ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

 

เกณฑ์การประเมิน:

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

 

ดำเนินการ 1 ข้อ

ดำเนินการ 2 ข้อ

ดำเนินการ 3 ข้อ

ดำเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ

ดำเนินการ 5 ข้อ และ ข้อ 6

 

ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2556

(ให้รายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรอบปีการศึกษา ตามที่เกณฑ์กำหนด โดยระบุกิจกรรม บุคคล วัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน)

 

1.มีการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสำหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกำหนดการศึกษาของหลักสูตร

 

หน่วยวิจัยสถาบันมีการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกำหนดการศึกษาของหลักสูตร โดยสำรวจจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 3 ด้าน ประกอบด้วย

             1. ด้านความรู้ความสามารถ

             2. ด้านทักษะการสื่อสารทางสังคม

             3. ด้านคุณธรรมจริยธรรม

               ในปีการศึกษา 2556 ทำการสำรวจในช่วงเดือนกรกฎาคม 2556 – มีนาคม 2557 ผลการสำรวจพบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะทั้ง 3 ด้าน ที่ระดับคะแนน 3.96 จากคะแนนเต็ม 5.00

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

        มีการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ซึ่งกำหนดเป็น 12 Outcomes ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) ตลอดจนสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยหน่วยวิจัยสถาบันดังนี้

- มีการสำรวจความคิดเห็นของนิสิตและผู้ปกครองนิสิตแพทย์เข้าใหม่ ปี 2556 เรื่อง เหตุผลของการเลือกคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแพทย์จุฬาฯ และความคาดหวังต่อคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- มีการการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตแพทย์ ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 โดยประเมินทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านทักษะการสื่อสารทางสังคม และด้านคุณธรรมจริยธรรม สำหรับการสำรวจจากคำถามปลายเปิดผู้ใช้ บัณฑิตเสนอแนะในด้านทักษะเรื่องหัตถการ การตรวจร่างกาย การเขียนรายงานผู้ป่วย รวมถึงทักษะการสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ และควรปรับปรุงเรื่องการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น, ความเป็นผู้นำและผู้ตามที่เหมาะสม, ความมั่นใจในตนเองและความกล้าตัดสินใจ

- การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะปีที่ 1 เป็นประจำทุกปี

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

        ฝ่ายบัณฑิตศึกษาได้จัดทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ โดยสำรวจจากแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 3 ด้าน ประกอบด้วย

              1. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน

             2. ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน

             3. ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

และนำข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ต่อไป

        ในปีการศึกษา 2556 ข้อมูลที่จัดทำอยู่ระหว่างการสำรวจ

(ภาควิชา กรอกข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี))

 • ภาควิชาฯ มีการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาออร์โธปิดิกส์ ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกำหนดการศึกษาของหลักสูตร โดยส่งแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน ผลการสำรวจ ดังนี้
 1. การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการฯ                          ค่าคะเนน = 3.87
 2. การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  ค่าคะแนน = 3.33
 3. การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ         ค่าคะแนน = 3.24
 • มีการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตแพทย์ ผู้ปกครอง และผู้ใช้บัณฑิต จากหน่วยสำรวจสถาบัน
 • นำผลการสำรวจที่ได้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับดีมาก
 

2.มีการนำผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์   ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

 

หน่วยวิจัยสถาบัน ได้ส่งรายงานผลการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไปยัง 21 ภาควิชาของคณะ และ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ   ฝ่ายกิจการนิสิต และฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังให้หัวหน้าภาค และผู้บริหารคณะ download ได้ที่เว็บไซด์ของฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ในหัวข้อรายงานผลการสำรวจของหน่วยวิจัยสถาบันอีกด้วย   ซึ่งภาควิชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลการสำรวจที่ได้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพิจารณาพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

           มีการนำผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนโดยจัดสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อปรับปรุงกลไกการผลิตบัณฑิตแพทย์ให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุ 12 learning outcomes นำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกของนิสิตแพทย์/บัณฑิตให้ดียิ่งขึ้น ด้วยวิธีการต่อไปนี้

