ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

หมายเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดำเนินการได้   แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากร   ที่ต้องจัดหาสำหรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดำเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกำหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน

เกณฑ์การประเมิน:

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

 

ดำเนินการ 1 ข้อ

ดำเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ

ดำเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ

ดำเนินการ 6 ข้อ

ดำเนินการ 7 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2556

(ให้รายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรอบปีการศึกษา ตามที่เกณฑ์กำหนด โดยระบุกิจกรรม บุคคล วัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน)

 

1.มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน

 

ภาควิชาฯ มีการจัดทำแผนงบประมาณ [Planning-Programming-Budgeting-System (PPBS)] ประจำปี ตามกำหนดวันที่ส่วนกลางคณะแพทยศาสตร์ กำหนดให้ เพื่อรองรับแผนงานหลัก แผนงานรอง โครงการ และกิจกรรม ต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ รวมถึงเงินทุนอื่น ๆ เช่น กองทุนพัฒนาภาควิชาออร์โธปิดิกส์ กองทุนเอนกประสงค์ มีการประชุมภาควิชาฯ เพื่อพิจารณาเสนอของบประมาณแผ่นดิน ตามแผนงานของคณะแพทยศาสตร์ คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ จะพิจารณางบประมาณ PPBS และทำเรื่องเสนองบประมาณ ซึ่งภาควิชาฯ สามารถบริหารจัดการ วางแผนงานระยะสั้นในปีงบประมาณถัดไปอย่างน้อย 2 ปีงบประมาณ ทำให้ได้ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและไม่ซ้ำซ้อน       ภาควิชาฯ มีการตรวจสอบทางการเงินของภาควิชาฯ โดยการมีผู้ลงนามในการเบิก-จ่ายเงินภาควิชาฯ จำนวน 2 ใน 3 คน

 

2.มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

 

ภาควิชาฯ จะใช้การประชุมภาควิชาฯ ทุกครั้งมีวาระรายงานสถานะการเงิน มีระบบจัดสรรงบประมาณตามแผนใช้จ่ายของภาควิชาฯ ในการประชุมภาควิชาฯ มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เมื่อได้รับรายงานงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากคณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาฯจะดำเนินการตามระเบียบการใช้งบประมาณ พร้อมทั้งจะแจ้งให้อาจารย์เจ้าของครุภัณฑ์รับทราบเพื่อกำหนดเวลาของการใช้เงินที่ได้รับการจัดสรร วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณจัดสรร และการเสนอตั้งงบประมาณ ทุกขั้นตอนโดยการผ่านการประชุมภาควิชาฯ หรือหนังสือเวียน เพื่อจัดลำดับความสำคัญ การกระจายงบประมาณเพื่อให้ทุกหน่วยงานหรือสายการทำงานได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 

3.มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร

 

ภาควิชาฯ มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร โดยการทำหนังสือเวียนไปยังคณาจารย์เพื่อขอทราบความต้องการครุภัณฑ์และงบประมาณที่ต้องการจัดซื้อ จัดจ้าง เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นไปตามระเบียบราชการว่าด้วยเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณที่จัดสรรเป็นไปตามแผนงานพันธกิจของภาควิชาฯ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การสัมมนาภาควิชา จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ที่ต้องการ ในกรณีงบประมาณหมดก่อนภาควิชาฯ จะทำเรื่องขอขยายวงเงินงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองได้

 

4.มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

 

ภาควิชาฯ ต้องทำรายงานทางการเงินตามระบบของคณะแพทยศาสตร์ และการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนรายงานต่อคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ทุกครั้งที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ในส่วนของงบประมาณภาควิชาฯ มีการรายงานทางการเงินต่อกรรมบริหารภาควิชาฯ โดยเลขานุการภาควิชาฯ เป็นผู้จัดทำรายงานทางการเงินเป็นประจำทุกเดือน และทุกไตรมาส ทั้งนี้หัวหน้าภาควิชาฯ จะเป็นผู้สรุปรายงานการทางเงินของภาควิชา   เสนอต่อที่ประชุมภาควิชาฯทุกๆ การประชุม

 

5.มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง

 

ภาควิชาฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ เพื่อแจ้งการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ รวมถึงการติดตาม ทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และมีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพการบริหารงานในปัจจุบัน มีการดำเนินการให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เรื่องงบประมาณและพัสดุดำเนินการสรุปงบประมาณที่เสนอขอตั้ง และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทั้งงบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ (PPBS) เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย จัดทำแผนการใช้งบประมาณและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในปีถัดไป โดยหัวหน้าภาควิชาฯ แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ

 

6.มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด

 

ภาควิชาฯ มีการบริหารการเงินและงบประมาณเป็นไปอย่างโปร่งใส การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามจำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้มีหน่วยพัสดุเป็นผู้ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด

 

7.ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

 

คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ ได้ติดตามการใช้เงินโดยหัวหน้าภาควิชาฯ จะนำข้อมูลงบประมาณทีเสนอขอและที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งการดำเนินการใช้จ่ายเงินเพื่อเก็บรวมรวมเพื่อวิเคราะห์งบประมาณในปีถัดไป ตลอดจนการวางแผนด้านงบประมาณระยะยาว ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับงบประมาณจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

ผลการประเมิน

 

ตัวบ่งชี้ 8.1

เป้าหมาย * (ข้อ)

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

 

ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

7

5

3

 

หมายเหตุ

       * ให้ระบุเป้าหมายเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินสำหรับตัวบ่งชี้นั้น ๆ เช่น ระบุเป็นข้อ

 

ข้อมูลสำหรับปีนี้

เป้าหมาย

 nok บรรลุเป้าหมาย            ok  ไม่บรรลุเป้าหมาย

 
 

คะแนนการประเมินปีที่แล้ว

5

 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ปีที่แล้ว

7

 

ข้อมูลสำหรับปีหน้า

เป้าหมายปีต่อไป (ระบุเป็นข้อ)

7

 

จุดเด่น

  1. มีกรรมการบริหารภาควิชาฯ เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองงบประมาณที่ได้รับอย่างโปร่งใส

จุดที่ควรพัฒนา

  1. การพิจารณางบประมาณต้องทำข้ามปี ทำให้เครื่องมือหรือครุภัณฑ์บางรายการที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีไม่ทันสมัย
  2. งบประมาณที่ได้รับมีจำนวนจำกัด
  3. การหาแหล่งเงินทุนภายนอกเพื่อใช้ในการพัฒนาภาควิชาฯ เช่น ผู้มีจิตศรัทธา

หลักฐานอ้างอิง

.....