ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 : ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ดำเนินการ 1 ข้อ

ดำเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ

ดำเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ

ดำเนินการ 6 ข้อ

ดำเนินการ 7 ข้อ

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.

ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2556

(ให้รายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรอบปีการศึกษา ตามที่เกณฑ์กำหนด โดยระบุกิจกรรม บุคคล วัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน)

1.สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า

(ภาควิชากรอกข้อมูลเพิ่มเติม)

                     ภาควิชาออร์โธปิดิกส์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ เพื่อให้งานบริหารภาควิชาฯ ภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งประกาศของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีการประชุมประมาณเดือนละครั้ง ในปีการศึกษา 2556 มีการประชุมเกิดขึ้นทั้งหมด 6 ครั้ง และมีการประเมินตามตัวชี้วัดตามข้อตกลงภาระงานกับคณาจารย์ มีการประเมินผลงานตามข้อตกลงที่ได้นำเสนอไว้

                หัวหน้าภาควิชาและกรรมการบริหารภาควิชา มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่วงหน้า เมื่อ 1 มีนาคม 2557 มีผู้ร่วมประเมินจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์

2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน

 • หัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการบริหารภาควิชากำหนดทิศทางการดำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนำระบบสารสนเทศเป็นฐานในการสื่อสารข้อมูลและติดตามการปฏิบัติงาน มีการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา และเป็นไปในลักษณะสองทิศทางทั่วทั้งภาควิชาฯ โดยอาศัยช่องทาง
 1. การประชุมภาควิชาฯ ประจำเดือน
 2. การจัดสัมมนาภาควิชาฯ ณ ห้องประชุม ท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ตึก เจริญ-สมศรีฯ ชั้น 7 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2556 ซึ่งใช้เป็นช่องทางการสื่อสารยุทธศาสตร์จากคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ สู่บุคลากรทุกคน
 3. Website ภาควิชาฯ
 4. E-mail และ Line บุคลากรของภาควิชาฯ
 • หัวหน้าภาควิชาสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัดของภาควิชาฯ   ซี่งอยู่ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดของคณะแพทยศาสตร์ และผลการวิจัยของหน่วยวิจัยสถาบันในส่วนของภาควิชาฯ ได้
 • มีการเก็บข้อมูลตัวชี้วัด (KPI) ของภาควิชาโดยอยู่ในระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดและประเมินผลของคณะฯ ซึ่งสามารถนำข้อมูลนี้มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาภาควิชาในด้านต่างๆ ได้ ภาควิชาได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในด้านการพิจาณาเพิ่มผลงานของภาควิชาฯ

3.บริหารมีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน

หัวหน้าภาควิชา/คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ ทำหน้าที่กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการดำเนินงานของภาควิชาฯ ไปยังบุคลากรในภาควิชาฯ โดยการประชุมภาควิชาฯ แล้วนำเรื่องเข้าที่ประชุมอาจารย์ตามวาระ ซึ่งจะมีการประชุมทุกเดือน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายต่างๆ จะแจ้งผลการดำเนินกิจกรรม หรือหัวข้อเรื่องจากการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ หรือมีการขอมติที่ประชุมในวาระสำคัญๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้การสื่อสารไปยังบุคลากรในภาควิชาฯ ในกรณีมีเรื่องเร่งด่วนจะกระทำโดยการส่ง Line , SMS หรือโทรศัพท์มือถือ หากในกรณีไม่เร่งด่วนจะแจ้งโดยส่ง group mail ภาควิชา คือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งจากหน่วยงานภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 และหน่วยงานภายนอกปีละ1 ครั้ง วันที่ 27 มิถุนายน 2556 จากราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

4.ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อำนาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม

บุคลากรในภาควิชาฯ มีส่วนร่วมในการบริหารภาควิชาโดยเป็นคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ และยังเป็นอนุกรรมการของฝ่ายต่างๆ ในภาควิชาโดยตรง เช่น ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัย ประกันคุณภาพการศึกษา การบริการ โดยคณาจารย์ที่รับผิดชอบในฝ่ายต่างๆ มีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มที่แล้วเสนอกรรมการบริหารภาควิชาฯ เพื่อทราบ

