ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ดำเนินการ 1 ข้อ

ดำเนินการ 2 ข้อ

ดำเนินการ 3 ข้อ

ดำเนินการ 4 ข้อ

ดำเนินการ 5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2556

(ให้รายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรอบปีการศึกษา ตามที่เกณฑ์กำหนด โดยระบุกิจกรรม บุคคล วัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน)

1.มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย

 • ภาควิชาฯ กำหนด Research Methodology ในระหว่างเดือนมีนาคม –   เมษายน 2557
 • ภาควิชาฯ มีนโยบายจัดการความรู้ 3 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ โดยมีรองหัวหน้าภาควิชาฯ แต่ละด้านรับผิดชอบในการคิดวิธี หัวข้อการจัดการความรู้ที่น่าสนใจ และดำเนินการเชิญวิทยากรจากภายใน/ภายนอก มาแลกเปลี่ยนและให้ความรู้กับคณาจารย์ นิสิต ป.บัณฑิตชั้นสูงและบุคลากร เดือนละ 1-2 ครั้ง

2.กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1

ภาควิชาฯ กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนด เช่น ส่ง อ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ณ ต่างประเทศ ในหลักสูตร Research Fellowship Orthopaedic department , ST. Vincent's Hospital Melbourne ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 1 สิงหาคม 2557- 30 เมษายน 2558

3.มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

 • ภาควิชาฯ กำหนด Research Methodology ในระหว่างเดือนมีนาคม –   เมษายน 2557
 • ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการจัดการและแบ่งปันความรู้จากอาจารย์ภาควิชาอื่นและอาจารย์จากภายนอกสถาบัน ได้แก่ การเชิญอาจารย์สิทธิพร อรพิน โรงพยาบาลรามาฯ มาเป็นวิทยากรเดือนละ 1 ครั้ง
 • การจัด Spine conference ร่วมระหว่างจุฬา-เลิดสิน ทุกวันศุกร์แรกของเดือน

4.มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)

 • มีการจัดรวบรวม หรือจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับความรู้ ความชำนาญ ของภาควิชา ได้แก่ ตำราภาควิชาฯ
 • การรวบรวมในรูปแบบ digital ต่างๆ ได้แก่ สื่อการสอน, CD บทความวิชาการ

5.มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ได้แก่ ผลงานวิจัย

 1. Accuracy of computer-assisted total knee arthroplasty related to extra-articular tibial deformities. Tantavisut S, Tanavalee A, Ngarmukos S, Yuktanandana P, Wilairatana V, Wangroongsub Y.Comput Aided Surg. 2013;18(5-6):166-71. doi: 10.3109/10929088.2013.840803. PMID: 24156343
 2. Association of MMP-3 (-1612 5A/6A) polymorphism with knee osteoarthritis in Thai population. Honsawek, S.abde , Malila, S.a, Yuktanandana, P.b, Tanavalee, A.b, Deepaisarnsakul, B.c, Parvizi, J.: Volume 33, Issue 2, February 2013, Pages 435-439.
 3. Hypertrophy of the ligamentum flavum in lumbar spinal canal stenosis is associated with increased bFGFHonsawek, S.ab , Poonpukdee, J.b, Chalermpanpipat, C.ac, Payungporn, S.b, Limthongkul, W.a, Yingsakmongkol, W.a, Thanakit, V.d, Parkpian, V.a    International Orthopaedics  : 2013, Pages 1-6
 4. Modification of human cancellous bone using Thai silk fibroin and gelatin for enhanced osteoconductive potential. Vorrapakdee R, Kanokpanont S, Ratanavaraporn J, Waikakul S, Charoenlap C, Damrongsakkul S. J Mater Sci Mater Med. 2013 Mar;24(3):735-44.
 5. The four score compared glasgow coma scale to evaluate the patients with intubation at emergency room
  Niti Matheesiriwat Somsak Kuptniratsaikul; Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 2013-09-11T08:49:26Z
 6. Stress analysis of a polyethylene acetabular component in the extremeflexion position - a finite element analysis. Trai Promsang, Vajara Wilairatana, Pairat Tangpornprasert , Chanyaphan Virulsri , Pibul Itiravivong. Asian Biomedicine Vol.7 No.6 December 2013; 881-884.
 7. The role of 6-week hydrotherapy and land-based therapy plus ankle taping in a preseason rehabilitation program for athletes with chronic ankle in stability. Poonyanat Nualon, Pagamas Piriyaprasarth, Pongsak Yuktanandana. Asian Biomedicine Vol.7 No.4 August 2013;553-559. DOI : 10.5372/1905-7415.0704.211

ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้ 7.2

เป้าหมาย * (ข้อ)

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

5

5

5

หมายเหตุ

       * ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อมูลสำหรับปีนี้

เป้าหมาย

 ok บรรลุเป้าหมาย                nokไม่บรรลุเป้าหมาย

 

คะแนนการประเมินปีที่แล้ว

5

เป้าหมายที่ตั้งไว้ปีที่แล้ว

5

ข้อมูลสำหรับปีหน้า

เป้าหมายปีต่อไป (ระบุเป็นข้อ)

5

จุดเด่น

 1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน-นอกองค์กร
 2. มีช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้หลากหลายช่องทาง เช่น คู่มือ Website และบอร์ดประชาสัมพันธ์
 3. บุคลากรมีความสามารถในการทำ Website และฐานข้อมูล

จุดที่ควรพัฒนา

 1. งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ
 2. ปริมาณงานมาก

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

   แผนการดำเนินงาน

 1. พัฒนาการดำเนินงานการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเข้าถึงบุคลากรทุกระดับ
 2. จัดหางบประมาณให้มากขึ้น ทำให้สามารถจัดสัมมนา KM ให้หลากหลายหัวข้อ

หลักฐานอ้างอิง