ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

 

เกณฑ์การประเมิน

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

 

ดำเนินการ 1 ข้อ

ดำเนินการ 2 ข้อ

ดำเนินการ 3 ข้อ

ดำเนินการ 4 ข้อ

ดำเนินการ 5 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2556

(ให้รายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรอบปีการศึกษา ตามที่เกณฑ์กำหนด โดยระบุกิจกรรม บุคคล วัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน)

 

1.มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

 
 

ภาควิชาได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดเก็บจดหมายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และมีการวางแผนระบบสารสนเทศของภาควิชาฯ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศของภาควิชาฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชุด ประกอบด้วย

 • คณะกรรมการ โครงการ “พัฒนาการจัดเก็บจดหมายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” โดยให้คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจ และหน้าที่ คือ   พัฒนาระบบการจัดเก็บจดหมายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการและติดตามผลงานสารสนเทศของภาควิชาฯ คำสั่งที่ อธ 142/2554 สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554
 • คณะกรรมการ โครงการพัฒนา Website ภาษาอังกฤษ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โดยให้คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจ และหน้าที่ คือ    พัฒนา Website ภาษาอังกฤษ จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำเสนอใน Website ดำเนินการและติดตามผล คำสั่งที่ อธ. 585 / 2554 สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โดยภาพรวมคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด มีหน้าที่วางแผนเพื่อวางระบบในการจัดเก็บ วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการเรรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงินของภาควิชาฯ รวมทั้งเพื่อช่วยในการวางแผนพัฒนาภาควิชาฯ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของภาควิชาฯ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 
 

2.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ

 
 
 • ภาควิชามีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆ ของภาควิชา โดยอยู่ภายใต้การดำเนินการดูแลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีหน่วยคอมพิวเตอร์ หน่วยพัฒนาบทเรียนช่วยสอน (CAI) และหอสมุดที่ให้บริการแก่นิสิต
 • ภาควิชาได้มีการเก็บข้อมูลตัวชี้วัด (KPI) โดยอยู่ในระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดและประเมินผลของคณะฯ ซึ่งถือเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ โดยในแต่ละภาควิชามีตัวชี้วัด (KPI) ที่ครอบคลุมทั้งการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน โดยสามารถนำข้อมูลนี้มาเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานและพัฒนาภาควิชาในด้านต่างๆ ได้ เช่น การกำหนดเป้าหมายในปีถัดไป
 • ภาควิชาฯ จัดสร้างโปรแกรมเพื่อใช้ในการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของภาควิชาฯ ครอบคลุมการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ ดังนี้
 • คู่มือ โปรแกรมบันทึกภาระงานผ่าน WEB
 • คู่มือ โปรแกรมสารบรรณธุรการ
 • คู่มือ โปรแกรมบันทึกข้อมูลภาควิชา
 • คู่มือ โปรแกรมบันทึกข้อมูลผ่าตัด
 • คู่มือ โปรแกรม PDATA
 • คู่มือ โปรแกรมฐานข้อมูลการเงินและงบประมาณ
 • คู่มือโปรแกรม Ortho Web Conference
 • คู่มือโปรแกรม Ortho Web Consult
 • คู่มือระบบ Scan เอกสารเพื่อการบริหารจัดการและการติดตาม
 
 

3.มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

 
 

ภาควิชาฯ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทส ซึ่งสำรวจโดยหน่วยวิจัยสถาบัน   คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร ประจำปี พ.. 2556 ในหัวข้อเรื่อง การบริหารทรัพยากรและความรู้ ในประเด็นเรื่องความพึงพอใจในด้านสารสนเทศ หัวข้อ Information /Online โดยมีค่าความพึงพอใจ ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ = 5.80 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

 
 

4.มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

 
 

ภาควิชาฯ ได้นำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ดังนี้

 • จัดหา Note book เพื่อทำระบบคลังข้อสอบโดยเฉพาะ
 • ติดตั้งระบบ Scan นิ้วมือเพื่อตรวจการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
 • จัดทำระบบ Voiting system เพื่อประเมินการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆ
 • ติดตั้ง เครื่องส่งสัญญาณ Wifi ที่มีความแรงสูงจำนวน 2 จุด ณ ตึกเจริญ-สมศรีฯ เจริญรัชต์ภาคย์ ชั้น 2 และ 3
 • จัดหา Sever เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลของภาควิชาฯ
 • ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อเชื่อมต่อระบบ online สามารถติดตามดูพื้นที่บริเวณภาควิชาฯ ได้ตลอดเวลา
 
 

5.มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

 
 

ภาควิชาฯ ใช้ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) เป็น ระบบที่พัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรม Lotus notes ซึ่งสามารถใช้งานในลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เชื่อมการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ดังนั้นจะต้องดำเนินการติดตั้งโปรแกรม Notes client ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เป็นการเชื่อมการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้งานระบบฯ ต่อไป ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document Management System: EDMS)ภาควิชาฯ ยังใช้เป็นระบบส่งหนังสือภายในระห่างภาควิชาฯกับคณะแพทยศาสตร์ อีกด้วย