        •กำหนดวิธีการประเมินผลที่ครอบคลุมทั้งในรูปแบบของทฤษฎี (Theory) ทักษะทางคลินิก (Clinical Skills) และเวชปฏิบัติ (Performance) รวมทั้งการประเมินแฟ้มสะสมงานที่นิสิตได้สะท้อนการเรียนรู้ใน outcome ต่างๆ โดยเฉพาะ outcome ที่ไม่สามารถประเมินได้จาก 3 วิธีข้างต้น ได้แก่

       -  Roles of Doctor and Social Responsibility

       -  Professional and Personal Development

       • ขยายความร่วมมือกับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน Primary care

      •   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก เพื่อพัฒนาทักษะในการทำหัตถการของนิสิต

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

             มีการนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ดำเนินการทุกปี ซึ่งแบบประเมินประกอบด้วยการประเมินความพึงพอใจในบัณฑิต ทั้ง 3 ด้าน คือ

             1. ด้านความรู้ความสามารถ

             2. ด้านทักษะการสื่อสารทางสังคม

             3. ด้านคุณธรรมจริยธรรม

                โดยคณะกรรมการบัณฑิตฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะนำผลการสำรวจ มาทำการประชุมวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์   ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อาทิเช่น การจัดอบรมเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ การส่งเสริมทักษะทางภาษาโดยเฉพาะทักษะการเขียนเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย และความเป็นผู้นำ การเป็นผู้มีจิตอาสา คิดถึงส่วนรวมและผู้อื่น เป็นต้น

(ภาควิชา กรอกข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี))

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาควิชาระบุสิ่งที่ดำเนินการ)

นำข้อมูลจากการสำรวจมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา วิธีการสอน และการประเมินผล เพื่อเพิ่มพูนทักษะและให้ได้คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น จัดตารางการไปฝึกปฏิบัติงานนอกสถานศึกษา เพิ่มการสอนด้านทักษะการซักถามผู้ป่วย การซักประวัติ เป็นต้น

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาออร์โธปิดิกส์ ได้ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มาปรับปรุงหลักสูตร ทำให้ได้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 (ร่าง มคอ.02) ดังนี้

 • ลดหน่วยกิตของหลักสูตรจาก 53 หน่วยกิต เหลือ 51 หน่วยกิต ตัดบางรายวิชาที่ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรปัจจุบัน เพิ่มรายวิชาให้ทันสมัย
 • แก้ไขคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยและชัดเจน
 • ส่งแพทย์ประจำบ้านหมุนเวียนไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพ
 • จัดทำหุ่นสำหรับฝึกทำหัตถการทางออร์โธปิดิกส์ เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านได้เรียนรู้เพิ่มเติม และฝึกหัด
 

3.มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

                คณะแพทยศาสตร์ ได้ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ดังนี้

- ด้านบุคลากร อนุมัติกรอบอัตราบุคลากรสายปฏิบัติการประจำศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก (MDCU Clinical Skill Centre) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (นางสาวสายสุณี อสุนี ณ อยุธยา) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน (นายบวร สงวนศักดิ์)

-   ฝ่ายกิจการนิสิตได้จ้างครูมาสอนดนตรีไทย, สอนนาฏศิลป์, เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมนิสิตแพทย์

-   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะฯได้มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (CAI), ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ไว้ให้นิสิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมและสืบค้นหาข้อมูลในส่วนของหอพักนิสิตแพทย์ทุกหอพักได้มีคอมพิวเตอร์ประจำหอพักพร้อม wireless lan ไว้ให้นิสิต สืบค้นข้อมูลเช่นกัน ปีการศึกษาที่ผ่านมา คณะฯ ได้จัดซื้อ iPad จำนวน 150 เครื่อง เพื่อให้นิสิตยืมใช้สำหรับการเรียนการสอนในระบบ Interactive Class room ในนิสิตชั้นปีที่ 3

