ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 : ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

หมายเหตุ:

1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi กับสถาบันด้วย

2. การคิดจำนวน FTES ให้นำจำนวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student: ETES) หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์จำนวนหน่วยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้

                ระบบทวิภาค         - สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน 36 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา  

                                                     (18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)

                                                -   สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ :                                                                                            ลงทะเบียน 24 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา (12 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติ)

                ระบบไตรภาค       -   สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี :   ลงทะเบียน 39 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา                                                                                                               (13 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)

                                                - สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน 27 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา                                                                                              (9 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา)

ขั้นตอนการคำนวณค่า FTES มีดังนี้

                1) คำนวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours: SCH) คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจำนวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกำหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

เกณฑ์การประเมิน:

 

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

 

ดำเนินการ 1 ข้อ

ดำเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ

ดำเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ

ดำเนินการ 6 ข้อ

ดำเนินการ 7 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2556

(ให้รายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วในรอบปีการศึกษา ตามที่เกณฑ์กำหนด โดยระบุกิจกรรม บุคคล วัน เวลา สถานที่ให้ชัดเจน)

1.มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง

 

คณะฯ มีการจัดบริการอำนวยความสะดวกด้านเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้นิสิตใช้งาน จำนวน 221 เครื่อง ซึ่งติดตั้งไว้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 8 และห้องเรียนย่อย ชั้น 2, 3 ตึก อปร., อาคารแพทยพัฒน์ และอาคารอานันทมหิดล หอสมุด นอกจากนี้ มีการจัดการระบบ Network ผ่านจุดเชื่อมต่อ Lan และผ่านระบบ Wi-Fi โดยนิสิตได้ลงทะเบียนใช้ Wi-Fi ผ่าน Notebook และ Mobile Device ในปีการศึกษา 2556 จำนวน 2,261 เครื่อง (นิสิตแพทย์ 6 ชั้นปี) ดังนั้น (FTES 2,889.90 ¸ 2,261 = 1.278 FTFS ต่อเครื่อง) คิดเป็นอัตราการบริการคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง

(ภาควิชา กรอกข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี))

 • ภาควิชาฯ มีการจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้นิสิตและแพทย์ประจำบ้านใช้อย่างเพียงพอ โดย FTES นิสิตของภาควิชาฯ = 19.00 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตั้ง ณ ห้องพักแพทย์ประจำบ้าน 2 เครื่องและห้องสมุดภาควิชาฯ 1 เครื่อง (< 8 FTES : 1 เครื่อง)
 • ภาควิชาฯ มีห้องสมุดภาควิชา ตั้งอยู่ที่ ตึกเจริญ-สมศรีฯ ชั้น 3
 • ภาควิชาฯ มีคอมพิวเตอร์ซี่งสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Internet และ Wirelss Lan ได้ สำหรับเข้าใข้จำนวน 3 เครื่อง ตั้งอยู่ที่ห้องพักแพทย์ประจำบ้าน 2 เครื่อง ห้องสมุด ตึก จส.3 จำนวน 1 เครื่อง
 • ภาควิชาฯ สนับสนุนให้นิสิตเข้าอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการสืบค้นข้อมูลที่จัดโดยคณะแพทยศาสตร์
 

2.มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา

 

คณะฯ มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่

2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2557)  

      2.2.1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                หอสมุดของคณะแพทยศาสตร์ เปิดบริการเปิดทุกวันยกเว้นวันหยุดสงกรานต์และวันหยุดปีใหม่ โดยมีเวลาทำการปกติ 6 เดือน และเวลาขยายเวลาใกล้สอบ 6 เดือน ดังนี้

 

เวลาทำการปกติ

เวลาขยายเวลาใกล้สอบ

วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดพิเศษ

 

จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-22.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.

จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-24.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-20.00 น.

09.00 – 17.00 น.