 
 

ผลการประเมิน

 

ตัวบ่งชี้ 7.3

เป้าหมาย * (ข้อ)

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

5

5

5

 

หมายเหตุ

       * ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

ข้อมูลสำหรับปีนี้

เป้าหมาย

 ok บรรลุเป้าหมาย              nok ไม่บรรลุเป้าหมาย

 
 

คะแนนการประเมินปีที่แล้ว

5

 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ปีที่แล้ว

5

 

ข้อมูลสำหรับปีหน้า

เป้าหมายปีต่อไป (ระบุเป็นข้อ)

5

 

จุดเด่น

 1. มีช่องทางในการเผยแพร่ความรู้หลายช่องทาง เช่น Website และ บอร์ดประชาสัมพันธ์
 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

จุดที่ควรพัฒนา

 1. สร้างฐานข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด
 2. สร้างฐานข้อมูลในระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

    แผนการดำเนินงาน

 1. ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด
 2. ดำเนินการทำระบบฐานข้อมูลในระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ เช่น เอกสารสนับสนุน
 

หลักฐานอ้างอิง

 

7.3-2.9     คู่มือระบบ Scan เอกสารเพื่อการบริหารจัดการและการติดตาม


 
Attachments:
File
Download this file (7.3-1.1 โครงการพัฒนาการจัดเก็บจดหมายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์.PDF)7.3-1.1 โครงการพัฒนาการจัดเก็บจดหมายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์.PDF
Download this file (7.3-2.1 คู่มือ โปรแกรมบันทึกภาระงานผ่าน WEB.pdf)7.3-2.1 คู่มือ โปรแกรมบันทึกภาระงานผ่าน WEB.pdf
Download this file (7.3-2.2 คู่มือ โปรแกรมสารบรรณธุรการ.pdf)7.3-2.2 คู่มือ โปรแกรมสารบรรณธุรการ.pdf
Download this file (7.3-2.3 คู่มือ โปรแกรมบันทึกข้อมูลภาควิชา.pdf)7.3-2.3 คู่มือ โปรแกรมบันทึกข้อมูลภาควิชา.pdf
Download this file (7.3-2.4 คู่มือ โปรแกรมบันทึกข้อมูลผ่าตัด.pdf)7.3-2.4 คู่มือ โปรแกรมบันทึกข้อมูลผ่าตัด.pdf
Download this file (7.3-2.5 คู่มือ โปรแกรม PDATA.pdf)7.3-2.5 คู่มือ โปรแกรม PDATA.pdf
Download this file (7.3-2.6 คู่มือ โปรแกรมฐานข้อมูลการเงินและงบประมาณ.pdf)7.3-2.6 คู่มือ โปรแกรมฐานข้อมูลการเงินและงบประมาณ.pdf
Download this file (7.3-2.7 คู่มือโปรแกรม Ortho Web Conference.pdf)7.3-2.7 คู่มือโปรแกรม Ortho Web Conference.pdf
Download this file (7.3-2.8 คู่มือโปรแกรม Ortho Web Consult.pdf)7.3-2.8 คู่มือโปรแกรม Ortho Web Consult.pdf
Download this file (7.3-3.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศหน่วยวิจัยสถาบัน 2556.pdf)7.3-3.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศหน่วยวิจัยสถาบัน 2556.pdf
Download this file (7.3-4.1 เครื่องส่งสัญญาณ Wifi ที่มีความแรงสูง.pdf)7.3-4.1 เครื่องส่งสัญญาณ Wifi ที่มีความแรงสูง.pdf
Download this file (7.3-4.2 เครื่อง Sever เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลของภาควิชาฯ.pdf)7.3-4.2 เครื่อง Sever เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลของภาควิชาฯ.pdf
Download this file (7.3-4.3 Note book เพื่อทำระบบคลังข้อสอบโดยเฉพาะ.pdf)7.3-4.3 Note book เพื่อทำระบบคลังข้อสอบโดยเฉพาะ.pdf
Download this file (7.3-4.4 ระบบ Voting system เพื่อประเมินการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆ.pdf)7.3-4.4 ระบบ Voting system เพื่อประเมินการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆ.pdf
Download this file (7.3-4.5 ระบบ Scan นิ้วมือเพื่อตรวจการเข้าร่วมกิจกรรม.pdf)7.3-4.5 ระบบ Scan นิ้วมือเพื่อตรวจการเข้าร่วมกิจกรรม.pdf
Download this file (7.3-4.6 ระบบกล้องวงจรปิด.pdf)7.3-4.6 ระบบกล้องวงจรปิด.pdf
Download this file (7.3-5.1 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS).PDF)7.3-5.1 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS).PDF