-   ฝ่ายกิจการนิสิต ได้ตั้งงบประมาณจัดกิจกรรมเพื่อเอื้อต่อการพัฒนานิสิต เช่น โครงการพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม, โครงงานดูแลจิตใจห่างไกลความเสี่ยง เป็นต้น

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

                มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต มีการจัดอบรมจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร มีการจัดสรรทุนต่างๆ โดยเงินงบประมาณของคณะฯ และของหลักสูตรเอง รวมทั้งการส่งโครงการขอทุนสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                 นอกจากนั้นฝ่ายบัณฑิตยังจัดสรรงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพ คิดเป็น ทำเป็น และใฝ่รู้ เช่นการจัดสรรรางวัลสำหรับนิสิตที่ชนะการประกวดผลงานวิจัย การจัดสรรทุนให้นิสิตไปเสนอผลงานวิจัยทั้งใน และต่างประเทศ (ทุน 50/50) การจัดสรรทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย การจัดสรรทุนให้นิสิตไปทำวิจัยในต่างประเทศ เป็นต้น

                ในปีงบประมาณ 2555 นี้มีนิสิตที่ได้รับทุนต่างๆ ที่ใช้เงินคณะแพทย์ศาสตร์รวม 43 คน ประกอบด้วย ทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียนเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน/วิจัย 22 คน ทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียน 8 คน และ ทุนประเทศเพื่อนบ้าน 13 คน

(ภาควิชา กรอกข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี))

 • ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วถึงทั้งภาควิชาฯ สามารถติดตามได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผ่าน Internet
 • นำระบบ Voting System มาใช้เพื่อการประเมินการเรียนการสอน
 • นำระบบ Finger Scan มาใช้เพื่อติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
 • ภาควิชาฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต โดยพัฒนาระบบบันทึกการเรียนการสอนย้อนหลังเข้ามาใช้ แพทย์ประจำบ้านและนิสิตสามารถดูการเรียนการสอนย้อนหลังได้ตลอดเวลา มีการตั้งคณะกรรมการจัดทำ Website ภาษาอังกฤษ และคณะกรรมการพัฒนาการจัดเก็บจดหมายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของภาควิชา
 • เพิ่มตัวส่งสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมพื้นที่ของภาควิชา
 • จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดและปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • จัดหาคอมพิวเตอร์ให้แพทย์ประจำบ้านพร้อมติดตั้งระบบ online ของโรงพยาบาลเพื่อสามารถเรียกดูประวัติ ฟิล์มผู้ป่วยได้ตลอดเวลา
 • จัดทำระบบ Scan ลายนิ้วมือเพื่อรักษาความปลอดภัยในภาควิชาฯ
 • สนับสนุนทางด้านงบประมาณสำหรับให้เป็นรางวัลแพทย์ประจำบ้านดีเด่น
 • สนับสนุนค่าลงทะเบียนในการประชุมวิชาการต่างๆ
 

4.มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

                คณะแพทยศาสตร์ มีการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติโดยมีระบบและ

กลไก ดังนี้

-   งดการเรียนการสอนทุกวันพุธบ่าย เพื่อให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการของคณะฯ

-   งดการเรียนการสอนเพื่อให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของคณะฯ

-   มีทุนสนับสนุนให้นิสิตได้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ

-   ฝ่ายกิจการนิสิต มีระบบสนับสนุนการทำงานวิจัยของนิสิต โดยเริ่มตั้งแต่การจัดหาหรือแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่เหมาะสม และให้การสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรีในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ เช่น