 

(1) หนังสือ ตำราแพทย์ภาษาไทย /อังกฤษ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย จำนวน 46,771 เล่ม

(มีการจำหน่ายหนังสือเก่าออก)

                (2)หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) 50,000 ชื่อเรื่อง

                (3)สื่อโสตทัศนูปกรณ์ได้แก่ ซีดี 306 แผ่น เทปเสียง 3,357 ตลับ วิดีทัศน์ 801 ตลับ

                (4)วารสารการแพทย์ภาษาไทยรวม   361 ชื่อเรื่อง

                (5)วารสารการแพทย์ภาษาอังกฤษฉบับพิมพ์ 943 ชื่อเรื่อง

                (6)วารสารออนไลน์ (e-journals) 4,130 ชื่อเรื่อง

                (7)วารสารออนไลน์ฉบับย้อนหลัง (e-journals Back File) 1,067 ชื่อเรื่อง

                (8)ฐานข้อมูลต่างประเทศ 7 ฐานข้อมูลคือ Best Practice, Clinical Key, Cochrane Library,   Lippincott Nursing Procedures & Skills, Micromedex, Springer Protocol และ Up To Date

                (9)ฐานข้อมูลที่หอสมุดจัดทำ และให้บริการบนอินเทอร์เน็ต 6 ฐานข้อมูล คือ

                      1.ฐานข้อมูลดรรชนีบทความวารสารภาษาไทยทางการแพทย์ (Thai Index Medicus) รวบรวมบรรณานุกรม พร้อมบทคัดย่อจากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารภาษาไทยที่เลือกสรรแล้วมากกว่า 200 ชื่อเรื่อง ตั้งแต่ปีปัจจุบันย้อนหลังไปจนถึง พ.ศ. 2461 (97,386 ระเบียน)

                      2.ฐานข้อมูลผลงานคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (RES) รวบรวมบรรณานุกรม ผลงานคณาจารย์ที่เผยแพร่ในหนังสือ วารสาร การประชุมวิชาการ และรายงานการวิจัย ตั้งแต่

พ.ศ. 2500 ถึงปัจจุบัน (12,277 ระเบียน)

                      3.ฐานข้อมูลสหรายชื่อวารสาร (UNIO) รวบรวมรายชื่อวารสาร ที่ห้องสมุดในประเทศไทย รวมทั้งหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดซื้อไว้ให้บริการมากกว่า 16,000 ชื่อเรื่อง (16,946 ระเบียน)

                      4.ฐานข้อมูล Main Database ร่วมมือกับศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบันทึกรายชื่อหนังสือ       วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ที่มีให้บริการในหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( http://library.car.chula.ac.th)

                      5.ฐานข้อมูลรายชื่อโสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการในหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (AUDI)

                      6.ฐานข้อมูลรายชื่อสิ่งพิมพ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO Publication) ที่มีให้บริการในห้องสมุดต่างๆ ในประเทศไทย รวมทั้งหอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           หมายเหตุ ฐานข้อมูลลำดับที่ 56 อยู่ระหว่างถ่ายโอนเข้าฐาน Main Database ของศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                (10)   ฐานข้อมูลที่จัดซื้อโดยศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Reference Databases) และสำนักงานการอุดมศึกษา (ThaiLIS) หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลที่จัดซื้อโดย 2 หน่วยงานข้างต้น เฉพาะที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ จำนวน 15 ฐานข้อมูล บริการหอสมุดผ่านระบบเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมงที่  http://library.md.chula.ac.th/inde.php

2.2  บริการบทเรียนเผยแพร่แบบออนไลน์ที่ http://e-learning.md.chula.ac.th

       มีจำนวน 692 บทเรียน ประกอบด้วย VDO ภาควิชาอายุรศาสตร์ 91 เรื่อง และบทเรียนซึ่งแยกตามชั้นปีจำนวน 601 เรื่อง

2.3 จัดฝึกอบรมการสืบค้นข้อมูลและการเขียนรายการอ้างอิง โดยใช้โปรแกรม Endnote ให้นิสิตแพทย์ทุกปีการศึกษา

     ห้องสมุดจัดอบรมการใช้บริการของห้องสมุดสำหรับบุคลากรและนิสิตเป็นประจำ ปีละ 3 ครั้ง เป็นอย่างน้อย

(ภาควิชา กรอกข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี))

       ภาควิชาสนับสนุนให้นิสิตเข้ารับการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมการสืบค้นข้อมูลที่จัดโดยคณะฯ

 

3.มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา อย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย

