนั้น 17/43 x100 =39.53%( < ร้อยละ 50 )

หมายเหตุ : ถ้านับหลักสูตร ป.สูง เป็นหลักสูตรวิจัย = 42/43x100 = 97.67%

(ภาควิชา กรอกข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี))

                 หลักสูตรปริญญาบัณฑิตชั้นสูงฯ   สาขาออร์โธปิดิกส์ เป็นหลักสูตรของภาควิชาฯ มีรายวิชา 3016718              โครงการพิเศษ 1หน่วยกิต 3(0-0-12) และ 3016719 โครงการพิเศษ 2 หน่วยกิต 3(0-0-12) เปิดสอน ซี่งเป็นรายวิชาที่เน้นเรื่องการทำวิจัย ตั้งแต่การคิดหัวข้องานวิจัย, การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง, การจัดทำโครงการงายวิจัย, การขอพิจารณาทางด้านจริยธรรมการวิจัย,การดำเนินงานวิจัย, การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงการรายงานผลการวิจัย หรือ การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรของภาควิชาฯ

8.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจำนวนนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                 นิสิตบัณฑิตศึกษาของภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 3016718         โครงการพิเศษ 1หน่วยกิต 3(0-0-12) และ 3016719 โครงการพิเศษ 2 หน่วยกิต 3(0-0-12)   ของหลักสูตรมีจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 7   คน ในขณะที่นิสิตปริญญาตรีที่เรียนรายวิชาของภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ปี 5 มีคน จำนวน 200 คน และปี 6 มีจำนวน 200 คน นิสิตปริญญาโท 2 คน ดังนั้นนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยคิดเป็นร้อยละ (7x100) ¸ 409 = 1.71% ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 30

ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้ 2.1

เป้าหมาย * (ข้อ)

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

 

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

5

6

4

 

หมายเหตุ

       * ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

ข้อมูลสำหรับปีนี้

เป้าหมาย

  บรรลุเป้าหมาย               £ ไม่บรรลุเป้าหมาย

 
 

คะแนนการประเมินปีที่แล้ว

5

 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ปีที่แล้ว

5

 

ข้อมูลสำหรับปีหน้า

เป้าหมายปีต่อไป (ระบุเป็นข้อ)

6

 

จุดเด่น

 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทุนแพทย์ประจำบ้าน
 2. มีการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน
 3. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
  1. มีการปรับปรุงหลักสูตรป.บัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความเหมาะสมในปัจจุบัน
  2. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารรายวิชาฯ ในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตที่ภาควิชารับผิดชอบ
  3. มีการปรับปรุงรายวิชาในความรับผิดชอบของภาควิชาฯ เป็นประจำทุกปีการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
  4. มีผู้ให้ความสนใจมาสมัครเข้ารับการศึกษาเป็นจำนวนมาก ทำให้สามารถคัดเลือกนิสิตที่มีคุณภาพ และมีระบบการคัดเลือกที่โปร่งใส

จุดที่ควรพัฒนา

 1. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับเอกเพื่อต่อยอดสาขาย่อยที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมงานด้านออร์โธปิดิกส์

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

   แผนการดำเนินงาน

 1. ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงฯ ปรับปรุงการเรียนการสอน การวิจัยและการฝึกปฏิบัติ สาขาออร์โธปิดิกส์ ให้ทันสมัย และเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน
 2. พัฒนาระบบงานสนับสนุน และการฝึกปฏิบัติการกับอาจารย์ใหญ่ (Cadaver Workshop) เพื่อให้แพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์มีส่วนเข้าร่วมในการฝึกปฏิบัติมากที่สุด        

หลักฐานอ้างอิง

 
Attachments:
File
Download this file (2.1-1.1 แผนภูมิขั้นตอนการขอเปิดหลักสูตรใหม่.pdf)2.1-1.1 แผนภูมิขั้นตอนการขอเปิดหลักสูตรใหม่.pdf
Download this file (2.1-1.2 มคอ.2 ฉบับปรับปรุงหลักสูตร เสนอต่อมหาวิทยาลัย วันที่ 9 มีนาคม 2555.pdf)2.1-1.2 มคอ.2 ฉบับปรับปรุงหลักสูตร เสนอต่อมหาวิทยาลัย วันที่ 9 มีนาคม 2555.pdf
Download this file (2.1-1.3 แก้ไข ร่าง มคอ.2 ฉบับปรับปรุงหลักสูตร วันที่ 3 มิถุนายน 2556.pdf)2.1-1.3 แก้ไข ร่าง มคอ.2 ฉบับปรับปรุงหลักสูตร วันที่ 3 มิถุนายน 2556.pdf
Download this file (2.1-2.1 คำอธิบายขอเปิดหลักสูตรใหม่.pdf)2.1-2.1 คำอธิบายขอเปิดหลักสูตรใหม่.pdf
Download this file (2.1-2.2 คู่มือการขอเปิดหลักสูตรใหม่.pdf)2.1-2.2 คู่มือการขอเปิดหลักสูตรใหม่.pdf
Download this file (2.1-3.1หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาออร์โธป~.pdf)2.1-3.1หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาออร์โธป~.pdf
Download this file (2.1-3.2 มคอ.2.pdf)2.1-3.2 มคอ.2.pdf
Download this file (2.1-3.3 แต่งตั้งกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน พ.ศ.2556 ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556.pdf)2.1-3.3 แต่งตั้งกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน พ.ศ.2556 ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2556.pdf
Download this file (2.1-3.4 บันทึกผู้รับผิดชอบ ดูแลการกรอกข้อมูล CU-CAS หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต~.pdf)2.1-3.4 บันทึกผู้รับผิดชอบ ดูแลการกรอกข้อมูล CU-CAS หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต~.pdf
Download this file (2.1-3.5 แบบขอเสนอปรับปรุงหลักสูตร.pdf)2.1-3.5 แบบขอเสนอปรับปรุงหลักสูตร.pdf
Download this file (2.1-4.1 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป ชั้นสูง ออร์โธปิดิกส์ 2555.pdf)2.1-4.1 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ป ชั้นสูง ออร์โธปิดิกส์ 2555.pdf
Download this file (2.1-4.2 ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร.pdf)2.1-4.2 ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร.pdf
Download this file (2.1-4.3 คำสั่ง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพัฒนาการเรียนกา~.pdf)2.1-4.3 คำสั่ง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพัฒนาการเรียนกา~.pdf
Download this file (2.1-5.1 ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร.pdf)2.1-5.1 ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร.pdf
Download this file (2.1-5.2 ตารางสอนแพทย์ประจำบ้าน.pdf)2.1-5.2 ตารางสอนแพทย์ประจำบ้าน.pdf
Download this file (2.1-5.3 คำสั่ง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการทุนแพทย์ประจำบ้า~.pdf)2.1-5.3 คำสั่ง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการทุนแพทย์ประจำบ้า~.pdf
Download this file (2.1-5.4 โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ~.pdf)2.1-5.4 โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ~.pdf
Download this file (2.1-6.1 รายงานการประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์.pdf)2.1-6.1 รายงานการประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์.pdf
Download this file (2.1-6.2 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์ ร~.pdf)2.1-6.2 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์ ร~.pdf