 • โครงการวิจัย Teaching disclosure of medical errors to pre-cliniacl students: apilot study at Chulalongkorn medical school ในการประชุม Association for Medical Education in Europe (AMEE) 2013   ระหว่างวันที่ 24-28 ส.ค.56 ณ เมือง Prague สาธารณรัฐเช็ก โดยมีนิสิตแพทย์   นายกันตวิทย์ สวนทวี และ นายปุณณภพ เอมสิริรัตน์ เป็นผู้นำเสนอ
 • โครงการวิจัย The relevance of physics in an undergraduate medical curriculum: student's perspective ในการประชุม Association for Medical Education in Europe (AMEE) 2013   ระหว่างวันที่ 24-28 ส.ค.56 ณ เมือง Prague สาธารณรัฐเช็ก     โดยมีนิสิตแพทย์   นางสาวรศนันท์ ชูแสงเลิศวิจิตร เป็นผู้นำเสนอ
 • โครงการวิจัย ASEAN economic community (AEC) and medical qualification ในการประชุม Association for Medical Education in Europe (AMEE) 2013   ระหว่างวันที่ 24-28 ส.ค.56 ณ เมือง Prague สาธารณรัฐเช็ก โดยมีนิสิตแพทย์   นายจตุรงค์ กิจตระกูลรัตน์ , นางสาวณิชา จารุพานิช และ นายวิทธวินท์ จงจตุพร เป็นผู้นำเสนอ
 • โครงการวิจัยเรื่อง Dialysis Patients' Concerns on Well-being, and Medical Students's : Are We on the Same Page? ในการประชุม East Asian Medical Students' Conference ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 12-16 ม.ค.2557   ณ กรุงโซล   สาธารณรัฐเกาหลี    โดยมีนิสิตแพทย์นายพอพงษ์ บุญมาก และ นางสาวฝันฝ้าย สมเกียรติ   เป็นผู้นำเสนอ
 • โครงการวิจัย 2 เรื่อง คือ Student-turot Program : Aneasy learning paradigm to improve learning process and compensate for the lack of cases in suturing และ Public Surgical Hands-on workshop : An innovative health - education method to decrease surgical apprehension ในการประชุม 2014 Surgical Education Week ระหว่างวันที่ 8 - 12 เม.ย.2557 โดยมีนิสิตแพทย์ นายอภินัทธ์   วงศ์เกียรติขจร นายแพ่งภูมิ บุญญวงศ์ และ นายพีระ   หรุ่นศิริ เป็นผู้นำเสนอ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

                มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิต บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ โดยการจัดสรรทุนให้นิสิตไปเสนอผลงานวิจัยทั้งใน และต่างประเทศ (ทุน 50/50) ซึ่งเป็นทุนของคณะแพทยศาสตร์ร่วมกับทุนบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนั้นในปีงบประมาณ 2556 คณะฯยังจัดให้มีทุนสำหรับแพทย์ประจำบ้านเพื่อไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วยอีก 20 ทุน หลักสูตรบางหลักสูตรก็มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการไปเสนอผลงานด้วยเช่นกัน

(ภาควิชา กรอกข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี))

 • ภาควิชามีระบบและกลไกการส่งเสริมให้แพทย์ประจำบ้านเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ โดยภาควิชาฯ สนับสนุนค่าลงทะเบียนเพื่อให้แพทย์ประจำบ้านเข้าร่วมการประชุมวิชาการต่างๆ สนับสุนแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เสนอผลงานวิชาการหรือเข้าร่วมการประชุมทั้งในการประชุมในประเทศและต่างประเทศ ภาควิชาฯ ให้แพทย์ประจำบ้านเข้าร่วมประชุมวิชาการ จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้
 1. เรื่อง Tip & Tricks in Periarticular เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 6 คน ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ
 2. เรื่อง Ortho Review เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 19 คน ณ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
 3. เรื่อง Basic Science เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 จำนวน 6 คน ณ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
 4. เรื่อง Basic Microsurgery Course 2013 เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556 จำนวน 4 คน ณ โรงพยาบาลศิริราช
 5. เรื่อง Foot & Ankle เมื่อวันที่มิถุนายน 2556 จำนวน 7 คน ณ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
 6. เรื่อง Tumor เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 จำนวน 12 คน ณ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
 7. เรื่อง Hand & Reconstruction เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 จำนวน 9 คน ณ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
 

5.มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

        มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นิสิต ดังนี้

    -   พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2556 ณ   ห้องประชุมเฉลิม พรมาส ตึก อปร.   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์   แพทย์ประจำบ้านและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ในโอกาสเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