 

คณะฯ มีการบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ด้านห้องเรียนมีอาคารเรียนจำนวน 3 อาคาร   คือ

 1. อาคาร อปร. มีจำนวน 40 ห้อง   แบ่งเป็น

1.1     ห้องเรียนขนาด 500   ที่นั่ง จำนวน   1 ห้อง                        1.7    ห้องเรียนขนาด 60     ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง

1.2     ห้องเรียนขนาด 360   ที่นั่ง จำนวน   2 ห้อง                        1.8   ห้องเรียนขนาด 50     ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง

1.3     ห้องเรียนขนาด 222   ที่นั่ง จำนวน   1 ห้อง                        1.9     ห้องเรียนขนาด 30     ที่นั่ง จำนวน 8 ห้อง

1.4     ห้องเรียนขนาด 100   ที่นั่ง จำนวน   2 ห้อง                        1.10   ห้องเรียนขนาด 20     ที่นั่ง จำนวน 17 ห้อง

1.5     ห้องเรียนขนาด 80     ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง                        1.11   ห้องแล็ปขนาด   30     ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง

1.6     ห้องเรียนขนาด 70     ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง

 1. ตึกอานันทมหิดล   มีจำนวน   9 ห้อง แบ่งเป็น

2.1     ห้องเรียนขนาด 222 ที่นั่ง   จำนวน 2 ห้อง                          2.4   ห้องเรียนขนาด 50   ที่นั่ง จำนวน 2   ห้อง

2.2     ห้องเรียนขนาด 60   ที่นั่ง จำนวน 2   ห้อง                          2.5   ห้องเรียนขนาด 40   ที่นั่ง จำนวน 1   ห้อง

2.3     ห้องเรียนขนาด 55   ที่นั่ง จำนวน 1   ห้อง                          2.6   ห้องเรียนขนาด 18   ที่นั่ง จำนวน 1   ห้อง

 1. ตึกแพทยพัฒน์ มีจำนวนห้อง แบ่งเป็น

3.1   ห้องเรียนขนาด 312 ที่นั่ง   จำนวน 2 ห้อง                         3.4   ห้องเรียนขนาด   36     ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง

3.2   ห้องเรียนขนาด   81     ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง                         3.5     ห้องเรียนขนาด     30   ที่นั่ง จำนวน   3 ห้อง

 1.        3.3   ห้องเรียนขนาด  ที่นั่ง จำนวน 6 ห้อง                         3.6     ห้องเรียนขนาด     24   ที่นั่ง จำนวน   2 ห้อง

คณะฯ มีห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิตปรีคลินิกที่อาคารแพทยพัฒน์ ห้อง 304 และ 305 และ 506 และนอกจากนี้มีศูนย์พัฒนาทักษะทางคลินิก (Clinical Skill Center) จัดบริการหุ่นสำรองสำหรับให้นิสิตฝึกหัตถการด้วยตนเองเปิดบริการทุกวันราชการ เวลา 08.00 - 20.00 น.

 

(ภาควิชา กรอกข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี))

ภาควิชามีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน การสอน ดังนี้

- มีห้องประชุม จำนวน 2 ห้องเรียน 2 ห้อง ตั้งอยู่ที่ตึกเจริญ-สมศรีฯ ชั้น 2, 3 และ ชั้น 7

- ห้องสมุดภาควิชา ตั้งอยู่ที่ตึกเจริญ-สมศรีฯ ชั้น 3

- ห้องปฏิบัติการ ตั้งอยู่ที่ตึกเจริญ-สมศรีฯ ชั้น ชั้น 7 และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตึกแพทยพัฒน์ ชั้น 4

- จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ตึกเจริญ-สมศรีฯ ชั้น 2, 3 และ ชั้น 7

- ห้องคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ตั้งอยู่ที่ตึกเจริญ-สมศรีฯ ชั้น 2

- หุ่นจำลองสำหรับให้นิสิตฝึกหัตรการด้วยตนเอง จำนวน 5 หุ่น

 

4.มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา

 

คณะฯ มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นดังนี้

4.1 งานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะฯ จัดให้มีคอมพิวเตอร์ 210 เครื่อง ในการอำนวยความสะดวกให้กับนิสิต

