ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

เกณฑ์การประเมิน : โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1

    1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

           จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภานนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= 150,000 บาท ขึ้นไปต่อคน

สูตรการคำนวณ :

หมายเหตุ :

1. จำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ

2. ให้นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ปีปฏิทินหรือปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงิน ตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน

4. การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย   แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัย สถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

รายการ

ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2556

04.01 จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์

0

บาท

04.01.01 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย

0

บาท

04.01.02 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย

519,600

บาท

04.08 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ)

9

คน

04.09 จำนวนนักวิจัยประจำทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ)

0

คน

ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้ 4.3

เป้าหมาย *

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

150,000

57,733

2

หมายเหตุ

       ผลการดำเนินงาน=   (04.01.01 + 04.01.02) ÷   (04.08 + 04.09)

                 แทนค่า        =     (.......0............ + ....519,600............) ÷ (.........9.......... + .....0............) = 57,733 บาท

       คะแนนการประเมิน   = ผลการดำเนินงาน (....57,733.........) x 5 ÷ 150,000 บาท                  =  2.00 คะแนน

ข้อมูลสำหรับปีนี้

เป้าหมาย

 nok บรรลุเป้าหมาย      ok ไม่บรรลุเป้าหมาย

 

คะแนนการประเมินปีที่แล้ว

5

เป้าหมายที่ตั้งไว้ปีที่แล้ว

5

ข้อมูลสำหรับปีหน้า

เป้าหมายปีต่อไป (ระบุเป็นจำนวน)

150,000 บาท/คน

จุดเด่น

  1. มีอาจารย์ที่ได้รับการศึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัยเป็นอย่างดี 4 ท่าน
  2. มีแหล่งทุนที่ดีสำหรับส่งเสริมการวิจัยภายในคณะฯ อาจารย์สามารถเข้าถึงทุนวิจัยเบื้องต้นได้อย่างคล่องตัว
  3. มีการหมุนเวียนแพทย์ประจำบ้านไปที่โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชาช่วยเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของแพทย์ประจำบ้านในด้านการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บในระบบกระดูก เอ็นและข้อได้เป็นอย่างดี อันเป็นแหล่งข้อมูลในกระบวนวิจัยเบื้องต้น

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น
  2. จัดทำแผนงานวิจัยของภาควิชาให้ครอบคลุมด้านการรักษาวิธีใหม่หรือมีแนวทางรักษาแบบใหม่

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

   แผนการดำเนินงาน

  1. จัดทำแผนงานวิจัยของภาควิชาฯ ให้ครอบคลุม ชัดเจนยิ่งขึ้น
  2. สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนและดำเนินการทำวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้มากขึ้น

หลักฐานอ้างอิง

  

4.3-1.2     ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ประจำปี พ.ศ.2556