    -     โครงการขวัญใจนิสิตประจำชั้นปี (จัดทุกปีการศึกษาในภาคปลาย)

   -   งานอาจาริยบูชาสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ก่อนเริ่มเรียนกายวิภาคศาสตร์

   -   งานพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (งานอาจารย์ใหญ่)

    - โครงการต้นกล้าแพทย์จุฬาฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะหล่อหลอม บ่มเพาะนิสิตก่อนขึ้นเรียนชั้นปีที่ 2 ให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความแข็งแกร่ง พร้อมที่จะศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อบรรลุคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตแพทย์จุฬาฯ ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Royal Hills Resort จังหวัดนครนายก(เอกสาร 2.7-5.1)

    - ฝ่ายกิจการนิสิต มีกิจกรรมดังได้กล่าวในตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ข้อ 3

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

       มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บัณฑิตศึกษาที่จัดโดย คณะฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น วันไหว้ครู ตักบาตร ทำบุญภาควิชา /หลักสูตร ทำบุญให้สัตว์ทดลอง เป็นต้น

(ภาควิชา กรอกข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี))

ภาควิชาฯ มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยภาควิชาฯ ดังนี้

 • งานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านใหม่ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม ตึกเจริญ-สมศรีฯ ชั้น 7
 • งานไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.00 - 09.30 น.ณ ห้องประชุม ตึกเจริญ-สมศรีฯ ชั้น 7
 • มีรายวิชา 3016721 จริยธรรมกับเวชปฏิบัติ 1 (1-0-3) ETHICS FOR ORTHOPADICS สำหรับสอนแพทย์ประจำบ้าน ซึ่งมุ่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่แพทย์ประจำบ้าน
 

6.มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุ่ม ค1)

 

ภาควิชาฯ สนับสนุนการทำวิจัย โดยมีรายวิชาบังคับ คือ โครงการพิเศษ 1 และ 2 เพื่อทำวิจัย และนำผลการวิจัยมาใช้สำหรับการพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ หรือทราบข้อดีข้อเสียของวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อพัฒนาเทคนิคในการทำผ่าตัดหรือรักษาผู้ป่วย ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน ตัวอย่าง เช่น งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบการใช้โฟร์สกอร์กับกลาสโกว์โคมาสเกลในการประเมินผู้ป่วยที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจที่ห้องฉุกเฉิน

 

ผลการประเมิน

 

ตัวบ่งชี้ 2.7

เป้าหมาย *(ข้อ)

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

 

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

6

6

5

 

หมายเหตุ

       * ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

ข้อมูลสำหรับปีนี้

เป้าหมาย

 okบรรลุเป้าหมาย      nok ไม่บรรลุเป้าหมาย

 

คะแนนการประเมินปีที่แล้ว

5

เป้าหมายที่ตั้งไว้ปีที่แล้ว

7

ข้อมูลสำหรับปีหน้า

เป้าหมายปีต่อไป (ระบุเป็นข้อ)

7

จุดเด่น

 1. ภาควิชาฯ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตและแพทย์ประจำบ้าน อย่างสม่ำเสมอ
 2. คณาจารย์ภาควิชาฯ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องจริยธรรมจริยธรรม
 3. ภาควิชาฯ มีการพัฒนาหลักสูตรป.บัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ ในการพัฒนาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. ภาควิชาฯมีการพัฒนาหลักสูตรฯ ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา

 1. การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
 2. สนับสนุนให้อาจารย์ และแพทย์ประจำบ้านผลิตผลงานวิจัย และเผยแพร่ โดยการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
 3. สนับสนุนให้อาจารย์ และแพทย์ประจำบ้านเข้าร่วม/ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนาๆ ชาติ
 4. งบประมาณที่จะส่งเสริมให้แพทย์ประจำบ้านได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ มีจำกัด
 5. ยังไม่มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส เช่น ชุมชุนแออัด ชุมชุนต่างจังหวัดถิ่นถุรกันดาน เป็นต้น
 6. พัฒนาหลักสูตรฯ ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