4.2 การบริการอนามัยและรักษาพยาบาล นิสิตสามารถใช้บริการที่ศูนย์สุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 9 ชั้น 2 และที่  

         แผนกเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ตึก ภปร. ชั้น 2

4.3   การบริการด้านอาหาร

        -   มีร้านอาหารสำหรับบริการนิสิตและบุคลากรอยู่จำนวน 5 แห่ง คือ โรงอาหารตึกไผ่สิงโต, โรงอาหารตึก อปร., ศูนย์อาหารชั้นล่าง อาคารจอดรถ, ตึก สก. ชั้น 11, หลังตึกธนาคารไทยพาณิชย์ และห้องอาหารสวัสดิการ แผนกโภชนวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

4.4   การบริการด้านกีฬาและออกกำลังกาย คือ

        -   สนามแบดมินตัน 1 สนาม                         -     สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม

        -   สนามฟุตซอล 1 สนาม                             -   สนามกีฬาอเนกประสงค์ ชั้น 14 อาคารหอพัก

        -     สถานที่ออกกำลังกาย (Wellness center ) ชั้น 6 ตึก อปร.

(ภาควิชา กรอกข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี))

1. ภาควิชามีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ดังนี้

 • ด้านงานทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภาควิชาจัดให้มีคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง ในการอำนวยความสะดวกให้กับนิสิต
 • การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล นิสิตได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การบริการด้านอาหาร นิสิตที่เข้าเรียนที่ห้องผ่าตัด ภาควิชาฯ จัดอาหารกลางวันให้บริการ 1 มื้อ ทั้งนี้เนื่องจากการเข้าเรียนที่หอผ่าตัด จำเป็นต้องรักษาความสะอาดอันจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย อีกทั้งลดเวลาในการออกไปหาอาหารรับประทานเองของนิสิตและแพทย์ประจำบ้าน
 • การบริการด้านกีฬาและออกกำลังกาย นิสิตสามารถใช้บริการ ได้ที่สถานที่คณะแพทยศาสตร์จัดให้ และบริเวณตึกเจริญ-สมศรีฯ ชั้น 3 ซึ่งภาควิชาจัดหาโต๊ะเทเบิลเทนนิส (ปิงปอง) เพื่อนิสิตและแพทย์ประจำบ้านสามารถมาออกกำลังกายได้นอกเวลาเรียน
 

5.มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกำจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

     คณะฯ มีระบบและกลไกในกการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ทั้ง ประปา ไฟฟ้า ระบบกำจัดของเสีย การจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ ที่เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย รวมทั้งตามมาตรฐานของระบบ HA ซึ่งในส่วนของคณะฯ นั้นรับผิดชอบดูแลโดยหน่วยอาคารและสถานที่ ฝ่ายบริหาร โดย

 1. ด้านความปลอดภัย จะมีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยประจำอาคารต่าง ๆ อยู่เวรยามตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ของคณะฯ
 2. มีการว่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาดดูแล ความสะอาดเรียบร้อยภายในอาคาร และมีบุคลากรฝ่ายงานกลางแจ้งดูแลโดยรอบ
 3. ระบบไฟฟ้า ดูแลรับผิดชอบโดยหน่วยช่าง และมีระบบไฟฟ้าสำรองทุกอาคาร
 4. มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอาคารสูงและอาคารสำนักงาน ตามมาตรฐานอาคารสูง   โดยใช้พระราชบัญญัติอาคาร พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 5. การดูแลรักษา และซ่อมแซมดูแลรับผิดชอบโดยหน่วยช่าง
 6. มีระบบกำจัดของเสีย และการจัดการขยะ โดยคณะฯ จัดสถานที่สำหรับจัดเก็บของเสียและสารเคมีเป็นสัดส่วน สำหรับการกำจัดสารเคมี จะเก็บจากภาควิชา/หน่วยงาน ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี วันละสองรอบ รอบเช้า 10.30 น. รอบบ่าย 14.30 น. เพื่อนำมาเก็บในสถานที่ที่จัดไว้ และดำเนินการแจ้งให้ทางหน่วยงานที่กำกับดูแลของเสียและสารเคมีอันตราย มาเก็บไปกำจัดตามระบบต่อไปเดือนละครั้ง   จำนวนของสารเคมีที่เก็บในแต่ละเดือนมีดังต่อไปนี้
 