5.ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ

หัวหน้าภาควิชาฯ และคณะกรรมการบริหารส่งเสริมในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของภาควิชาฯ อย่างเต็มตามศักยภาพ เช่น

 • ส่งอาจารย์ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ณ ต่างประเทศ ในหลักสูตร Research Fellowship Orthopaedic department , ST. Vincent's Hospital Melbourne ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 1 สค 2557- 30 เมย 2558
 • การจัดสัมมนาภาควิชาฯ ณ ห้องประชุม ท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ตึก เจริญ-สมศรีฯ ชั้น 7 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2556 ซึ่งใช้เป็นช่องทางการถ่ายทอดความรู้ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ จากบุคลากรทุกระดับ ทุกคน
 • ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเรื่อง อบรมบุคลิกภาพ เลขา QA ณ ตึกแพทยพัฒน์ ชั้น 2 วันที่ 11 ธันวาคม 2556
 • ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ความรู้และการปฏิบัติกับการซื้อและการจ้างตามระเบียบสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึก ภปร.18 เวลา 8.00-16.30 น. วันที่ 16 ธันวาคม 2556
 • ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม โครงการ "การพัฒนาบุคลิกภาพเลขา QA" 8.30-16.00 น. ห้องประชุม 223-224 แพทยพัฒน์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556

6.ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยเป็นบุคคลเดียวกัน (หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าฝ่าย) โดยมีคณะกรรมการบริหารภาควิชาและฝ่ายชุดเดียวกัน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ และส่งเสริมคณาจารย์ บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารภาควิชา/ฝ่ายฯ เพื่อประโยชน์สูงสุด ดังนี้

หลักธรรมาภิบาล

กลไก/กระบวนการ

ตัวอย่างผลการดำเนินการ

1. หลักประสิทธิผล

2. หลักประสิทธิภาพ

3. หลักการตอบสนอง

4. หลักภาระรับผิดชอบ

5. หลักความโปร่งใส

6. หลักการมีส่วนร่วม

7. หลักการกระจายอำนาจ

8. หลักนิติธรรม

9. หลักความเสมอภาค

10. หลักความมุ่งเน้นฉันทามติ

1. ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

2. การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

3. การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง

4. การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

5. กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้

6. กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา

7. การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ

8. การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน       การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9. การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่นๆ

10. การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทามติไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

1. แผนงานหลักหลักสูตรปรับปรุงเป็นไปตามกำหนดเวลา

2. ออกคำสั่งและประกาศต่างๆ เพื่อเป็นข้อกำหนดในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

3. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามความต้องการของภาคเอกชนและสังคม

4. รับผิดชอบต่อผลงานหรือกิจกรรมของภาควิชาฯ ทุกกิจกรรม

5. ทุกเรื่องนำเข้าที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อคณะกรรมการทุกท่านสามารถพิจารณาให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ

6. จัดทำ Web broad เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนรับรู้ เรียนรู้ และร่วมแสดงทัศนะ

7. มีการถ่ายอำนาจการตัดสินใจโดยการประชุมภาควิชาฯ การสัมมนาภาควิชา เป็นประจำทุกปี

8. ข้อกฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานภาควิชาฯด้วยความเป็นธรรม เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนสำหรับแพทย์ประจำบ้านดีเด่น

9. มอบหมายงานด้วยความเสมอภาคแก่คณาจารย์ตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล

10. มีการลงมติในที่ประชุมภาควิชาฯ โดยยึดถือเสียงข้างมากเป็นข้อตกลง

7.สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม

มีการประเมินผู้บริหารของภาควิชาฯ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและความสบายใจในการประเมินผู้บริหาร ภาควิชาฯ จึงจัดทำแบบสำรวจแบบประเมินด้านการบริหารและความพึงพอใจต่องานผ่าน Website ภาควิชาฯ และนำผลการประเมินเข้าที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับปีการศึกษา 2556 ไม่มีผู้ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารภาควิชาฯ

ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้ 7.1

เป้าหมาย * (ข้อ)

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

7

6

4

หมายเหตุ

       * ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อมูลสำหรับปีนี้

เป้าหมาย

 nok บรรลุเป้าหมาย              ok ไม่บรรลุเป้าหมาย

 