   แผนการดำเนินงาน

 1. ปรับปรุงรายวิชาที่เป็นศาสตร์เชิงลึกสาขาออร์โธปิดิกส์ในหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาออร์โธปิดิกส์
 2. จัดทำหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูงฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ แบบเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ

      ที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

 1. ประเมินผลการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรมให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมทั้งในระดับคณะฯ และภาควิชาฯ
 2. ภาควิชาฯ จัดกิจกรรมที่สามารถเปิดโอกาสให้ นิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

หลักฐานอ้างอิง


Attachments:
File
Download this file (2.7-1.1 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต.pdf)2.7-1.1 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต.pdf
Download this file (2.7-2.1 ตารางการไปฝึกปฏิบัติงานนอกสถานศึกษา.pdf)2.7-2.1 ตารางการไปฝึกปฏิบัติงานนอกสถานศึกษา.pdf
Download this file (2.7-2.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 (ร่าง มคอ.02).pdf)2.7-2.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 (ร่าง มคอ.02).pdf
Download this file (2.7-2.3 หุ่นเพื่อการเรียนการสอน.pdf)2.7-2.3 หุ่นเพื่อการเรียนการสอน.pdf
Download this file (2.7-3-8 ระบบ Scan ลายนิ้วมือเพื่อรักษาความปลอดภัยในภาควิชาฯ.pdf)2.7-3-8 ระบบ Scan ลายนิ้วมือเพื่อรักษาความปลอดภัยในภาควิชาฯ.pdf
Download this file (2.7-3.1 กล้องวงจรปิด.pdf)2.7-3.1 กล้องวงจรปิด.pdf
Download this file (2.7-3.2 ระบบบันทึกการเรียนการสอนย้อนหลัง.pdf)2.7-3.2 ระบบบันทึกการเรียนการสอนย้อนหลัง.pdf
Download this file (2.7-3.3 ระบบ Voting System มาใช้เพื่อการประเมินการเรียนการสอน.pdf)2.7-3.3 ระบบ Voting System มาใช้เพื่อการประเมินการเรียนการสอน.pdf
Download this file (2.7-3.4 ระบบ Finger Scan มาใช้เพื่อติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน.pdf)2.7-3.4 ระบบ Finger Scan มาใช้เพื่อติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน.pdf
Download this file (2.7-3.5 ตัวส่งสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมพื้นที่ของภาควิชา.pdf)2.7-3.5 ตัวส่งสัญญาณ WIFI ให้ครอบคลุมพื้นที่ของภาควิชา.pdf
Download this file (2.7-3.6 โปรแกรม online ของโรงพยาบาลเพื่อสามารถเรียกดูประวัติ ฟิล์มผู้ป่วย.pdf)2.7-3.6 โปรแกรม online ของโรงพยาบาลเพื่อสามารถเรียกดูประวัติ ฟิล์มผู้ป่วย.pdf
Download this file (2.7-5.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลแพทย์ประจำบ้านดีเด่น.pdf)2.7-5.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลแพทย์ประจำบ้านดีเด่น.pdf
Download this file (2.7-5.2 งานไหว้ครู .pdf)2.7-5.2 งานไหว้ครู .pdf
Download this file (2.7-5.3 งานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านใหม่ .pdf)2.7-5.3 งานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านใหม่ .pdf
Download this file (2.7-5.4 รายวิชา 3016721 จริยธรรมกับเวชปฏิบัติ 1 (1-0-3).pdf)2.7-5.4 รายวิชา 3016721 จริยธรรมกับเวชปฏิบัติ 1 (1-0-3).pdf
Download this file (2.7-6.1 รายวิชาบังคับ คือ โครงการพิเศษ 1 และ 2 .pdf)2.7-6.1 รายวิชาบังคับ คือ โครงการพิเศษ 1 และ 2 .pdf
Download this file (2.7-6.2 งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบการใช้โฟร์สกอร์.pdf)2.7-6.2 งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบการใช้โฟร์สกอร์.pdf