วัน/เดือน/ปี

จำนวนลิตร

จำนวนถัง

 

26 มิถุนายน 2556

20

50

 

30 กรกฎาคม 2556

40

80

 

28 สิงหาคม 2556

45

130

 

27 กันยายน 2556

20

45

 

30 ตุลาคม 2556

35

83

 

27 พฤศจิกายน 2556

45

120

 

27 ธันวาคม 2556

40

80

 

28 มกราคม 2557

10

70

 

รวม

255

658

 
 1. การกำจัดปลวกและแมลง ทำการฉีดปลวกและแมลง ทุกๆ เดือน ผลัดเปลี่ยนตามวันและเวลาของแต่ละอาคาร ดังนี้
 

เดือน

ตึกอานันทมหิดล

ตึกแพทยพัฒน์

อาคาร อปร

 

มิถุนายน

16 มิถุนายน 2556

16 มิถุนายน 2556

16 มิถุนายน 2556

 

กรกฎาคม

21 กรกฏาคม 2556

21 กรกฏาคม 2556

21 กรกฏาคม 2556

 

สิงหาคม

18 สิงหาคม 2556

18 สิงหาคม 2556

18 สิงหาคม 2556

 

กันยายน

15 กันยายน 2556

15 กันยายน 2556

15 กันยายน 2556

 

ตุลาคม

20 ตุลาคม 2556

20 ตุลาคม 2556

20 ตุลาคม 2556

 

พฤศจิกายน

17 พฤศจิกายน 2556

17 พฤศจิกายน 2556

17 พฤศจิกายน 2556

 

ธันวาคม

15 ธันวาคม 2556

15 ธันวาคม 2556

15 ธันวาคม 2556

 

มกราคม

19 มกราคม 2556

19 มกราคม 2556

19 มกราคม 2556

 

กุมภาพันธ์

16 กุมภาพันธ์ 2556

16 กุมภาพันธ์ 2556

16 กุมภาพันธ์ 2556

 

มีนาคม

16 มีนาคม 2556

16 มีนาคม 2556

16 มีนาคม 2556

 

เมษายน

20 เมษายน 2556

20 เมษายน 2556

20 เมษายน 2556

 

พฤษภาคม

18 พฤษภาคม 2556

18 พฤษภาคม 2556

18 พฤษภาคม 2556

 

(ภาควิชา กรอกข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี))

ภาควิชามีระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย โดย

 • มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณต่างๆ .และมีแผนรองรับอัคคีภัยของภาควิชาฯ และภาวะฉุกเฉินตามแนวทางของคณะฯ
 • มีระบบกล้องวงจรปิด สามารถดูผ่านระบบเครือข่าย มีข้อปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเปิดดูทุกๆ วันศุกร์ของสัปดาห์
 • มีการติดตั้งระบบปิด-เปิดประตูด้วยการ scan ลายนิ้วมือเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
 • มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของภาควิชาฯ กำหนดตัวบุคคลเพื่อทำหน้าที่ระหว่างเกิดเหตุเพลิงไหม้ ชัดเจน
 • มีการกำจัดปลวกและแมลง   ทำการฉีดปลวกและแมลง ทุกๆ เดือน ผลัดเปลี่ยนตามวันและเวลาของแต่ละอาคาร (บริการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
 

6.มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

 

                ในทุกกิจกรรมและโครงงานจะมีการประเมินผลความพึงพอใจในทุกครั้ง สำหรับการบริการของหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ จะมีประเมินความพึงพอใจในการให้บริการจากทุกคนที่มารับบริการ และมีการรายงานผลการประเมินทุกไตรมาส โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ในการประชุมของฝ่ายบริหาร ที่มีขึ้นทุกเดือน ซึ่งมีค่าผลประเมินสูงกว่า 3.5 ในทุกหน่วยงาน แต่อย่างไรก้อตาม ก้อมีข้อเสนอแนะ และมีการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะสม่ำเสมอ