คะแนนการประเมินปีที่แล้ว

4

เป้าหมายที่ตั้งไว้ปีที่แล้ว

7

ข้อมูลสำหรับปีหน้า

เป้าหมายปีต่อไป (ระบุเป็นข้อ)

7

จุดเด่น

 1. มีการประชุมกรรมการบริหารภาควิชาฯ เป็นประจำ และมีการถ่ายทอดแผน ทำให้บุคลากรมีส่วนในการตัดสินใจ มีแบบการประเมินผู้บริหารชัดเจน
 2. มีการประชุมภาควิชาฯ อย่างเป็นระบบ มีวาระชัดเจน
 3. หัวหน้าภาควิชาฯ สื่อสารกับอาจารย์ในภาควิชาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ลดการใช้กระดาษ ลดความซ้ำซ้อนของงานเอกสาร
 4. มีระบบฐานข้อมูลใน Website ภาควิชา

จุดที่ควรพัฒนา

 1. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลบริหารอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
 2. ส่งคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการบริหาร

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

    แผนการดำเนินงาน

 1. สำรวจความพึงพอใจของหัวหน้าภาควิชาฯ และคณะกรรมการบริหารภาควิชา
 2. กระตุ้นให้บุคลากรทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารงานของหัวหน้าภาควิชาฯ ให้มากขึ้น

หลักฐานอ้างอิง

 

  

7.1-2.4     Website ภาควิชาฯ

 
Attachments:
File
Download this file (7.1-1.1 คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาล~.pdf)7.1-1.1 คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาล~.pdf
Download this file (7.1-1.2 รายงานการประชุมภาควิชาฯ ประจำปี พ.ศ.2556.pdf)7.1-1.2 รายงานการประชุมภาควิชาฯ ประจำปี พ.ศ.2556.pdf
Download this file (7.1-1.3 ตารางการประเมินภาระการทำงาน.pdf)7.1-1.3 ตารางการประเมินภาระการทำงาน.pdf
Download this file (7.1-2.1 แผนงานของหัวหน้าภาควิชาคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ.pdf)7.1-2.1 แผนงานของหัวหน้าภาควิชาคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ.pdf
Download this file (7.1-2.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการ “พัฒนาการจัดเก็บจดหมายด้วยระบบอิเล~.pdf)7.1-2.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการ “พัฒนาการจัดเก็บจดหมายด้วยระบบอิเล~.pdf
Download this file (7.1-2.3 รายงานการสัมมนาบุคลากรทุกระดับในวันที่ วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2556.pdf)7.1-2.3 รายงานการสัมมนาบุคลากรทุกระดับในวันที่ วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2556.pdf
Download this file (7.1-2.5 E-mail บุคลากรของภาควิชาฯ.pdf)7.1-2.5 E-mail บุคลากรของภาควิชาฯ.pdf
Download this file (7.1-3.1 E-mail ภาควิชาฯ เพื่อการสื่อสารระหว่างบุคลากรในภาควิชาฯ.pdf)7.1-3.1 E-mail ภาควิชาฯ เพื่อการสื่อสารระหว่างบุคลากรในภาควิชาฯ.pdf
Download this file (7.1-4.1 แผนผังการบริหารภาควิชาฯ.pdf)7.1-4.1 แผนผังการบริหารภาควิชาฯ.pdf
Download this file (7.1-5.1 รายการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555.pdf)7.1-5.1 รายการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555.pdf
Download this file (7.1-5.2 รายการประเมินตนเองเพื่อรองรับการประเมินสถาบันฝึกอบรม ปีการศึกษา 2556.pdf)7.1-5.2 รายการประเมินตนเองเพื่อรองรับการประเมินสถาบันฝึกอบรม ปีการศึกษา 2556.pdf
Download this file (7.1-5.3 อาจารย์ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ณ ต่างประเทศ ในหลักสูตร Research Fellow~.pdf)7.1-5.3 อาจารย์ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ณ ต่างประเทศ ในหลักสูตร Research Fellow~.pdf
Download this file (7.1-7.1 แบบสำรวจแบบประเมินด้านการบริหารและความพึงพอใจต่องานผ่าน Website ภาค~.pdf)7.1-7.1 แบบสำรวจแบบประเมินด้านการบริหารและความพึงพอใจต่องานผ่าน Website ภาค~.pdf