                ในภาพรวมระดับคณะฯ มีหน่วยวิจัยสถาบันทำการประเมินความพึงพอใจของแพทย์ประจำบ้านและนิสิตปริญญาโทปริญญาเอก ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 มีผลการประเมินอยู่ระหว่าง 3.64-3.78 จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยมีการสำรวจจากเกณฑ์การประเมินข้อ 2, 3, 4, 5 ของตัวชี้วัดที่ 2.5

                นอกจากนี้ คณะฯ มีผลการประเมินคุณภาพของการบริการ ดังนี้

 1. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด 3.86 จากคะแนน 5
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องประชุม ห้องเรียน 4.07 จากคะแนน 5
  1. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการร้านอาหาร ตึกไผ่สิงโต 3.85 จากคะแนน 5

(ภาควิชา กรอกข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี))

         ผลการประเมินคุณภาพของการบริการของภาควิชาฯ จากหน่วยวิจัยสถาบัน ดังนี้

 1. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุด                      3.67 จากคะแนน 5
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องประชุม ห้องเรียน    4.04 จากคะแนน 5
  1. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก  3.91 จากคะแนน 5
  2. ผลการประเมินระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย       3.99 จากคะแนน 5
 

7.มีการนำผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ

 

         ภาควิชาฯ มีแผนจะนำผลการประเมินความพึงพอใจของแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2556 เข้าหารือในที่ประชุมสัมมนาภาควิชา ประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาทุกองค์ประกอบเพื่อให้ได้คะแนนเพิ่มมากขึ้นในปีถัดไป

 

ผลการประเมิน

 
 

ตัวบ่งชี้ 2.5

เป้าหมาย * (ข้อ)

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

 

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

7

7

5

 

หมายเหตุ

       * ให้ระบุค่าเป็นจำนวนข้อที่หน่วยงานได้ตามเป้าหมาย หรือคาดหวังว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

ข้อมูลสำหรับปีนี้

เป้าหมาย

 ok บรรลุเป้าหมาย          nok ไม่บรรลุเป้าหมาย

   

คะแนนการประเมินปีที่แล้ว

5

 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ปีที่แล้ว

5

 

ข้อมูลสำหรับปีหน้า

เป้าหมายปีต่อไป (ระบุเป็นข้อ)

7

 

จุดเด่น

 1. มีการนำระบบบันทึกเรียนการสอน และใส่ลงใน Website เพื่อนิสิตสามารถเข้ามาติดตามทบทวนได้ตลอดเวลา
 2. มีห้องเรียนที่ทันสมัยจนได้รับรางวัลที่ 1 บ้านน่าอยู่ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีห้องประชุม ห้อง Lab ห้องพักอาจารย์แพทย์ และแพทย์ประจำบ้านที่เพียงพอ
 3. มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย มีระบบ Server เป็นของภาควิชาฯ เอง คณาจารย์สามารถ Upload ข้อมูลสำคัญเก็บไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สถานที่ตั้งของภาควิชาฯ อยู่ในทำเลที่ดี เดินทางสะดวก และมีระบบรักษาความปลอดภัย เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์ และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 5. มีการติดตั้งระบบ Internet ไร้สาย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตึกเจริญ-สมศรีฯ

จุดที่ควรพัฒนา

 1. เพิ่มห้องทำงานอาจารย์ให้เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนอาจารย์
 2. พื้นที่สำหรับปฏิบัติงานของนิสิตที่มีสัดส่วนเหมาะสม
 3. เพิ่มห้องสันทนาการสำหรับบุคลากรและนิสิต

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

   แผนการดำเนินงาน

1.พัฒนาห้องพักแพทย์ประจำบ้านให้เหมาะสม และปลอดภัย

2.ปรับปรุง Computer ให้ทันสมัย

3.ปรับปรุงระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

4.ปรับปรุงระบบการประเมินการเรียนการสอนให้ทันสมัย

หลักฐานอ้างอิง

 

2.5-2-1    Website ภาควิชาฯ

2.5-2-2    สื่อการเรียนการสอนภาควิชาฯ

2.5-2-3    ระบบ Internet , WIFI ภาควิชาฯ

  2.5-3-2    ระบบฐานข้อมูล